CEEPUS

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. 

Má vaše univerzita záměr spolupracovat v síti univerzit středoevropského regionu?
10 důvodů, proč vstoupit do programu CEEPUS:

 •  snazší uznávání zahraničního studia díky pobytům v rámci tematicky zaměřených sítí vysokých škol,
 •  společné programy a udělování titulů v sítích,
 •  jedinečná příležitost vzájemné spolupráce,
 •  jazyk přednášek stanoven v sítích,
 •  stipendium je určené na ubytování a stravování, je vypláceno v hostitelské zemi; cestovné je proplaceno v domovské zemi,
 •  jednoduchá organizace, přihlášky na www.ceepus.info,
 •  freemovers,  letní školy, workshopy, exkurze nebo odborné jazykové kursy využívají stipendijní měsíce nevyčerpané sítěmi,
 •  Umbrella Solution pro získání statutu studenta - nejsou-li volné stipendijní měsíce
 •  ministerstva zúčastněných zemí  rozhodují, kolik stipendijních měsíců budou v daném akademickém roce financovat,
 •  TV CEEPUS informuje na www.ceepus.info.

 Potřebujete podrobnější informace? Naleznete je v "Organizačních pravidlech pro vysoké školy".

Postup při zakládání nové sítě

Před samotným zakládáním nové sítě se doporučuje seznámit se s podobou již fungujících sítí. Jejich přehled je k nahlédnutí na internetových stránkách  www.ceepus.info pod heslem „CEEPUS Networks“.

Před vytvořením vlastního projektu tak můžete zvážit, zda se nepřipojíte k některému
ze stávajících projektů (tj. sítě). V případě zájmu o připojení je třeba kontaktovat koordinující vysokou školu. Dále může přehled stávajících sítí posloužit i jako inspirace při zakládání vlastní sítě. Pro založení nového projektu/sítě doporučujeme následující postup:

 Krok 1:

Seznamte se nejprve s dokumentem What is new in the application roundkterý zveřejňuje Centrální kancelář CEEPUS ke každé výzvě pro podávání návrhů projektů na příslušný akademický rok.

Zkontaktujte potenciální partnerské univerzity/oborově příbuzné katedry a vytvořteí společně projekt činnosti včetně výměnných aktivit.

 Krok 2:

Univerzity si zvolí jednu z univerzit do role koordinující univerzity sítě. Ostatní univerzity
se připojí jako partneři.

Krok 2:

Kontaktní osoby na koordinujících i partnerských vysokých školách se zaregistrují na www.ceepus.info . Každá z nich obdrží emailem uživatelské jméno a heslo, které bude používat při každém dalším přihlašování pro přístup k informacím o síti a mobilitách.

Za každou vysokou školu/katedru, která se účastní na programu, je přitom možné registrovat více kontaktních osob, druhou registrovanou osobou tak často bývá pracovník/pracovnice zahraničního oddělení. V elektronickém systému je v tom případě třeba správně nastavit rozsah kompetencí všech kontaktních osob (resp. hlavní kontaktní osobu).

Krok 3:

Koordinátor vyplní ve spolupráci s partnerskými univerzitami online přihlášku sítě
na www.ceepus.info, která obsahuje bližší údaje k síti a plánovaným mobilitám (tj. program sítě, plán aktivit sítě, plány mobilit).

Krok 4:

Koordinátor i partneři v síti vkládají do elektronického systému za svou instituci:

 • plánované mobility (tj. počet plánovaných příchozích zahraničních stipendistů
  a odchozích domácích studentů včetně počtu předpokládaných měsíců,
  které na mobilitě stráví)
 • „Letter of Endorsement“ (souhlas rektora o zapojení vysoké školy do aktivit sítě, kterým zároveň potvrzuje, že zbavuje stipendisty případné povinnosti úhrady studijních poplatků). Pozor, je třeba použít formulář vygenerovaný přímo z žádosti s jedinečným QR kódem.
 • „Letter of Intent“ (potvrzení odpovědného zástupce vysoké školy o uznání studia absolvovaného studenty v zahraničí; podepisuje děkan fakulty). Pozor, je třeba použít formulář vygenerovaný přímo z žádosti s jedinečným QR kódem.
 •  informační balíček o ECTS na vysoké škole

Krok 5:

 • koordinátor sítě ověří správnost dat a úplnost přihlášky sítě

 • následně koordinátor potvrdí elektronickou přihlášku sítě, čímž ji virtuálně „odešle“ k dalšímu zpracování

 • originál dokumentů „Letter of Endorsement“ a „Letter of Intent“ s razítkem
  a podpisem je třeba uchovat pro případnou kontrolu

Registrace pro síť

Potřebujete práva pro síť/network rights a máte svůj desktop pro mobility? Požádáte-li Live Support, rozšíří Vám možnosti desktopu pro zaregistrování jako partner sítě. Platí registrace jednou pro vždy/single sign-on.
Live Support použijte také pro jakýkoli technický problém s registrací, např. týkající se chybového hlášení o e-mailu.
Registrace je nutná pro to, aby Vás mohl koordinátor zařadit do plánované sítě. 

Jak vytvořit úspěšný projekt sítě CEEPUS

CEEPUS Scoring System

Základní informace o způsobu hodnocení najdete v dokumentu What is new in the application round na své desktopu.

Několik tipů pro vytvoření co nejúspěšnějšího projektu

 Aby byl projekt úspěšný, doporučujeme zohlednit při vyplňování přihlášky následující otázky: 

 • Co si zúčastněné strany od zapojení do projektu slibují?
 • Co může síť nabídnout zapojeným institucím a jaká je přidaná hodnota účasti jednotlivých institucí?
 • Jak bude zajištěno vzájemné uznávání studia a kontrola kvality?
 • Jaké jsou plánované výměnné aktivity v podobě studentských, učitelských mobilit, letních škol, exkurzí apod.? V jakém rozsahu?
 • Jak bude projekt koordinován a průběžně monitorován?

Co hodnotí experti Národní a Mezinárodní komise? 

 • Národní i Mezinárodní hodnotící komise projekty posuzují podle CEEPUS Scoring System, který rozlišuje několik faktorů:
 • Country factor – za každou zúčastněnou zemi v síti je skóre 1x násobeno;
 • Mobility factor – je třeba preferovat tří až čtyřměsíční pobyty pro studenty bakalářského a magisterského studijního cyklu a dbát na naplňování přiděleného počtu měsíců;
 • Coordination points;
 • Partner points. 

Hodnotící kritéria společná pro experty národních komisí programu CEEPUS 

Máte otázky k organizaci stipendií a práci v síti? Pročtěte si "Organizační pravidla pro vysoké školy".
 
Adresář kontaktních osob z koordinujících a partnerských VŠ v akademickém roce 2020/2021

Pravidla pro proplácení příspěvků a dotací veřejným vysokým školám v roce 2020

What is new in the application round 2020/2021
 

Další dokumenty najdete v sekci DOKUMENTY nebo na www.ceepus.info
  

Harmonogram akademického roku v programu CEEPUS

Termín

Činnost

15.   leden

Termín   pro koordinátory sítí pro předložení přihlášky projektu univerzitní sítě   CEEPUS

leden   – březen

Formální   a kvalitativní hodnocení předložených projektů

duben

Vyrozumění   žadatelů o schválení projektů, přidělení stipendijních měsíců Národními   kancelářemi CEEPUS, koordinátor potvrzuje „Letter of Acceptance“

15.   červen

Termín   pro podání žádostí pro žadatele o mobilitu na zimní semestr v rámci   univerzitních sítí CEEPUS

31.   října

Termín   pro podání žádostí pro žadatele o mobilitu na zimní semestr v rámci   univerzitních sítí CEEPUS

30.   listopad

Termín   pro podání žádostí pro žadatele o individuální mobilitu na letní semestr „freemover“ CEEPUS

15.   prosinec

Koordinátoři   sítě předkládají Národní kanceláři CEEPUS zprávu o předpokládaném využití stipendijních měsíců.

31.   prosinec

Koordinátoři   podávají zprávu o činnosti sítě za ukončený akad. rok  „Network   report“.