CEEPUS

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. 

Má vaše univerzita záměr spolupracovat v síti univerzit středoevropského regionu?
10 důvodů, proč vstoupit do programu CEEPUS:

 •  snazší uznávání zahraničního studia díky pobytům v rámci tematicky zaměřených sítí vysokých škol,
 •  společné programy a udělování titulů v sítích,
 •  jedinečná příležitost vzájemné spolupráce,
 •  jazyk přednášek stanoven v sítích,
 •  stipendium je určené na ubytování a stravování, je vypláceno v hostitelské zemi; cestovné je proplaceno v domovské zemi,
 •  jednoduchá organizace, přihlášky na www.ceepus.info,
 •  freemovers,  letní školy, workshopy, exkurze nebo odborné jazykové kursy využívají stipendijní měsíce nevyčerpané sítěmi,
 •  Umbrella Solution pro získání statutu studenta - nejsou-li volné stipendijní měsíce
 •  ministerstva zúčastněných zemí  rozhodují, kolik stipendijních měsíců budou v daném akademickém roce financovat,
 •  TV CEEPUS informuje na www.ceepus.info.

 Potřebujete podrobnější informace? Naleznete je v "Organizačních pravidlech".

Postup při zakládání nové sítě

Před samotným zakládáním nové sítě se doporučuje seznámit se s podobou již fungujících sítí. Jejich přehled je k nahlédnutí na internetových stránkách  www.ceepus.info pod heslem „CEEPUS Networks“.

Před vytvořením vlastního projektu tak můžete zvážit, zda se nepřipojíte k některému
ze stávajících projektů (tj. sítě). V případě zájmu o připojení je třeba kontaktovat koordinující vysokou školu. Dále může přehled stávajících sítí posloužit i jako inspirace při zakládání vlastní sítě. Pro založení nového projektu/sítě doporučujeme následující postup:

 Krok 1:

Potenciální partnerské univerzity/oborově příbuzné katedry se navzájem kontaktují
a vytvoří společně projekt činnosti včetně výměnných aktivit.

 Krok 2:

Univerzity si zvolí jednu z univerzit do role koordinující univerzity sítě. Ostatní univerzity
se připojí jako partneři.

Krok 2:

Kontaktní osoby na koordinujících i partnerských vysokých školách se zaregistrují na www.ceepus.info . Každá z nich obdrží emailem uživatelské jméno a heslo, které bude používat při každém dalším přihlašování pro přístup k informacím o síti a mobilitách.

Za každou vysokou školu/katedru, která se účastní na programu, je přitom možné registrovat více kontaktních osob, druhou registrovanou osobou tak často bývá pracovník/pracovnice zahraničního oddělení. V elektronickém systému je v tom případě třeba správně nastavit rozsah kompetencí všech kontaktních osob (resp. hlavní kontaktní osobu).

Krok 3:

Koordinátor vyplní ve spolupráci s partnerskými univerzitami online přihlášku sítě
na www.ceepus.info, která obsahuje bližší údaje k síti a plánovaným mobilitám (tj. program sítě, plán aktivit sítě, plány mobilit).

Krok 4:

Koordinátor i partneři v síti vkládají do elektronického systému za svou instituci:

 • plánované mobility (tj. počet plánovaných příchozích zahraničních stipendistů
  a odchozích domácích studentů včetně počtu předpokládaných měsíců,
  které na mobilitě stráví)
 • „Letter of Endorsement“ (souhlas rektora o zapojení vysoké školy do aktivit sítě, kterým zároveň potvrzuje, že zbavuje stipendisty případné povinnosti úhrady studijních poplatků). Pozor, je třeba použít formulář vygenerovaný přímo z žádosti s jedinečným QR kódem.
 • „Letter of Intent“ (potvrzení odpovědného zástupce vysoké školy o uznání studia absolvovaného studenty v zahraničí; podepisuje děkan fakulty). Pozor, je třeba použít formulář vygenerovaný přímo z žádosti s jedinečným QR kódem.
 •  informační balíček o ECTS na vysoké škole

Krok 5:

 • koordinátor sítě ověří správnost dat a úplnost přihlášky sítě

 • následně koordinátor potvrdí elektronickou přihlášku sítě, čímž ji virtuálně „odešle“ k dalšímu zpracování

 • originál dokumentů „Letter of Endorsement“ a „Letter of Intent“ s razítkem
  a podpisem je třeba uchovat pro případnou kontrolu

Registrace pro síť

Potřebujete práva pro síť/network rights a máte svůj desktop pro mobility? Požádáte-li Live Support, rozšíří Vám možnosti desktopu pro zaregistrování jako partner sítě. Platí registrace jednou pro vždy/single sign-on.
Live Support použijte také pro jakýkoli technický problém s registrací, např. týkající se chybového hlášení o e-mailu.
Registrace je nutná pro to, aby Vás mohl koordinátor zařadit do plánované sítě. 

Jak vytvořit úspěšný projekt sítě CEEPUS

CEEPUS Scoring System

Základní informace o způsobu hodnocení najdete v dokumentu What is new in the application round na své desktopu.

Několik tipů pro vytvoření co nejúspěšnějšího projektu

 Aby byl projekt úspěšný, doporučujeme zohlednit při vyplňování přihlášky následující otázky: 

 • Co si zúčastněné strany od zapojení do projektu slibují?
 • Co může síť nabídnout zapojeným institucím a jaká je přidaná hodnota účasti jednotlivých institucí?
 • Jak bude zajištěno vzájemné uznávání studia a kontrola kvality?
 • Jaké jsou plánované výměnné aktivity? V jakém rozsahu?

Co hodnotí experti Národní a Mezinárodní komise? 

 • Národní i Mezinárodní hodnotící komise projekty posuzují podle CEEPUS Scoring System, který rozlišuje několik faktorů:
 • Country factor – za každou zúčastněnou zemi v síti je skóre 1x násobeno;
 • Mobility factor – je třeba preferovat tří až čtyřměsíční pobyty pro studenty bakalářského a magisterského studijního cyklu a dbát na naplňování přiděleného počtu měsíců;
 • Coordination points;
 • Partner points. 

Hodnotící kritéria společná pro experty národních komisí programu CEEPUS 

Máte otázky k organizaci stipendií a práci v síti? Pročtěte si "Organizační pravidla".
 
Adresář kontaktních osob z koordinujících a partnerských VŠ v akademickém roce 2018/2019

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 32/2014 (platný pro mobility od AR 2015/2016)
 

Další dokumenty najdete v sekci DOKUMENTY nebo na www.ceepus.info
  

The CEEPUS Year 

Jan 15
Call for Network Applications

Mar
Meeting of the Joint Committee of Ministers

End of Mar
International Commission, Letter of Award

Jun 15
Mobility Nominations for Networks/Winter Term

Oct 31
Mobility Nominations for Networks/Summer Term
Oct/Nov
Network Reports

Nov 30
Mobility Applications/Freemovers

Nov/Dec
CEEPUS General Evaluation Meeting

Dec 15
Projected Quota Fulfillment