Vysokoškolské vzdělávání je v době konfliktu nutností, nikoliv luxusem. Co přinesl International Higher Education Summit?

RV, DZS

Dům zahraniční spolupráce

Reprezentovali jsme Českou republiku na setkání zástupců vedení agentur pro akademické výměny ze zemí G7 a partnerů.

Berlin conference

Ředitel DZS Michal Uhl a vedoucí oddělení internacionalizace studia v ČR Jakub Tesař se zúčastnili setkání zástupců vedení agentur pro akademické výměny ze zemí G7 a vybraných partnerských států International Higher Education Summit. Česká republika dostala pozvání na setkání vůbec poprvé. Tématem letošní schůzky pořádané v Berlíně byly výzvy a příležitosti pro mezinárodní spolupráci ve vzdělávání v době celosvětových krizí.

Účastníci summitu se pokusili najít odpovědi na otázku, jak řídit mezinárodní akademické výměny a organizace, které je spravují, v časech globálních krizí, ať už zdravotních, bezpečnostních, migračních nebo environmentálních, a jak mohou programy pro mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a vědě přispět k řešení těchto problémů.

Michal Uhl během svého projevu zdůraznil důležitost spolupráce a solidarity mezi jednotlivci i mezi státy nejen v krizových momentech. Přiblížil situaci ukrajinských uprchlíků v České republice a představil, jak se ČR vypořádává se začleněním ukrajinských žáků a studentů do vzdělávacího systému.

Výstupem z jednání je deklarace, ve které se shromáždění delegáti shodli, že posláním mezinárodní akademické spolupráce je hledat a rozvíjet řešení globálních výzev. Vyjádřili přesvědčení, že vysokoškolské instituce jsou a měly by být bezpečným útočištěm pro studenty a vědce, kteří čelí pronásledování nebo byli nuceni opustit svou vlast, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost. Dále se deklarovali zájem spolupracovat s národními a regionálními orgány, mezinárodními organizacemi i národními vysokoškolskými a výzkumnými institucemi na podpoře ohrožených nebo pronásledovaných studentů a vědců prostřednictvím specializovaných programů a jsou připraveni podpořit podobně smýšlející partnery při vytváření takových nástrojů.

Přečtěte si celé znění deklarace.