Rada přijala doporučení o kombinovaném učení

CZELO

Doporučení, jež bylo přijato 29. listopadu, obsahuje krátkodobá i dlouhodobá opatření týkající se tzv. blended learning.

Rada EU přijala 29. listopadu doporučení o kombinovaném učení v zájmu dosažení vysoce kvalitního a inkluzivního primárního a sekundárního vzdělávání (Recommendation on blended learning for high quality and inclusive primary and secondary education).

Kombinované učení (tzv. blended learning) lze definovat jako uplatňování více přístupů k procesu učení kombinující výuku ve škole s výukou v jiných prostředích i s distanční výukou (včetně online učení) a zapojení různých (digitálních i nedigitálních) vzdělávacích nástrojů. Evropská komise poskytuje také detailnější a obsáhlejší definici, v níž kombinované učení vymezuje jako proces výuky a učení integrující různé faktory: vzdělávací prostředí (domácí, školní, pracoviště, online, jiné), proces rozvoje kompetencí (celoživotní učení, profesní rozvoj), afektivní oblast (motivace, spokojenost, frustrace) a účastníky (žáci a studenti, učitelé, rodiče, další zaměstnanci) (viz Blended learning in school education, 2020).

Zmíněné doporučení reaguje na aktuální situaci ve školství, jehož fungování je již rok a půl ovlivněno pandemií COVID-19. Způsoby výuky i učení se výrazně proměňují, je proto potřeba věnovat více pozornosti možnostem propojování a kombinování různých výukových prostředí a nástrojů. Doporučení by mělo zároveň přispět k naplnění Akčního plánu digitálního vzdělávání na období 2021-2027 a k dosažení cílů Evropského prostoru vzdělávání.

Doporučení předkládá jak krátkodobá opatření, jako zejména přímou reakci na krizi, tak i dlouhodobá řešení. Členským státům se mimo jiné doporučuje, aby podporovaly žáky a studenty při dohánění mezer ve výuce, které byly způsobeny částečným uzavřením škol. Dále aby podporovaly rozvoj digitálních dovedností a kompetencí u žáků a studentů, ale také v rámci jejich rodin. Další bod, který doporučení obsahuje, se týká začlenění metod kombinovaného učení do vzdělávání a přípravy učitelů, tedy do studijních programů i do programů dalšího profesního rozvoje. V neposlední řadě dokument apeluje na investice do vysokorychlostního připojení k internetu, které je důležité pro distanční vzdělávání, a vyzývá členské státy k plnému využívání fondů EU k reformám a investicím do infrastruktury a nástrojů.

Evropská komise podpoří implementaci doporučení tím, že bude usnadňovat sdílení zkušeností mezi členskými státy, zasadí se o rozvoj materiálů a pokynů (např. na téma ochrany údajů a online bezpečnosti) a bude podporovat příležitosti profesního rozvoje a vzdělávání pro učitele i další pedagogický personál. Více se dočtete v tiskové zprávě Rady EU.