Proběhlo Setkání ředitelů venkovských a malotřídních škol

eTwinning

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 se uskutečnilo v Praze v hotelu Grandior Setkání ředitelů venkovských a malotřídních a škol z odloučených lokalit.

Cílem bylo především seznámit ředitele s možnostmi mezinárodní spolupráce škol a upozornit na důležitost takové spolupráce v souvislosti s budoucností jejich žáků. Podstatná část akce byla věnována aktivitě eTwinning (virtuální spolupráce škol), ale také programu ERASMUS+, díky němuž mohou žáci, učitelé a další zaměstnanci školy vycestovat do zahraničí fyzicky.

Důležitou částí setkání byla řízená diskuze zkušených ředitelů – eTwinnerů Pavla Vrtěla ze Základní školy v Sivici, Marcely Husákové ze Základní školy v Přimdě a ředitelky Základní školy v Lounech Dany Tužilové, která celou debatu vedla. Ředitelé vyzdvihli přínos, který jejich školám eTwinning přinesl, a zodpověděli četné dotazy. Zajímavé bylo i porovnání práce na mezinárodních projektech ve velké a menší škole.

V diskuzních kroužcích následně ředitelé mluvili o otázce internacionalizace v jejich venkovských či malotřídních školách, také o tom, jak lze eTwinning propojit s klíčovými aktivitami 1 i 2 programu ERASMUS+, nebo o možnostech a podmínkách zavádění metody CLIL do výuky. Jako nezastupitelný přínos pro školu uváděli zvýšení jazykové kompetence žáků i samotných učitelů. eTwinning mimo jiné pomáhá k integraci cizojazyčných žáků a zlepšuje celkové klima školy. Motivací ředitelů zapojit se do eTwinnigu je i zlepšení postavení školy v obci anebo ocenění práce školy ze strany rodičů žáků.

Poté, co účastníci získali od ambasadorů eTwinning více informací o stejnojmenné platformě a programu ERASMUS+, hledali všichni společně východiska k překonání těžkostí při zavádění mezinárodní spolupráce ve škole. V malých kolektivech je eTwinning výbornou volbou, neboť jeho aktivity se ve výuce uplatňují online, odpadají tedy problémy se zastupováním učitele. To bývá v malém kolektivu učitelů často velkou překážkou. Další nespornou výhodu spatřovali ředitelé v minimální administrativní zátěži, která je na malotřídních a venkovských školách už tak značná. Také si uvědomili, že i nedostatek jazykové vybavenosti učitelů lze celkem snadno překonat. Realizace projektů se Slovenskem a jinými blízkými slovanskými národy může být výborným začátkem pro zahájení mezinárodní spolupráce. Ředitelé se mimo jiné zamýšleli i nad možnostmi podpory svých zaměstnanců v eTwinningových aktivitách. Shodli se na vlastním aktivním zapojení do aktivity.

Velkou výhodu při rozhodování, zda vůbec zahájit mezinárodní spolupráci na škole, je možnost využití podpory Národního podpůrného střediska pro eTwinning a dalších oddělení a odborů Domu zahraniční spolupráce, které prostřednictvím různých infoseminářů, metodických seminářů, webinářů, konzultací a mnohých jiných akcí poskytují potřebné rady a rozsáhlou pomoc.

V neposlední řadě mezi sebou ředitelé navázali kontakty, díky nimž mohou spolupracovat či si případně pomoct v těžkostech, které venkovské a malotřídní školy často trápí.

Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře, účastníci oceňovali množství inspirace a nabyté nadšení.