Jak smýšlejí mladí lidé v EU? Bleskový průzkum ukázal na podobnosti, ale odhalil i velké rozdíly

CZELO

Do průzkumu se zapojili i mladí lidé z České republiky. Nakolik se jejich vize liší od průměru EU nebo od dalších států EU?

Dne 6. května 2022 zveřejnila Evropská komise výsledky bleskového online průzkumu Eurobarometru „Mládež a demokracie v Evropském roce mládeže“, který proběhl mezi 22. únorem a 4. březnem 2022. A to ve všech členských státech EU na reprezentativním vzorku asi 26 000 tisíc mladých lidí ve věku 15–30 let. ⁠

Průzkum se zabýval několika hlavními tématy, u nichž mladí lidé vybírali z předem stanového seznamu odpovědí.

Jedna z otázek se zabývala klíčovými tématy, na které by se měl Evropský rok mládeže zaměřit. Dle průzkumu pokládají mladí lidé za nejdůležitější zlepšení duševního a fyzického zdraví a pohody (34 % všech dotazovaných z EU; 36 % z ČR), ochranu životního prostředí a boj proti změně klimatu (34 % z EU; 33 % z ČR), zlepšování vzdělávání a odborné přípravy, včetně bezplatné mobility mladých lidí v rámci všech stupňů vzdělávání (33 % z EU; 35 % z ČR), boj proti chudobě a hospodářským a sociálním nerovnostem (32 % z EU; 31 % z ČR). 

Ohledně očekávání, které mládež od Evropského roku mládeže má, se odpovědi z úrovně EU a ČR víceméně shodují v potřebě zvýšit pozornost společnosti a rozhodujících činitelů věnovanou názorům a potřebám mládeže a v potřebě zlepšit začlenění mladých lidí na trh práce. Tyto odpovědi vybrala přibližně třetina dotazovaných jak v EU, tak v ČR. 

Aktuální situace ohledně ruské válečné agrese se odrazila v otázce Co očekáváte od Evropské unie pro svou generaci? 37 % odpovědí mládeže z EU a 42 % z ČR zdůraznilo důležitost zachování míru, posílení mezinárodní bezpečnosti a podporu mezinárodní spolupráce. 

Průzkum dále zkoumal mj. i rozšíření povědomí o jednotlivých programech mobilit EU, kdy nejvíce mladých slyšelo nebo má informace o programu Erasmus+ pro studenty (50 % EU; 58 % ČR) a Erasmus+ výměnné pobyty mládeže (33 % EU; 41 % ČR). 

Mladí lidé v České republice a inkluze 

Průzkum zjistil, že česká mládež nepokládá inkluzivní společnost, genderovou rovnost a boj proti diskriminaci za klíčové téma, na které by se měl Evropský rok mládeže zaměřit. Toto téma považuje za zásadní pouze 16 % dotázaných mladých lidí z ČR, což je společně se Slovenskem (15 %) vůbec nejméně v porovnání s průměrem EU (22 %) a s výsledky jednotlivých členských států. Co se týče otázky Co nejvíce očekáváte od Evropského roku mládeže?, i tam se projevila podobná tendence, kdy pouze 19 % české mládeže zvolilo odpověď Více úsilí o inkluzi znevýhodněných mladých lidí (zranitelné skupiny / lidé ze znevýhodněného prostředí / s omezenými možnostmi). I v tomto případě se jedná o absolutně nejnižší výsledek v porovnání s unijním průměrem (28 % dotázané mládeže) nebo s výsledky ostatních členských států. Mezi mladými lidmi z Finska, kteří tomu v rámci EU přikládají vůbec nejvyšší důležitost (38 %), a mladými lidmi z ČR je tak téměř dvacetiprocentní rozdíl.  

  

Více informací naleznete ve shrnujícím dokumentu, v dokumentu představujícím výsledky z ČR nebo na webových stránkách Eurobarometru, kde je možné konzultovat výsledky jednotlivých zemí EU.