Horizont Evropa – co nás čeká v nejbližších měsících?

DF

CZELO

Zjistěte více o nových pracovních programech, přípravě Strategického plánu 2025-2027 a o tom, jak se zapojit do hodnocení H2020.

I přesto, že je program Horizont Evropa stále často označován jako nový rámcový program, nacházíme se již v druhém roce jeho implementace, což znamená, že nás v blízké době čeká zveřejnění nových pracovních programů a aktualizace stěžejních dokumentů. Co nás tedy čeká v nejbližších měsících?

Dissemination and communication in Horizon Europe | Horizon Europe NCP  Portal

Pracovní program 2023 - 2024

Evropská komise společně s členskými státy již od konce minulého roku intenzivně pracuje na přípravě nového pracovního programu na období 2023–2024. Pracovní program je nástrojem implementace rámcového programu a je publikován na dvouleté období. Jedná se o komplexní dokument, který se skládá z tzv. hlavního pracovního programu, členěného do kapitol podle jednotlivých částí Horizontu Evropa, a ze všeobecných příloh. Ty obsahují průřezové informace, například o formálních podmínkách přijetí návrhů k odbornému hodnocení, pravidlech posuzování návrhů projektů, typech akcí (projektů) a míře jejich financování z prostředků Komise. Při jejich tvorbě vychází Evropská komise z cílů specifického programu Horizontu Evropa a Strategického plánu na období 2021–2024. Návrhy jsou dále diskutovány s delegáty programových výborů, kteří pracují v jednotlivých seskupeních, odpovídajících členění programu. První neoficiálně uniklé návrhy pracovního programu naleznete zde. Stupeň přípravy jednotlivých pracovních programů se liší v závislosti na tématice. Oficiální zveřejní všech pracovních programů se očekává v prosinci 2022.

Už teď nicméně víme, že v nadcházejícím pracovním programu dojde k významnému navýšení počtu výzev s financováním prostřednictvím paušálních částek, tzv. lump sums. Výška paušální částky je definována předem a je pevně stanovena v grantové dohodě. Jelikož jsou platby vypláceny až po dokončení činností v pracovních balíčcích, projekty financované přes paušální částky mají obvykle vyšší počet pracovních balíčků (WP), aby zohlednily společnou odpovědnost za nedokončenou práci a zajistily platby za dlouhodobější aktivity na konci každého monitorovacího období. V případě, že se v průběhu trvání projektu pracovní balíček nepovede naplnit, může být vyplacena platba odpovídající rozsahu vykonané práce. Evropská komise momentálně připravuje detailnější příručku pro žadatele, která by měla být k dispozici ještě před zveřejněním pracovního programu 2023–2024. S ním dojde také k navýšení počtu stran pro projekty žádající financovaní paušálními částkami. Více informací k tomuto způsobu financování naleznete na webu CZELO. Výzvy s tzv. lump sum financováním bude možné nalézt napříč celým programem.

Nová partnerství

S novým pracovním programem dojde také k oficiálnímu spuštění některých partnerství. Konkrétně se jedná o následující:

  • Klastr 1: European Partnership on Rare Diseases; European Partnership for One Health/AMR Antimicrobial Resistance (AMR); European Partnership for Personalised Medicine a European Partnership on Pandemic Preparedness
  • Klastr 6: European Partnership for Agriculture of Data; European Partnership for Safe and Sustainable Food Systems; European Partnership accelerating farming systems transition: Agroecology living labs and research infrastructures a European Partnership for Animal Health and Welfare (PAHW)

Mise

Co se týká misí, pracovní program na rok 2023 bude prozatím posledním pracovním programem s otevřenými výzvami v této oblasti. Při vytváření programu Horizont Evropa totiž bylo schváleno, že rozpočet na nové výzvy pro mise bude alokován jenom na první tři roky programového období. Na základě čl. 8 a čl. 11 nařízení o Horizontu Evropa by měla Evropská komise do konce roku 2023 přijít s prvním hodnocením výsledků implementace misí. Vzhledem k pozdějšímu startu misí bude toto hodnocení založeno především na datech z monitorování. Monitorovací zpráva bude následně předložena Evropskému parlamentu i Radě EU. Poněkud detailnější hodnocení misí lze očekávat od druhého čtvrtletí roku 2024.

Strategický plán

Další dokument, který můžeme v blízké době očekávat, je Strategický plán na období 2025–2027. I když určité debaty již probíhají na úrovni strategického programového výboru, oficiální zahájení jeho přípravy je naplánováno během Evropských dnů pro výzkum a inovace, které se letos uskuteční online ve dnech 28. a 29. září. Strategický plán stanovuje klíčové směry pro zacílení investic v období jejich provádění. Zajišťuje, aby činnosti EU v oblasti výzkumu a inovací přispívaly k prioritám EU, včetně klimaticky neutrální a ekologické Evropy, Evropy připravené na digitální věk a hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí. Vzhledem k situaci na Ukrajině však došlo i na úrovni Komise ke změně politických priorit, a je tedy možné očekávat jisté změny i v zaměření plánu. Stejně jako v případě přípravy Strategického plánu na období 2021–2024  bude zahájena veřejná konzultace za účelem získaní vstupů od vědecké komunity a široké veřejnosti. Nový Strategický plán bude rovněž obsahovat nová partnerství, která budou spuštěna v druhé polovině provádění programu Horizont Evropa.

Hodnocení rámcových programů

Koncem roku dojde také k otevření dalších dvou veřejných konzultací, které budou zaměřeny na závěrečné hodnocení programu Horizont 2020 a na střednědobé hodnocení programu Horizont Evropa.  Obě konzultace zůstanou otevřené po dobu 12 týdnů a jejich výstupy budou brány v potaz v rámci přípravy nového Strategického plánu. Na webu Evropské komise byla v této souvislosti 1. července otevřená také výzva k předložení informací, do které je možné se zapojit do 29. července 2022. Obě hodnocení se budou zabývat relevancí, soudržností, účinností a účelností programů a jejich evropskou přidanou hodnotou. Hodnocení se budou týkat všech složek programu, včetně partnerství, misí, Evropského technologického institutu a aktivit přímého výzkumu Společného výzkumného střediska. Kromě toho plánuje Evropská komise na druhé čtvrtletí roku 2023 on-line akci, která bude rovněž zaměřena na hodnocení obou programů.