Evropská komise vydala dlouho očekávané dokumenty s pravidly pro vodík

CZELO

Delegované akty stanovují pravidla a definice pro výrobu obnovitelného vodíku v EU.

Vodíkový sektor obdržel od Evropské komise definici obnovitelného vodíku. Ta je potřebná pro rozšíření celého vodíkového sektoru a má napomoct dosažení cílů REPowerEU a Fit For 55. V rámci těchto balíčků má vodík za cíl dekarbonizovat průmysl a dopravu v Evropě i mimo ni a má také pomoci se zvýšením energetické soběstačnosti do roku 2030 vyrobením 10 milionů tun čistého vodíku a dovozu stejného množství. 

Dva delegované akty stanovují definici obnovitelného vodíku, pravidla pro jeho výrobu a metodologii pro výpočet emisí.

První akt vytyčuje pravidla pro výrobu vodíku pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů nebiologického původu. Problematické je zde hlavně zásada tzv. „doplňkovosti“, která má zajistit, aby výroba nezatěžovala elektrickou síť a aby nevznikaly výkyvy v nabídce a poptávce obnovitelné energie. Tato přísná pravidla však mohou v dlouhodobém horizontu zpomalit potenciál šíření zeleného vodíku. Akt také zohledňuje současné investiční závazky a počítá s tím, že se odvětvím, která plánují postupně zavézt vodík do svého fungování, bude těžko novým pravidlům přizpůsobovat. Z toho důvodu se začnou pro většinu provozů uplatňovat až od roku 2028. 

Druhý akt stanovuje metodologii pro výpočet emisí z obnovitelných paliv nebiologického původu. Metodika také zohledňuje emise skleníkových plynů v průběhu celého životního cyklu paliv, včetně emisí na počátku výroby, emisí souvisejících s odběrem elektřiny ze sítě, ze zpracování a emisí souvisejících s přepravou těchto paliv ke konečnému spotřebiteli. 

Více informací najdete na stránkách Evropské komise.