Etická příručka pro používání umělé inteligence a dat ve výuce

CZELO

Příručka nabízí učitelům ZŠ a SŠ praktické tipy a rady pro využívání AI a dat ve výuce.

Dne 25. října Evropská komise vydala druhou z očekávaných příruček pro učitele, které jsou výsledkem aktivit Akčního plánu pro digitální vzdělávání (2021-2027). Tématem první příručky, o níž  kancelář CZELO informovala 14. října, byla výuka o dezinformacích a mediální gramotnosti. Nyní byla zveřejněna Etická příručka pro využívání umělé inteligence (AI) a dat ve výuce.  

Využívání umělé inteligence roste ve všech oblastech společnosti, včetně vzdělávání. AI systémy sbírají velké množství dat, na jejichž základě  pracují. Je tedy potřeba, aby studenti i vzdělavatelé byli schopni pozitivně, bezpečně, kriticky a eticky s AI systémy pracovat a využívat jejich plný potenciál, ale zároveň si byli vědomi možných rizik a jak jim předcházet.  

Příručka je určena učitelům základních a středních škol, bez ohledu na jejich dosavadní zkušenosti s tímto tématem. Nechybí v ní definice základních pojmů, vyjasnění nejčastějších mylných představ o používání AI, ale ani praktické rady, jak AI a data efektivně ve výuce využívat.  

Jako konkrétní příklady využití AI ve výuce Příručka zmiňuje například přizpůsobení výuky pro žáky se specifickými potřebami či s různými úrovněmi znalostí, individualizaci výuky pro žáky, kteří by se mohli potýkat se školním neúspěchem, nebo využití AI při hodnocení žáků. Dále jsou v Příručce uvedeny  návodné otázky pro učitele zaměřené na různé oblasti, včetně hodnocení esejí, využívání chatbotů nebo adaptivních výukových technologií.  

V neposlední řadě by Příručka měla sloužit jako základ pro diskuzi nad sestavením kompetenčního rámce pro etické využívání AI a dat mezi učiteli a pro celkové zvýšení povědomí o tomto tématu. V oblasti kompetencí se Příručka  zaměřuje na 6 potenciálních oblastí – profesní kompetence, digitální zdroje, výuka a učení se, hodnocení, aktivní zapojení žáků a podpora digitálních dovedností žáků.  

V návaznosti na Příručku Komise nyní plánuje publikovat sérii článků k využívání AI ve vzdělávání a také spustit online kurz pro učitele na toto téma na Evropské platformě pro školní vzdělávání.  

Více informací se dozvíte na webu Evropského vzdělávacího prostoru, v infograficeinformačním letáku a v Příručce samotné. 

Souvislosti a vznik Příručky 

Podpora excelence a důvěry v AI je jednou z klíčových priorit Evropské komise. Stejně jako Příručka na téma podpory dezinformací a mediální gramotnosti je i tato publikace výsledkem práce externí pracovní skupiny. Jejími členy jsou zástupci z různých oblastí: učitelé, technologické firmy, občanská společnost, žurnalisté a další odborníci. Příručka je doprovázena také závěrečnou zprávou, která obsahuje hlavní závěry a doporučení této pracovní skupiny k danému tématu, včetně relevantních klíčových iniciativ na evropské i národních úrovních. 

Kromě Akčního plánu pro digitální vzdělávání (2021-2027) Příručka vychází také z dalších strategií a nástrojů, jako je Etická příručka pro důvěryhodnou umělou inteligenci (Ethics guidelines for trustworthy AI) a nástroj pro hodnocení důvěryhodných AI (The Assessment List for Trustworthy Artificial Intelligence - ALTAI). Externí pracovní skupina také vzala v potaz navrhovaný legislativní rámec pro AI (Artificial Intelligence Act), návrhy pro Data Act a Evropskou deklaraci digitálních práv a principů (EU declaration on digital rights and principles).