Postoje veřejnosti ke studijním výjezdům a praktickým stážím v zahraničí 2021

28. 04. 2021

Zpráva z kvantitativního šetření, realizace březen – duben 2021

 

Cílem výzkumu bylo zmapovat postoje české populace k zahraničním výjezdům a dalším mezinárodním aktivitám, ochotu udržitelně cestovat a jejich povědomí o krajanech v zahraničí.

Výzkum je reprezentativní pro populaci České republiky ve věku 15+ podle základních sociodemografických proměnných (region, věk, pohlaví, vzdělání, velikost místa bydliště).

Sběr dat probíhal v březnu 2021 pomocí výzkumnických metod CATI a CAWI na celkem 1012 respondentech. Výběr respondentů byl kvótní. Nezávislý výzkum byl realizován společností STEM/MARK výhradně pro Dům zahraniční spolupráce.