Evropská jazyková cena Label

Evropská jazyková cena Label

Cílem Evropské jazykové ceny Label je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky.

Web programu

Tradice udělování Evropské jazykové ceny Label v ČR začala koncem roku 2001, kdy byla Česká republika spolu s dalšími kandidátskými zeměmi přizvána, aby se podílela na tomto programu. Poprvé byly ceny uděleny v roce 2002.

Aktuální informace k Výzvě pro překládání návrhů 2020 naleznete níže v sekci "Novinky". Termín pro předkládání přihlášek byl prodloužen do 30.4.2020. 

Cíle programu

Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační projekty z oblasti jazykového vzdělávání a prostřednictvím tohoto ocenění zajistit jejich větší publicitu, inspirovat další učitele k přejímání těchto aktivit ve výuce jazyků, pomoci jim zařadit nové inovativní prvky do jazykové výuky a celkově zvýšit zájem o oblast jazykového vzdělávání. Každoročně jsou oceňovány výjimečné projekty v oblasti vzdělávání.

Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání, může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty (nejdéle však do tří let od jejich ukončení). Ocenění mohou získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předložení návrhů.

Odkaz na stránky Evropské komise zaměřené na podporu výuky jazyků a jazykové rozmanitosti ZDE

Nechte se inspirovat projekty oceněnými v minulých ročnících

Obecná kritéria

Projekt předložený k ocenění musí splňovat jednak obecná kritéria stanovená Evropskou komisí a dále alespoň jednu z evropských nebo národních priorit.

  • Projekt by měl být ve svém přístupu komplexní. Všechny prvky jazykového projektu – od žáků/studentů po učitele, od metod po materiály by měly směřovat k tomu, aby identifikovaly potřeby žáků/studentů a vycházely jim vstříc.
  • Projekt by měl ve svém národním kontextu nabízet přidanou hodnotu. To znamená jasné zlepšení výuky a studia cizích jazyků z hlediska kvality i kvantity. „Kvantita" se může týkat projektu, který podporuje studium více jazyků, zejména těch méně rozšířených, zatímco „kvalita" se může týkat zavedení vylepšených postupů, přístupů a metod.
  • Projekt by měl studenty i učitele motivovat ke zlepšování jejich jazykových dovedností.
  • Projekt by měl být originální a tvůrčí. Měl by představovat inovativní přístupy ke studiu cizích jazyků a současně zajišťovat vhodnost těchto přístupů pro danou skupinu žáků/studentů.
  • Projekt by měl klást důraz na evropské principy. Měl by být přizpůsoben evropské jazykové rozmanitosti a této výhody využívat – například prostřednictvím přeshraniční spolupráce. Projekt by měl prostřednictvím jazykových dovedností aktivně podporovat porozumění mezi kulturami.
  • Projekt by měl být přenositelný a představovat případný zdroj inspirace pro jazykové projekty v institucích v ČR nebo v zahraničí.

 

Priority pro rok 2020

Pro rok 2020 byly na základě doporučení Evropské komise a odborné poroty Evropské jazykové ceny Label stanoveny tyto priority: 

1. Zlepšení přístupu k jazykové rozmanitosti, rozvoj inkluze ve školách a podpora učitelů a vedoucích pracovníků škol

V Evropě stále narůstá počet studujících, jejichž mateřský jazyk není jazykem výuky. Z nedávné studie Evropské komise vyplývá, že zatímco studenti přicházejí ze zemí celého světa a hovoří mnoha jazyky, učitelé ve většině evropských zemí tvoří i nadále do značné míry homogenní skupinu a často nemají zkušenosti s výukou ve vícejazyčném školním prostředí.

Školy, které akceptují jazykovou a kulturní rozmanitost a podporují integraci, mají kladný vliv na schopnost všech dětí se učit. Školy, v nichž jsou děti rychleji začleňovány do běžných tříd, poskytují v rámci výuky více příležitostí pro rozvoj kulturního povědomí a ocenění rozmanitosti. Vícejazyčný přístup ve třídách od útlého věku může být navíc přínosný pro všechny děti a jejich schopnosti se učit, bez ohledu na jejich původ. V tomto kontextu zůstává vzdělávání učitelů hlavní prioritou: strategie přípravy učitelů na jazykově rozmanité skupiny žáků je třeba dále rozvíjet. Vzdělávací systémy musí učitele vybavit schopností vypracovávat vhodné strategie výuky a učení, zejména pokud jde o jazyky, jakož i empatií a reflexí, pokud jde o vlastní přesvědčení a kulturní rozdíly.

2. Odstranění jazykových bariér s cílem vytvořit dynamické příhraniční regiony

Příhraniční regiony jsou oblastmi, kde by měl být proces evropské integrace vnímán nejpozitivněji: studium, odborná příprava či práce za hranicemi jsou každodenní aktivity, které by mělo být možno provádět bez ohledu na existenci vnitrostátní správní hranice. Ve sdělení o příhraničních regionech byly jazyky označeny za jednu z největších překážek pro přeshraniční mobilitu, obchod a rozvoj. Pokud se odstraní jazykové bariéry, je možné lépe prozkoumat příležitosti přeshraničního zaměstnávání, které nabízejí příhraniční regiony, což přispívá k růstu a prosperitě. Pro žáky, učitele i rodiče se může jednat o motivační faktor ke zlepšení jejich jazykových znalostí, který může vnést do výuky a učení jazyků novou dynamiku. Tato priorita proto podporuje projekty, které se zaměřují na jazykové vzdělávání a dvojjazyčnost v příhraničních regionech, specificky projekty zaměřené na výuku jazyka sousední země.

3. Jazyky v celoživotním vzdělávání

Priorita je zaměřena zejména na neformální a informální vzdělávání. Vítané jsou projekty, které jsou cíleně zaměřené na jazykové vzdělávání mládeže a dospělých, včetně seniorů a zdravotně a sociálně znevýhodněných skupin.

4. Cizí jazyk jako prostředek k získávání a rozšiřování kompetencí a dovedností

Využití cizího jazyka jako prostředku k rozvoji kompetencí nezbytných pro život (např. rozvoj finanční gramotnosti, výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu, ochraně životního prostředí, respektování lidských práv a odlišných kultur, využití cizího jazyka v nejazykových předmětech a volnočasových aktivitách).

 

Kontaktní osoba, administrace Label:

Lucie Münchová - lucie.munchova@dzs.cz

Pavla Šabatková - pavla.sabatkova@dzs.cz

Nejbližší události

Nejsou k dispozici žádné termíny

Více událostí