Vyšlo očekávané hodnocení programu Horizont 2020

CZELO

Ohlíží se za 7 lety fungování rámcového programu na základě rozhovorů se stovkami příjemců grantů.

Rámcový program pro a výzkum a inovace Horizont 2020 uvolnil za své sedmileté fungování 80 miliard eur na vynikající projekty v Evropě i mimo ni. Právě publikovaný dokument zhodnocuje celý program kvantitativními a kvalitativními metodami, pracuje s daty od úspěšných i neúspěšných žadatelů a také bere v potaz přes 1800 podnětů zaslaných během konzultace se stakeholdery.

Hlavním zaměřením programu byla stimulace ekonomického růstu a vytváření pracovních míst v synergii s podporou excelentní vědy, průmyslu a řešením společenských výzev. Dle ekonomických ukazatelů se programu tato kritéria podařilo naplnit. A to přínosem vytvoření až 220 000 nových pracovních míst, výrazným růstem firem podpořených z programu a stimulací privátního sektoru. Programu se také podařilo mobilizovat jak státní, tak privátní sektor k investicím, které mají každé zainvestované euro zpětinásobit v hodnotě rokem 2040. Obecně Evropská komise hodnotí přínos programu pozitivně. A to hlavně v případě rychlé odpovědi na řešení pandemie Covidu-19 nebo epidemií Eboly a viru Zika.

Země wideningu obdržely z programu celkem 8 % prostředků, což je, jak zpráva konstatuje, lehké zvýšení oproti předchozímu programu FP7, zatímco 50 % prostředků mířilo pouze do čtyř zemí (Německo, Velká Británie, Francie a Španělsko). Důvody nízké účasti zemí wideningu jsou například nedostatek kapacit pro management projektů nebo odliv mozků, na což reagoval program Horizont Evropa nástroji pro zvýšení cirkulace vědeckých pracovníků nebo posílením národních kontaktních bodů.

Program celkově obdržel 1 milion grantových žádostí ze 177 zemí a následně podpořil skoro 35 000 projektů a 40 000 organizací. Zpráva také konstatuje, že k financování všech excelentních projektů, které by si rozhodně zasloužily financování, by Evropská komise potřebovala dalších 159 miliard eur. Z toho důvodu byl Horizont 2020 prvním programem, ve kterém se objevil nástroj Seal of Excellence (tzv. Pečeť Excelence), tím komise signalizovala regionálním a národním aktérům vhodné projekty k podpoře. Za dobu fungování programu komise doporučila 20 890 projektů k dalšímu financování, nedostatečná informovanost o těchto projektech ovšem vedla k malému množství dodatečné podpory. Navzdory tomu volá hodnocení po pokračování nástroje Seal of Excellence a jeho zjednodušení.

Z hodnocení vychází série doporučení, které pomohou s identifikací priorit v dalších rámcových programech. Mezi ně patří rozšíření účasti v dalších programech nejen o další státy, ale aktéry z nejrůznějších sektorů a vznikajících průmyslů. Dále také potřeba pro efektivnější šíření a využití výsledků výzkumu, podpora výzkumnic a inovátorek nebo hlubší podpora synergií s regionálními a národními iniciativami.

Evaluaci doplní podobnými tématy belgické předsednictví, které se v oblasti vědy, výzkumu a inovací soustředí právě na valorizaci výsledků výzkumu a jejich využití v praxi, strategickou autonomii a posílení postavení VaVaI ve společnosti.

Celou zprávu, její shrnutí nebo použité statistiky najdete na stránkách Evropské komise.