Veřejná konzultace k změnám obecného nařízení o blokových výjimkách

CZELO

Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci k některým navrhovaným změnám obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER). Účelem navrhované revize je zohlednit změny různých souborů pokynů ke státní podpoře, které jsou v současné době přezkoumávány, a dále usnadnit veřejnou podporu ekologické a digitální transformace EU.

Obecné nařízení o blokových výjimkách prohlašuje zvláštní kategorie státní podpory za slučitelné se Smlouvou, pokud splňují určité stanovené podmínky, a osvobozuje je od požadavku, aby byly předem oznámeny Komisi a následně Komisí schváleny.

Nová pravidla pomohou vytvořit vhodné základy pro udržitelnou ekonomiku v době, kdy se zotavuje z dopadů koronavirové pandemie.

V oblasti VaVaI se navrhované změny týkají zjednodušení podmínek pro poskytování podpory na výzkum, vývoj a inovace bez předchozího oznámení a schválení, například zahrnutím možnosti výpočtu nepřímých nákladů na projekty v oblasti výzkumu a vývoje na základě zjednodušeného vykazování nákladů a zavedením nových pravidel slučitelnosti na podporu testovacích a experimentálních infrastruktur.

Členské státy a další zainteresované strany se mohou konzultace účastnit do 8. prosince 2021.

Přijetí revidovaného obecného nařízení o blokových výjimkách je plánováno na první polovinu roku 2022.

Více informací je k dispozici v tiskové zprávě Evropské komise.