Třetí země v programu Horizont Evropa - jak financovat spolupráci?

CZELO

Aktualizované dokumenty poskytují přehled asociovaných zemí a zemí se systémem spolufinancování.

Termín "Mezinárodní spolupráce" označuje v případě projektů rámcových programů (RP), resp. současného programu Horizont Evropa, účast nečlenských států EU. Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a inovací je nezbytná pro řešení globálních výzev a proto, aby Evropa měla přístup ke zdrojům, know-how, vědecké excelenci, hodnotovým řetězcům a trhům, které se rozvíjejí v jiných oblastech světa. V tomto ohledu země rozlišujeme na:

 • Členské státy EU
 • Asociované země k programu Horizontu Evropa (pozor, nezaměňovat s asociací k EU)
 • Třetí země (všechny státy nespadající do prvních dvou skupin)

Žadatelé z nečlenských států EU mohou téměř vždy participovat v projektech programu Horizont Evropa, ne vždy však mají tyto subjekty nárok na financování své účasti v projektu z rozpočtu rámcového programu.

Asociace k programu Horizont Evropa se uskutečňuje prostřednictvím uzavření mezinárodní dohody. Žadatelé z asociovaných zemí se mohou účastnit programu za stejných podmínek jako subjekty z členských států EU. Více informací naleznete na stránkách Evropské komise. Níže naleznete seznam asociovaných zemí k dnešnímu datu:

 • Arménie
 • Bosna and Hercegovina
 • Gruzie
 • Island
 • Izrael
 • Kosovo 
 • Moldávie
 • Černá Hora
 • Severní Makedonie
 • Norsko
 • Srbsko
 • Turecko

Co se týče účasti subjektů z třetích zemí, na základě HDP bylo určených 115 zemí s nízkými a středními příjmy, jejichž účast bude možné automaticky financovat prostřednictvím programu Horizont Evropa. Kromě toho, některé třetí země, které nemají automatický nárok na financování účasti z prostředků rozpočtu Horizontu Evropa, přijaly zvláštní ustanovení pro poskytování finančních prostředků z národních zdrojů pro účastníky v projektech rámcového programu. Konkrétně se jedná o:

 • Austrálie
 • Japonsko
 • Mexiko
 • Nový Zéland
 • Čína
 • Korejská republika
 • Švýcarsko

Aktualizovaný seznam třetích zemí se systémem spolufinancování naleznete na webu Evropské komise.