Slovinsko se podruhé v historii ujalo předsednictví. Jaké cíle má v oblasti VaVaI a vzdělávání?

CZELO

Slovinsko předsedá Radě EU od 1. července 2021, zakončuje tak program Tria, jehož součástí bylo spolu s Německem a Portugalskem.

Jak vyplývá ze sloganu předsednictví „Společně. Odolná. Evropa.“, snahou Slovinska během nadcházejícího půl roku bude usnadnit oživení EU a posílit její odolnost, uvažovat o budoucnosti Evropy, posílit právní stát a evropské hodnoty a zvýšit bezpečnost a stabilitu v evropském sousedství. V centru diskuse o budoucnosti Evropy budou hlavní otázky dalšího vývoje EU. Pro posílení odolnosti EU bude klíčová spolupráce, vzájemná podpora a solidarita.

Vzhledem k neustále přetrvávající pandemii COVID-19 se Slovinsko v rámci priority „posílení odolnosti EU“ zaměří zejména na budování unie v oblasti zdravotnictví, zřízení Úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA) a strategickou autonomii EU. S pandemií souvisí i další priorita předsednictví, a to posílení evropské kybernetické odolnosti. Za účelem zmírnění sociálně-ekonomických důsledků pandemie COVID-19 bude další z priorit slovinského předsednictví účinné provádění nástroje Next Generation EU a Nástroje pro oživení a odolnost s cílem usnadnit přijetí Národních plánů obnovy co nejdříve.

S tím rovněž souvisí snaha o urychlení přechodu na zelené a udržitelné hospodářství a digitální transformace. V rámci snahy o dosažení klimaticky neutrální Evropy do roku 2050 a snížení emisí skleníkových plynů o 55 % bude Slovinsko během svého předsednictví usilovat o transpozici stanovených cílů do závazné evropské legislativy. Dalšími body předsednictví bude prohloubení spolupráce se západním Balkánem, podpora právního státu a posílení bezpečnosti EU.

Priority v oblasti VaVaI

Jak vyplývá z výše uvedeného, jednou z hlavních priorit Slovinského předsednictví (SI PRES) bude přechod na zelené a udržitelné hospodářství, z čehož rovněž vyplývá ambice zakotvit politiku VaVaI do všech sektorových politik.  V oblasti VaVaI se bude SI během svého předsednictví zaměřovat především na 4 oblasti: 

 • V oblasti Evropských partnerství je snahou SI PRES zjednodušení, maximalizace dopadu a větší otevřenost. Slovinsko bude i nadále pokračovat v projednávaní jednotného základního aktu (Single Basic Act - SBA) a po přijetí stanoviska Evropského parlamentu bude usilovat o schválení dokumentu v Radě. V oblasti metrologie je pak snahou zahájit trialog.
 • Evropský výzkumný prostor (ERA) – v rámci ERA se bude SI PRES zaměřovat především na systém řízení ERA, v jehož souvislosti se očekává přijetí závěru Rady. Dalším plánovaným dokumentem k přijetí ve formě doporučení Rady je Pakt pro výzkum a inovace.
 • V oblasti mezinárodní spolupráce se očekává přijetí Závěrů Rady k nedávno publikovanému Sdělení EK ke globálnímu přístupu a dosažení asociačních dohod k programu Horizont Evropa. Posledním tématem v oblasti mezinárodní spolupráce je spolupráce se zeměmi západního Balkánu.
 • V neposlední řadě se bude SI PRES v oblasti VaVaI zaměřovat na problematiku rovnosti pohlaví. O důležitosti tématu svědčí i to, že genderu bude věnována první velká konference během SI PRES, tzv. GENDERACTION, která se uskuteční dne 8. července 2021.  

Hlavní akce v oblasti VaVaI během SI PRES: 

 • 8. července 2021 – závěrečná konference projektu GENDERACTION 
 • 19. července 2021 – neformální zasedání Rady COMPET 
 • 28. září 2021 – zasedání Rady COMPET
 • 26. října 2021 – konference na téma budoucnosti ERA
 • 15. listopadu 2021 – MSCA konference se zaměřením na mladé výzkumníky
 • 26. listopadu 2021 – zasedání Rady COMPET 
 • 6. prosince 2021 – konference k výzkumným infrastrukturám

Priority v oblasti vzdělávání

SI PRES se zaměří především na tato témata: 

 • V duchu hesla „vzdělávání pro budoucnost“ bude vést debatu o nových způsobech výuky a učení a potřebě vybavit žáky a studenty dovednostmi vyžadovanými měnící se společností. V centru pozornosti bude i nadále digitální transformace – konkrétně pomocí implementace Akčního plánu digitálního vzdělávání. Očekávají se také doporučení Rady k „blended“ výuce pro dosažení vysoce kvalitního a inkluzivního základního a sekundárního vzdělávání. 

 • V rámci úsilí o transformaci vysokoškolského vzdělávání bude SI PRES podporovat propojování Evropského prostoru vzdělávání a Evropského výzkumného prostoru a v této souvislosti se také bude snažit přispět k dalšímu rozvoji iniciativy Evropských univerzit

 • SI PRES se zaměří také na obnovený Evropský program pro vzdělávání dospělých, zejména na celoživotní vzdělávání a jeho dostupnost pro všechny. Dále se bude snažit dosáhnout dohody o řízení strategického rámce pro Evropskou spolupráci ve vzdělávání a odborné přípravě, vést diskuzi o návrhu doporučení Rady o vzdělávání v oblasti environmentální udržitelnostimikro-certifikátech či o individuálních vzdělávacích účtech. 

 • Hlavním tématem v oblasti mládeže bude zvýšení angažovanosti mladých lidí. SI PRES připraví reakci na zprávu Komise o implementaci Strategie EU pro mládež a také z ní vyplývající nový tříletý pracovní program. Pozornost bude věnovat také Dialogu EU s mládeží, mobilitě dobrovolníků a přeshraniční solidaritě. 

 • V oblasti sportu má SI PRES v plánu připravit usnesení Rady o Evropském modelu sportu. Očekávají se také závěry Rady k novému konceptu celoživotní fyzické aktivity (inspirované konceptem celoživotního učení). Dále společně s členskými státy a Komisí prozkoumá možnosti revize usnesení WADA (Světové antidopingové agentury) z roku 2019 s ohledem na možné změny zastoupení EU v zakládajícím výboru. 

Hlavní akce v oblasti vzdělávání během SI PRES:  

 • 24. srpna 2021 – konference „Raising Quality and Efficiency with Leadership for Learning“ 

 • 8.–9. září 2021 – videokonference „Adult Learning: A Resilient Response to Future Challenges“ 

 • 23. září 2021 – slavnostní zahájení Evropského týdne sportu 

 • 24. září 2021 – konference „Lifelong Physical Activity“ 

 • 26.–30. září – videokonference „EU Youth“ 

 • 29. listopadu 2021 – zasedání Rady EYCS – vzdělávání a mládež 

 • 30. listopadu 2021 – zasedání Rady EYCS – sport