SET Plan konference diskutovala synergie mezi národními a evropskými programy

CZELO

U příležitosti akce českého předsednictví a Evropské komise se do Prahy sjely stovky stakeholderů z oblasti energetiky.

Konference k Evropskému strategickému plánu pro energetické technologie (SET Plan) se koná každoročně od roku 2008 a nabízí příležitost pro nejrůznější stakeholdery konzultovat tento nástroj Evropské komise (EK) pro sjednocení energetických politik napříč EU a jejími partnery. 

Konferenci k SET plánu zahájila ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová spolu s náměstkem pro jadernou energetiku, Tomášem Ehlerem. Ve svých proslovech zdůraznili důležitost zapojení tzv. widening zemí  a také začlenění jaderné energie a s ní spojené technologie do SET plánu, a to včetně mladých akademiků v rámci Evropského roku mládeže. Eva Zažímalová, ředitelka Akademie věd ČR, zmínila růst poptávky po obnovitelných zdrojích energie a také vodíkový sektor, který právě zažívá rychlý rozvoj. 

Nová agenda čisté energie ve výzkumu a inovacích:   

První část konference uvedla Signe Ratso, úřadující ředitelka GŘ pro výzkum a inovace, která se ve svém proslovu zaměřila na důležitost partnerství a společnou koordinační politiku, se kterou by měl SET plán pomoci, stejně jako jeho synergie s Horizontem Evropa.  

Dále se hovořilo právě o roli výzkumu a inovací v kontextu cílů REPowerEU, Zelené Dohody a balíčku “Fit for 55”. Nejvíce prostoru v debatě dostala fotovoltaická energetika a její potenciál pro snížení cen elektřiny v případě dostatečných investic spolu s možným použitím pro elektrolýzu v případě výroby vodíku. Právě malý počet hráčů na poli fotovoltaiky a nepřítomnost velkých korporátních společností značí neatraktivní prostředí pro investory, které má být dle diskutujících učiněno méně rizikovým. V rámci investic byl několikrát zmíněn i americký Inflation Reduction Act, který učinil ze Spojených států atraktivní prostředí pro investice do obnovitelných zdrojů energie (OZE) a vodíku. V neposlední řadě se debata zaměřila  na téma účasti a informovanosti veřejnosti v problematice  OZE a zasazení tohoto bodu do priorit SET plánu. 

Doporučení a ohlédnutí za předchozím plánem 

Naposledy byl SET Plán restrukturalizován v roce 2015, kdy se díky 14 implementačním skupinám podařilo propojit průmysl a členské státy v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru. Hlavním cílem plánu bylo pomoci členským státům stanovit priority a zmobilizovat národní, evropské a mezinárodní hráče ke společné politice v oblasti energetiky a energetické efektivity a účinnosti. V debatě byly vyzdviženy i dosavadní problémy nedostatečného zapojení některých členských států, a to hlavně v cílech národních plánů a také nedostatečná koordinace a plánování v oblasti jaderné energetiky, což by měl nově revidovaný plán adresovat.

Mezinárodní spolupráce ve VaVaI 

Hlavní bodem na programu byla také mezinárodní spolupráce na poli výzkumu a vývoje. Ta je implementována v oblasti energetiky a klimatické neutrality hlavně pomocí Mission Innovation, ve které se Evropská komise angažuje jako člen. V rámci mise jsou důležité aktivity v oblastech “urban transition a smart cities”. Právě v nejbližších dnech má být oznámen seznam 50 světových měst, která budou fungovat jako vodítka pro další města pomocí nově zaváděných metod pro klimatickou neutralitu. Dalším bodem byla také nutnost zamezení duplikace iniciativ na mezinárodním poli, s tím má pomoci právě SET plán. Obecným doporučením panelu pro celosvětovou spolupráci je vzájemná prospěšnost, důvěra v partnerské země a jejich schémata financování a závěrem reciprocita (programy třetích zemí by měly být stejně otevřené evropským zemím tak, jak je tomu ze strany EU). Prioritou je také dle řečníků spolupráce s Afrikou pomocí partnerství AEEP

CZELO_2022_SET_Plan_1.jpg

Stavební technologie, CCUS a Baterie 

Konkrétní workshopy představily současnou debatu v oblastech stavebnictví, zachycování uhlíku a jeho následné uskladnění či použití a stav současného bateriového trhu. Zástupci ECTP (European Construction Technology Platform) představili úspěchy partnerství Built4People a zdůraznili důležitost platformy z hlediska komunikace s EK při konzultaci většiny výzev týkajících se stavebnictví. Debata proběhla také o nutnosti zapojení veřejnosti do diskuze  o udržitelném bydlení a vzdělávání v moderních metodách šetření energie. Obecně komunikace s veřejností, zapojení občanů do výzkumného procesu a vzdělávání v energetických tématech bylo skloňováno v každém panelu konference. Jeden z workshopů se zaměřil také na zachycování uhlíku (CCUS), v této oblasti je hlavním problémem neexistující nebo nedostatečně testovaný regulační rámec ve většině členský států a naprostá převaha  CCUS v severských a západoevropských zemích. Vzhledem k nákladnosti  zachycovacích metod je také těžké ze strany států motivovat trh finančními pobídkami nebo dotacemi. Z výše uvedených důvodů právě EK plánuje příštím rokem vydat komunikaci ke stavu CCUS v EU. Závěrem proběhla debata ke stavu bateriového trhu, tedy o nedostatku vzácných prvků, téměř neexistující extrakci lithia v Evropě a naprosté tržní dominanci Číny. Právě zde se vyrábí 97 % celkového objemu, číslo, které je doporučené změnit hlavně z hlediska strategické autonomie. V současné době se v Evropě nachází zhruba 30 velkých výroben palivových článků. Kromě toho bylo také nedávno v rámci Důležitých projektů společného evropského zájmu (IPCEI) investováno 6 miliard eur ze strany členských států a 14 miliard eur ze strany soukromého sektoru do vývoje bateriových technologií. Navzdory tomu se poptávka po kritických materiálech, bateriích a palivových článcích má zvýšit až 5x do roku 2030. Investice do bateriového trhu proto musí být dále navýšeny. 

Konference zohlednila debatu v několika různých oblastech energetiky a otevřela témata jaderné energetiky, důležitosti udržitelného stavebnictví, vodíku a baterií. Příští rok se 17. konference k SET plánu uskuteční ve Španělsku.