Rada Evropské unie přijala 6 dokumentů na podporu vzdělávání, mládeže a sportu

CZELO

Ve dnech 23. a 24. 11. proběhlo zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (EYCS), kde ministři schválili 6 dokumentů.

Ve čtvrtek 23. 11. se ministři ze všech členských států EU setkali v Bruselu, aby se věnovali oblasti vzdělávání a mládeže, v pátek 24. 11. se zaměřili na oblast sportu a kultury. Během dvoudenního zasedání schválili několik dokumentů, které prohlubují evropskou spolupráci v daných oblastech.  

Vzdělávání – digitalizace, evropské hodnoty a demokratické občanství 

V oblasti vzdělávání byly schváleny hned tři důležité dokumenty. Závěry Rady o přínosu vzdělávání a odborné přípravy k posílení společných evropských hodnot a demokratického občanství zdůrazňují podporu rozvoje výchovy k občanství a pocitu sounáležitosti na místní, regionální, národní i evropské úrovni. Vyzdvihují také podporu mediální gramotnosti, kritického myšlení, prosazování práv dětí a mladých lidí, aby byli vyslyšeni, či zlepšení znalostí o EU a její historii.  

Zároveň ministři schválili dvě doporučení v oblasti digitálních dovedností, která pokrývají všechny oblasti vzdělávání a navazují na dvě strategické priority Akčního plánu digitálního vzdělávání 2021–2027. Doporučení o klíčových faktorech umožňujících úspěšné digitální vzdělávání a odbornou přípravu identifikuje 4 klíčové faktory, které jsou zásadní pro úspěšné digitální vzdělávání. Prvním z nich je strategický přístup k problematice a podpora vytváření národních strategií, včetně mechanismů a metod pro hodnocení a monitoring dosaženého pokroku. Jako druhý klíčový faktor doporučení uvádí komplexní koordinaci na národní úrovni, podporu synergií a zapojení všech relevantních stakeholderů, mimo jiné také soukromého sektoru, včetně EdTech firem a podniků. Dále je třeba zaměřit se na budování kapacit jak organizací, tak vedoucích pracovníků, vzdělavatelů i administrativních zaměstnanců. Toho je možné docílit podporou celoživotního profesního rozvoje či zaváděním digitální pedagogiky do programů, které vzdělávají a připravují učitele. V neposlední řadě dokument mezi klíčovými faktory uvádí investice do kvalitního, odolného a inkluzivního digitálního vzdělávání. Investice by měly mít co největší dopad, a měly by směřovat také do vysokorychlostního internetového připojení ve školách, zajištění digitálního vybavení škol či vytváření kvalitního digitálního obsahu. Evropská komise pro podporu tohoto procesu vytvoří prostor pro sdílení informací a vzájemnou inspiraci a připraví příručku na téma zajištění kvalitního dostupného digitálního vzdělávání, obsahu a nástrojů. V neposlední řadě podporuje Komise také zvýšení transparentnosti a hodnocení dopadu všech přijatých opatření.  

Doporučení o lepším poskytování digitálních dovedností v rámci vzdělávání a odborné přípravy se věnuje tomuto tématu na všech úrovních vzdělávání a pro všechny občany EU. Členské státy by v této souvislosti měly mít národní strategie, které zohlední zapojení všech relevantních aktérů a zaměří se na identifikaci prioritních a nejvíce ohrožených skupin obyvatel. Díky tomu by měly státy zajistit, že tyto skupiny nezůstanou v oblasti digitálních dovedností znevýhodněny. Doporučení zmiňuje opatření pro podporu základních i pokročilých dovedností od mateřských škol, přes školy základní a střední, po vysokoškolské vzdělávání, celoživotní vzdělávání i neformální vzdělávání mládeže. Dokument zdůrazňuje také, že je důležité podporovat interdisciplinaritu a propojování předmětů, výuku informatiky a informatického myšlení či profesní rozvoj učitelů, včetně spolupráce s experty ze soukromého sektoru. Co se týče pokročilých digitálních dovedností, členské státy by se měly zaměřit na vzdělávání specialistů v oborech, které čelí nedostatku pracovní síly, například prostřednictvím specializovaných programů na vysokých i středních odborných školách. S dovednostmi úzce souvisí podpora uznávání kvalifikací a relevantních forem certifikace získaných znalostí, kariérové poradenství a zajištění genderové rovnosti. Evropská komise spustí v tomto kontextu pilotní ověření European Digital Skills Certificate, který, ve spolupráci s členskými státy, ověří minimální kritéria a požadavky, které by jakékoli osvědčení o získaných dovednostech mělo mít.  

Ministři dále jednali o tom, jak přilákat talentované ženy do oborů STEAM a kde podle nich přetrvávají největší problémy při snižování genderových rozdílů v těchto oborech.  

Mládež – duševní zdraví a účast v rozhodovacích procesech 

V oblasti mládeže Rada přijala Závěry o komplexním přístupu k duševnímu zdraví mladých lidí v EU, které vychází z Evropské strategie pro mládež na období 2019–2027 a zaměřuje se na řešení duševních problémů mladých lidí. Závěry Rady zmiňují mj. možná preventivní opatření a potřebu zajistit přístup mladých lidí ke službám péče o duševní zdraví. V neposlední řadě se závěry vyzývají členské státy, aby zvyšovaly povědomí o problémech v oblasti duševního zdraví.  

Druhým přijatým dokumentem jsou Závěry Rady o podpoře začleňování mládeže v rozhodovacích procesech politik v EU. Toto téma je aktuálně v popředí mnohých debat na evropské úrovni, jejichž cílem je podpořit mládež, aby byl její hlas brán v potaz ve veřejných politikách na evropské úrovni. Závěry Rady navazují na loňský Evropský rok mládeže a zdůrazňují, že účast mladých lidí v politickém procesu by měla být základní podmínkou budoucího vývoje.  

Sport – rovnost žen 

Ministři se během zasedání Rady přijali také Závěry Rady o ženách a rovnosti v oblasti sportu. Rada zdůrazňuje, že je důležité zajistit přístup k bezpečným, inkluzivním a rovným podmínkám bez jakékoli formy nerovnosti, včetně stejného ohodnocení za stejnou práci v profesionálním sportu. Dle posledních údajů jsou ženy stále nedostatečně zastoupeny ve sportu, především z důvodu socio-kulturních překážek. Závěry také vyzdvihují předpoklad, že více ženských vzorů by inspirovalo větší množství mladých dívek, aby se zapojily do sportu. Doporučují proto členským státům např. zvýšit podíl žen v řídích funkcích ve sportu, předcházet obtěžování a sexuálnímu násilí, podporovat mediální pokrytí sportovních soutěží žen bez stereotypů či zohledňovat genderový aspekt ve sportovní infrastruktuře.   

Více informací k celému průběhu jednání Rady a k jednotlivým přijatým dokumentům najdete na stránkách zasedání Rady