Rada EU schválila vznik institucionalizovaných partnerství v programu Horizont Evropa

CZELO

Spolupráce mezi EU, členskými státy a/nebo průmyslem umožní nalézt inovativní řešení pro globální výzvy.

Dne 19. listopadu 2021 byl Radou EU přijat tzv. jednotný základní akt, který umožňuje vznik 9 nových evropských institucionalizovaných partnerství, konkrétně tzv. společných podniků (JUs), založených na základě čl. 187 SFEU. Nařízení o zakládání společných podniků má za cíl zefektivnit využívání institucionalizovaných evropských partnerství, zejména zaměřením se na jasné cíle a výsledky, kterých lze dosáhnout do roku 2030, a zajištěním jasného příspěvku k souvisejícím politickým prioritám EU. Evropská partnerství se zabývají komplexními výzvami, k jejichž řešení je žádoucí spolupráce s průmyslem a případně také s členskými státy. Kromě výše uvedeného předchozí den Rada rovněž přijala rozhodnutí o zapojení EU do 10. partnerství, Evropského partnerství pro metrologii.

EU poskytne na partnerství z programu Horizont Evropa rozpočet ve výši téměř 10 miliard EUR, které partneři doplní minimálně stejnou částkou investic. Očekává se, že tento společný příspěvek zmobilizuje dodatečné investice v oblasti zdraví, dopravy, energetiky, digitálních technologií a metrologie, vytvoří pracovní místa a ekonomický růst a bude mít dlouhodobý pozitivní vliv na životní prostředí a společnost.

Nově přijatým nařízením dostaly zelenou níže zmíněná institucionalizovaná partnerství:

  • Global Health EDCTP3
  • Innovative Health Initiative
  • Key Digital Technologies
  • Circular Bio-based Europe
  • Clean Hydrogen
  • Clean Aviation
  • Europe’s Rail
  • Single European Sky ATM Research 3
  • Smart Networks and Services
  • Metrology

Po oficiálním publikování nařízení v úředním věstníku EU vstoupí výše uvedená partnerství do fáze ustanovení a provádění, což bude zahrnovat nábor zaměstnanců, jmenování poradních orgánů a přípravu pracovních programů. Jakmile budou vytvořeny, budou vyhlášeny nové výzvy k předkládání návrhů s cílem vybrat a financovat výzkumné a inovační projekty, které budu odpovídat příslušným cílům. Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.