Proběhlo neformální setkání ministrů odpovědných za výzkum a inovace

CZELO

Diskuse se zaměřila na transformaci evropského rámce pro výzkum a inovace a posílení konkurenceschopnosti EU.

Na pozvání belgického předsednictví v Radě EU se ve dnech 14.–15. února 2024 setkali ministři odpovědní za výzkum a inovace z členských států EU, Islandu, Norska, Švýcarska a Spojeného království. Neformální setkání se zaměřilo na diskusi o transformační povaze evropského rámce pro výzkum a inovace a na možnosti, jak může technologický pokrok urychlit dekarbonizaci průmyslu a posílit konkurenceschopnost EU.  

V podkladovém dokumentu k prvnímu pracovnímu zasedání od belgického předsednictví byl představen vývoj transformačního charakteru rámcového programu pro výzkum a inovace, který byl také shrnut v dokumentu od Evropské komise z října 2023. Belgické předsednictví zdůraznilo nové nástroje, které byly postupně přidávány do rámcových programů a podpořily tak integraci inovačních politik, které se soustředí na řešení společenských výzev a podporu hlubší systémové transformace společnosti. Diskuse se dále zaměřila na otázku, jaké změny by měly být provedeny v rámcových programech a v procesu jejich návrhu, aby se zachovaly nebo posílily jejich hlavní úkoly.  

Belgické předsednictví zdůrazňuje důležitost podpory meziodvětvové a mezioborové spolupráce v evropské politice v oblasti výzkumu a inovací s ohledem na udržitelný rozvoj a sociální pokrok. Ministři se během obědové debaty zaměřili na sdílení úspěšných modelů a osvědčených postupů týkajících se této problematiky. Dále probírali, jak může soukromý sektor a firmy efektivněji přispět k interdisciplinárnímu výzkumu a inovacím. 

Druhé pracovní zasedání se zaměřilo na to, jak může technologický rozvoj urychlit dekarbonizaci průmyslu a posílit konkurenceschopnost EU. Podle belgického předsednictví jsou klíčovými prvky pro dosažení cílů udržitelnosti EU nové materiály a technologie, elektrifikace průmyslových procesů, využívání obnovitelné energie a energeticky efektivnější výrobní postupy s cílem dosáhnout nulových emisí do roku 2050. Diskuse ministrů se také zabývala podporou inovací a výzkumu v průmyslovém sektoru, zejména ve středních a malých podnicích a vytvářením mezioborových synergií pro udržení globálního průmyslového vedení EU. 

Příští oficiální zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost (výzkum) je naplánováno na 23. května 2024 v Bruselu. 

Více informací najdete na webu belgického předsednictví v Radě EU.