Požádejte o značku kvality pro humanitární dobrovolnictví

CZELO

Pokud chcete podat žádost o projekt ve výzvě 2025, zažádejte o značku kvality do 24. září.

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) uspořádala v pondělí 24. června informační webinář pro zájemce o značku kvality (tzv. Quality Label) v rámci projektů Dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci pod Evropským sborem solidarity. Žádosti o značku kvality lze podat kdykoliv během roku, ale organizace, které chtějí podávat žádost o projekt ve výzvě 2025, musí o značku kvality požádat nejpozději do 24. září na portálu FTOP

O projektech Dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci 

Projekty jsou zaměřeny na poskytnutí humanitární pomoci ve třetích zemích, kde probíhají operace humanitární pomoci. Na dotyčném území však nesmí probíhat otevřený konflikt či jiná humanitární katastrofa, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana dobrovolníků. Projekty jsou určeny mladým lidem ve věku 18 až 35 let, kteří mají zájem přispět společnosti krátkodobou nebo dlouhodobou dobrovolnickou činností zaměřenou na zlepšení životních podmínek ohrožených lidí. Dalšími cíli těchto projektů jsou usnadnění přechodu od krátkodobého humanitárního zásahu k dlouhodobému a inkluzivnímu rozvoji, posílení kapacity a odolnosti komunit postižených katastrofami a zlepšení připravenosti na katastrofy a snižování jejich rizik. Jednotlivci, kteří se chtějí účastnit konkrétních humanitárních projektů, se mohou hlásit přes Evropský portál pro mládež (European Youth Portal). Organizace, které chtějí projekty humanitární pomoci implementovat, musí být držiteli značky kvality pro humanitární dobrovolnictví. 

Co je to značka kvality? 

Značka kvality představuje nutnost pro všechny organizace, které projekty realizují, tedy jak organizace vysílající (z EU či přidružených zemí) tak přijímající (ve třetích zemích nepřidružených k programu, kde se odehrávají humanitární operace, aniž by tam probíhal otevřený konflikt). Je osvědčením, že organizace, jež je jejím držitelem, dodržuje principy a cíle humanitárního dobrovolnictví v rámci Evropského sboru solidarity, stejně jako cíle a priority konkrétní výzvy. 

Organizace mohou žádat o jeden ze dvou typů značky: podpůrnou (support) a hostující (host). Žádosti se podávají přímo výkonné agentuře EACEA v Bruselu přes portál FTOP. Na rozdíl od značky kvality pro další aktivity Evropského sboru solidarity (Dobrovolnické projekty, Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou) nemůže ta samá organizace žádat o značku kvality pro obě role. 

Jak na úspěšnou žádost o značku kvality 

Úspěšná žádost o značku kvality musí reflektovat několik klíčových aspektů. Především musí být v souladu se zásadami a cíli evropské humanitární pomoci, jak je definuje Evropský sbor solidarity, tedy: lidskost, neutralita, nestrannost a nezávislost, i zásada „nepůsobit škodu“. Dále je vyžadována prokazatelná schopnost organizace efektivně a kvalitně zprostředkovávat dobrovolnickou činnost v rámci humanitárních operací. Je důležité zdůraznit, že značka kvality sama o sobě nevede automaticky k financování projektu, ale slouží jako základní kritérium, bez nějž nelze úspěšnou žádost podat. 

Jak bylo již výše zmíněno, rozlišujeme dva typy značky kvality. První z nich je udělován organizacím s tzv. podpůrnou rolí, což jsou organizace ze zemí EU nebo třetích zemí přidružených k programu. Ty jsou zodpovědné za přípravu účastníků před odjezdem, zprostředkování komunikace mezi dobrovolníky a hostitelskými organizacemi i poskytování podpory účastníkům po návratu z dobrovolnické činnosti. Podpůrná role také zahrnuje oprávnění podávat žádosti o projekt a koordinovat konsorcium. Druhý typ, tedy značka kvality pro hostující roli, je udělován organizacím v třetích zemích nepřidružených k programu a osvědčuje, že je organizace schopna poskytnout zázemí pro dobrovolníky, vypracovat program a podporu na místě humanitární operace včetně krizové pomoci a plánu pro případ nenadálé ohrožující situace. 

Pokud má organizace se značkou kvality k podpůrné roli pobočku ve třetí zemi nepřidružené k programu, může požádat o zjednodušený postup pro hostitelské organizace, tedy žádat o hostitelskou roli jménem svých poboček. Tyto pobočky musí splňovat veškeré náležitosti pro udělení značky kvality v hostitelské roli, přičemž s hlavní organizací musí sdílet právní subjektivitu. Tento postup je navržen speciálně pro usnadnění administrativy a zajištění standardů kvality a bezpečnosti činností napříč pobočkami v různých zemích. Žadatelská podpůrná organizace přitom zůstává plně odpovědná za kvalitu a bezpečnost aktivit svých hostitelských poboček. 

Časový harmonogram a další technické záležitosti 

Žádosti o značku kvality pro dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci lze podat kdykoliv během programového období, ale organizace, které chtějí podávat žádost o projekt ve výzvě 2025, musí o značku kvality požádat nejpozději do 24. září na portálu FTOP. Výsledek bude organizaci sdělen nejpozději 23. března 2025, tedy před termínem pro podání žádosti o projekt Dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci.  

Značka kvality má platnost až do konce programového období, tedy do roku 2027, není třeba ji obnovovat každý rok. Organizace, jež značku kvality získá, může v tomto období žádat o vícero projektů v humanitárním dobrovolnictví. Organizace, které se v budoucnu plánují podílet například na poválečné obnově Ukrajiny, mohou požádat o značku kvality již nyní a teprve za pár let podat žádost o konkrétní projekt na ukrajinském území.  

Tři hlavní kritéria pro udělení značky kvality jsou přípustnost (úplná a včasně odevzdaná žádost přes portál FTOP v maximální délce 40 stran), způsobilost (jak geografická, tak právní) a kvalita (relevantní žádost, která ukazuje strukturální, koordinační a manažerskou kapacitu a odpovídá prioritám a cílům Evropského sboru solidarity). Základem pro úspěšnou žádost o značku kvality jsou předchozí zkušenosti organizace. Organizace, která žádá o podpůrnou roli, tak musí prokázat, že již realizovala úspěšné rozvojové projekty ve třetích zemích. Jelikož vysílaný dobrovolník a jeho bezpečnost a ochrana jsou absolutní prioritou, organizace (zejména hostující, ale i podpůrná) musí mít zavedeny osvědčené postupy pro případ nouze a ve své žádosti o značku kvality je důkladně popsat. 

Nahrávku a prezentaci informačního webináře najdete na stránkách agentury EACEA. Více informací o projektech Dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci naleznete na webových stránkách CZELO a v Příručce k programu Evropského sboru solidarity