Pakt pro Evropský výzkum a inovace

CZELO

Dne 16. července 2021 byl Evropskou komisí přijat Návrh doporučení Rady “Paktu pro výzkum a inovace v Evropě”, jehož cílem je podpora implementace politik členských států k docílení společného závazku EU k vytvoření nového Evropského výzkumného prostoru (ERA).

V rámci daného dokumentu jsou definovány prioritní oblasti pro společnou činnost členských států na podporu ERA, včetně sdílených společných hodnot a principů. V návrhu jsou rovněž deklarovány investiční cíle a reformy, které přestavují společný základ pro zjednodušení procesu koordinace a monitorování jednotlivých kroků činěných jak na úrovni EU, tak i ze strany členských států. Platforma ERA bude využívána ke sdílení poznatků a přístupů, aby došlo k jejich posílení a zejména k výměně již osvědčených postupů. Těmito kroky bude docíleno větší integrace politik výzkumu a inovací do jednotlivých sektorových politik.