Novinky v pracovním programu ERC pro rok 2024

CZELO

Jeho zveřejnění se očekává v červenci 2023.

Evropská rada pro výzkum avizovala změny v průběhu posledního půl roku. Jedná se konkrétně o novinky v oblasti hodnocení, nové panely a financování prostřednictvím paušálních částek.  

Vědecká excelence zůstává i nadále jediným hodnotícím kritériem projektů ERC. V rámci hodnocení bude posuzována i kreativita a angažovanost hlavního řešitele a jeho odborná kapacita potřebná k úspěšné implementaci navrhovaného projektu. 

Novinkou bude zjednodušení a sloučení šablon pro životopisy a záznamy vědecké praxe. Žadatelé zde budou moci také přidávat krátká vysvětlení poskytnutých informací. Kromě toho budou žadatelé vyzváni, aby vysvětlili případné přerušení kariéry a aby popsali své výjimečné příspěvky pro výzkumnou komunitu. Od uchazečů se dále očekává, že kromě standardních biografických údajů přiloží seznam až deseti výzkumných výstupů, které prokazují pokročilé znalosti v jejich oboru. 

Ve výzvách Starting, Consolidator a Advanced Grants bude moci do druhého kola hodnocení postoupit maximálně 44 návrhů. V prvním kole se tak bude rozlišovat mezi návrhy, které získají skóre A a postoupí do druhého kola hodnocení, a návrhy, které získají stejné skóre, ale nezařadí se mezi 44 návrhů.  Kandidáti spadající do druhé kategorie budou mít možnost předložit svůj návrh do výzev v následujícím roce. 

Novinkou budou rovněž změny v struktuře některých panelů. Konkrétně se jedná o panely zaměřené na sociální a humanitní vědy a vědy o živé přírodě.  

Poslední novinkou je již avizované financování prostřednictvím paušálních částek. Žadatelé o AdG budou moci výši požadované finanční částky definovat přímo ve svém projektovém návrhu (tj. ve výzvě k předkládání návrhů není stanovena žádná jednorázová částka, jako je tomu v případě PoC). Hlavním důvodem pro zavedení paušálních částek je zjednodušení administrativní zátěže jak pro příjemce grantů, tak i pro EK a snaha vyhnout se finančním chybám. Právě zjednodušení administrativy má výzkumníkům umožnit věnovat více času vědeckému obsahu projektu. Úspěšní žadatelé budou moci nadále využívat přenositelnost projektů, což znamená, že budou moci požádat o převod celého svého grantu nebo jeho části na nového příjemce, jak tomu bylo i doposud. 

Více informací je k dispozici na webu Evropské rady pro výzkum.