Nová zpráva poukazuje na nedostatečné zastoupení žen v oblasti výzkumu

CZELO

Podíl žen mezi vědeckými pracovníky představuje jednu třetinu.

Evropská komise zveřejnila nejnovější vydání publikace She Figures – studie, jejímž cílem je monitorovat genderovou rovnost v oblasti výzkumu a inovací. Studie je vydávána pravidelně ve tříletých intervalech.

Rovnost žen a mužů je jednou ze základních hodnot EU. Navzdory právním a politickým závazkům EU však mezi ženami a muži přetrvává řada nerovností, a to i v oblasti výzkumu a inovací. Patří mezi ně například nedostatečné zastoupení žen ve vědeckých a technických profesích (včetně podnikání a inovací), genderové rozdíly v pracovních podmínkách výzkumných pracovníků či nerovnosti v kariérním postupu a rozhodování atd.

Nově zveřejněná zpráva poukazuje na zvýšení počtu výzkumných pracovnic napříč vysokoškolským vzděláváním, státní správou a podnikatelským sektorem, celkově však ženy zůstávají v oblasti výzkumu a inovací nedostatečně zastoupeny.

Pozitivní trend je možné v posledních letech sledovat i v počtu studentek a absolventek na bakalářském, magisterském a doktorském stupni. Navíc zatímco předchozí vydání She Figures zjistila genderovou propast v mezinárodní mobilitě výzkumných pracovníků během jejich doktorandského studia, v roce 2019 nebyl pozorován žádný výrazný genderový rozdíl.

Výsledky studie ukazují, že v průměru je na bakalářském a magisterském stupni vetší převaha žen mezi studenty (54 %) a absolventy (59 %), zatímco na doktorandské úrovni je složení téměř genderově vyvážené (48 %). V souvislosti s genderovou rovností však i nadále přetrvávají rozdíly mezi studijními obory. Ženy například stále představují méně než čtvrtinu absolventů doktorského studia v oboru informačních a komunikačních technologií (22 %), zatímco v oblasti zdravotnictví a sociální péče a vzdělávání představují 60 % absolventů.

Kromě toho ženy představují pouze přibližně jednu třetinu výzkumných pracovníků (33 %). Na nejvyšší úrovni akademické obce zůstávají ženy nedostatečně zastoupeny a zastávají zhruba jednu čtvrtinu pozic řádných profesorů (26 %). Ženy jsou také méně často zaměstnány jako vědkyně a inženýrky (41 %) a jsou nedostatečně zastoupeny mezi samostatně výdělečně činnými profesionály ve vědě a strojírenství a v profesích v oblasti IKT (25 %).

Celou zprávu naleznete na webové stránce Evropské komise.