Konference MSCA a flexibilní kariéry výzkumníků

CZELO

Přečtěte si, co přinesla konference zaměřená na akce Marie Skłodowska-Curie organizovaná v rámci belgického předsednictví Rady EU.

Ve dnech 18. a 19. dubna proběhla v belgickém Mons konference MSCA 2024 s podtitulem “Researchers’ Careers: Multiple Pathways”. Kancelář CZELO se zúčastnila obou dní konference a v tomto článku přinášíme souhrn nejdůležitějších diskutovaných témat a oblastí. Konference byla organizována v rámci belgického předsednictví v Radě EU ve spolupráci s Evropskou komisí a jejím tématem byly flexibilní kariéry výzkumníků v kontextu akcí Marie Skłodowska-Curie (MSCA) financovaných programem Horizont Evropa. V úvodních příspěvcích zástupci valonské vlády a Evropské komise zdůraznili přínos akcí MSCA pro rozvoj kompetencí výzkumníků a jejich mobilitu, pro podporu excelence výzkumu, transfer znalostí a navazování spolupráce mezi výzkumníky a výzkumnými organizacemi. Nechybělo ani zdůraznění potřeby propojení akademické sféry s podniky, průmyslem a soukromým sektorem obecně, což následně rezonovalo také dalšími částmi konference.  

Jsou kariérní možnosti výzkumníků dostatečně flexibilní?  

Sarah-Maria Fendt (VIB-KU Leuven Center for Cancer Biology) představila svou mezinárodní "cestu”, na které využila hned několik evropských programů (například MSCA či ERC granty), včetně hlavních doporučení pro další výzkumníky jako důležitost spolupráce a otevřenosti novým podnětům, osobního zaujetí pro zvolenou oblast výzkumu či nutnost sdílení dat pro dosažení maximálního dopadu jakéhokoli výzkumu. Prezident EuroDoc Sebastian Dahle navázal příspěvkem, ve kterém se zaměřil na možnosti kariérních cest výzkumníků a zdůraznil aktuální společenské změny, kterým je potřeba se přizpůsobit a nabídnout tak výzkumníkům větší flexibilitu. Zdůraznil také nutnost vybavit výzkumníky nejen oborovými znalostmi, ale také horizontálními (měkkými) kompetencemi jako schopnost přizpůsobit se novým podmínkám, schopnost kritického myšlení, práce v týmu a další.  

Vzhledem k tomu, že jedním z témat konference byla výše zmíněná spolupráce akademického a soukromého sektoru, Claire Morel, zástupkyně GŘ EAC (MSCA Unit) představila zapojení neakademického sektoru do akcí MSCA, dosavadní statistiky, výhody, které ze zapojení těmto organizacím plynou, a podpůrná opatření, která jim MSCA nabízí. Zmínila také například nové schéma v rámci Evropské rady pro inovace zaměřené na podporu synergií s MSCA (EIC Next Generation Innovation Talents) či aktuální úvahy a diskuze o vytvoření “MSCA Proof of concept” grantů po vzoru ERC Proof of concept.  

První kulatý stůl konference svedl dohromady odborníky, kteří představili příklady z praxe týkající se uplatnění čerstvých absolventů Ph.D., včetně aktuálních statistik, studií, iniciativ na podporu začínajících výzkumníků či výzev při přechodu z akademického do soukromého sektoru (případně také při návratu zpět) a při spolupráci akademických a neakademických aktérů. Za Českou republiku se debaty účastnila Eva Hnátková z Národní technické knihovny (NTK), která mimo jiné informovala o relevantních aktivitách NTK, příručce v oblasti otevřené vědy (Open Science) a také faktorech, které ovlivňují kariérní volby výzkumníků.  

Genderové otázky, nelineární kariéry, hodnota PhD pro podnikatelský sektor a další témata 

Během 4 paralelních workshopů měli účastníci konference možnost diskutovat s experty o různých tématech, mezi nimi například hodnocení nelineárních kariér, důležitost horizontálních kompetencí pro neakademický sektor, dopad genderových nerovností v oblasti výzkumu či přidaná hodnota Ph.D. pro podnikatele.  

Účastníci jednotlivých workshopů se shodli na důležitosti podpory horizontálních dovedností, které by měly být v rámci Ph.D. programů více podporovány a také na tom, že výzkumníci by měli být otevření změnám a využít všech možností pro svůj profesní i osobní rozvoj. Spolupráce akademického a neakademického sektoru může významně pomoci podpořit současné i budoucí doktorandy v jejich cestě a může jim pomoci dosáhnout ještě většího společenského dopadu.  

Ve workshopu zaměřeném na problematiku genderu vystoupila také Marcela Linková ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, která představila aktivity, studie a projekty, které jsou na toto téma v ČR realizovány, jako například projekty GenderAction+, UniSafe či GenderSafe.  

Co říkají studie?  

Tématu flexibilních a rozmanitých kariér výzkumníků se věnuje také několik aktuálních studií. Carthage Smith (OECD) seznámil účastníky s výsledky série studií zaměřujících se na výzkumníky jako pracovní sílu. Tyto studie vznikly z podnětu jednotlivých zemí OECD, ve kterých se tvůrci politik začali dívat na možnosti, jak podpořit více diverzifikované výzkumné kariéry. Proto došlo k porovnání existujících statistických dat o (post)doktorandských kariérách, z nichž vyplynuly hlavní překážky, kterým čerství absolventi Ph.D. čelí při volbě povolání, ať už v akademické sféře, či ve sféře soukromé a 9 hlavních doporučení a oblastí ke zlepšení. Zástupci asociace absolventů MSCA projektů (MSC Alumni Association) na základě své studie formulovali 5 hlavních doporučení, která by dále podpořila kvalitu MSCA a kariéry výzkumníků obecně. Mezi nimi například podporu mentorských programů či konkrétnějšího návodu pro tvoření kariérních plánů (career development plans). 

Druhý den konference zahájily příspěvky na téma podpory ukrajinských uprchlíků prostřednictvím MSCA. Zástupkyně ukrajinské národní výzkumné nadace (National Research Foundation of Ukraine) zdůraznila nutnost pokračující spolupráce pro rozvoj Evropského výzkumného prostoru a ukrajinský zájem o zapojení do MSCA a dalších programů. Zástupci Gentské univerzity a univerzity KU Leuven představili dva projekty, které se soustředí jednak na téma sexuálního násilí v kontextu probíhajícího konfliktu a pak také na doporučení, jak se více zaměřit na téma udržitelnosti v rámci obnovy Ukrajiny. Nechyběly ani další iniciativy, které pomáhají uprchlým výzkumníkům a udržitelné obnově.  

Nová Evropská charta pro výzkumné pracovníky a budoucnost MSCA 

Druhý den konference se věnoval také tématu nové Evropské charty pro výzkumné pracovníky, která byla schválena v prosinci 2023 jako součást doporučení Rady o evropském rámci pro přilákání a udržení výzkumných, inovačních a podnikatelských talentů v Evropě. Charta nahrazuje a modernizuje původní dokument z roku 2005 a klade si za cíl zasazení tématu do širšího rámce. Céline Peroni z GŘ EAC (MSCA Unit) zdůraznila, že charta by měla pomoci členským státům přilákat do Evropy talentované výzkumníky a také udržet zde výzkumníky evropské. Implementace charty v jednotlivých členských státech je doporučená, ne však povinná, a proto se napříč EU liší. Česko je jednou ze zemí, kde byla charta začleněna do legislativního systému a je závazná pro výzkumné organizace a veřejné autority. Zástupce univerzitní asociace The Guild uvedl, že charta je pozitivním krokem a otevírá mimo jiné důležitá témata, která v původním dokumentu chyběla, jako například kariéry výzkumníků či téma otevřené vědy. Důležitou otázkou bude nyní implementace charty jednotlivými vysokoškolskými a výzkumnými institucemi do každodenní praxe a také shoda na tom, jak jsou vnímáni doktorandi (jako studenti, či jako pracovníci). V závěru debaty zaznělo, že kromě implementace charty, je potřeba se v Evropě soustředit také na propagaci výzkumných kariér jako takových, na přehodnocení způsobů jejich hodnocení a na zajištění dostatečného financování.  

Posledním tématem konference byla budoucnost MSCA v příštím programovém období. Kromě celkově pokračující podpory MSCA jako jedné z vlajkových lodí programu Horizont Evropa, zazněla také další témata. Mezi nimi například podpora mladých a začínajících výzkumníků, zaměření na aktuální společenské výzvy jako je klimatická změna či pomoc státům zasažených konfliktem, hodnota a důležitost základního výzkumu nebo pokračující podpora widening zemí.  

Celou konferencí se prolínalo udělení ocenění MSCA Awards. Nejprve formou krátkých tzv. “pitch sessions” představilo 15 držitelů MSCA grantů své projekty, ze kterých poté porota vybírala vítěze v několika kategoriích. Jednou z nich byla také cena publika, tedy účastníků konference samotné.  Více informací, včetně nahrávek všech plenárních částí konference najdete na webu akce.