Jak na synergie s projekty MSCA

CZELO

Pracovní skupina IGLO MSCA se věnovala synergiím MSCA s ostatními částmi HEU a dalšími EU programy.

Synergie byly poprvé zmíněny ve sdělení Komise z roku 2007 a od té doby stále nabývají na významu. Právní rámec na období 2021–2027 pro program Horizont Evropa explicitně zmiňuje synergie s programy Erasmus+, ERDF, ESF+, RRF a mnoha dalšími. Za účelem prozkoumání fungování synergií si dala Evropská komise vypracovat hodnotící studii o koherenci a synergiích programu H2020. Výsledky hodnocení ukazují, že většina synergií mezi H2020 a vzdělávacím prostorem byla prováděna prostřednictvím akcí MSCA. Program MSCA slouží jako odrazový můstek pro mnoho akademiků k získání potřebných znalostí v oblasti výzkumu a inovací, aby mohli zahájit svou výzkumnou kariéru a stát se výzkumnými pracovníky světové třídy.

Zpráva ukazuje, že kolem 3 000 MSCA projektů je nějakým způsobem spojených s dalšími EU schématy.  Ze studie však vyplývá, že většina existujících synergií není výsledkem formálních a institucionalizovaných pokusů o propojení programů/projektů.

CZELO_2023_Synergies MSCA

Synergie v rámci programu Horizont Evropa

Jako první příklad v rámci programu Horizont Evropa lze uvést synergie mezi MSCA a částí Rozšiřovaní účasti a šíření excelence (tzv. widening). V roce 2018 byly spuštěny tzv. Widening Fellowships, které nahradily ERA Fellowships. Schéma poskytuje financovaní MSCA-PF projektům s hostitelskou institucí v jedné z tzv. Widening zemí, na které v rozpočtu MSCA již nezbyly finance.  U projektů MSCA-PF může žadatel, v případě, že projekt není vybrán k financování z MSCA rozpočtu, v administrativní části návrhu projektu vyznačit, že se chce ucházet o ERA Fellowship. Po uzavření hodnocení MSCA-PF výzvy se neúspěšné projekty splňující podmínky ERA Fellowships do této výzvy automaticky přesunou. Jak ukazuje zpráva o mobilitě výzkumných pracovníků v kontextu MSCA, podíl grantů směřujících do tzv. Widening zemí se díky tomuto schématu zvýšil až o 56 %.

Novinkou v současném programovém období je rovněž rozšíření projektů MSCA do oblastí programu Euratom. Doposud bylo financováno 9 projektů.

Synergie se nabízejí rovněž s aktivitami Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) a Evropské rady pro inovace. Stávající synergie mezi MSCA a znalostními a inovačními společenstvími EIT (KICs) staví na sdílených cílech meziodvětvové mobility pro zlepšení odborné přípravy výzkumných pracovníků a přenos znalostí z akademické sféry do neakademických sektorů. Přehled všech nabízených synergií s EIT naleznete ve zprávě Evropské komise z roku 2022.  Co se týká EIC, v rámci výzvy EIC Transition Challenges došlo k rozšíření portfolia projektů, které se mohou ucházet o financování. Nově je tedy možné postavit projektovou žádost na výsledcích generovaných z projektů MSCA. V souvislosti s nově představenou Evropskou inovační agendou se nyní připravuje nové schéma Next Generation Innovation Talents, které si klade za cíl pomoct výzkumným pracovníkům a začínajícím inovátorům rozvíjet jejich podnikatelské myšlení. Program si zároveň klade za cíl poskytnout inovativním začínajícím podnikům přístup k novým nápadům a poznatkům ze špičkového výzkumu a tím urychlit vývoj jejich průlomových produktů a služeb.

Za účelem prozkoumání synergií MSCA s Misemi byla začátkem roku otevřená výzva MSCA Feedback to Policy, která má za cíl zhodnotit dopad výsledků projektů MSCA ve vztahu k tematickým a průřezovým prioritám, včetně Misí EU.

Synergie s dalšími evropskými programy

Kromě vnitřních synergií s ostatními částmi programu Horizont Evropa poskytuje schéma MSCA prostor pro synergie i s jinými evropskými programy. Pracovní program MSCA za tímto účelem přímo zmiňuje programy kohezní politiky a Nástroje pro oživení a odolnost Evropy. Hodnotící studie o koherenci a synergiích programu H2020 uvádí jako dobrý příklad provádění synergií skrze projekty MSCA COFUND, které jsou často kombinovány s financováním z ESIF nebo Erasmus+. Příklady dobré praxe kofinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) z minulého programového období jsou český program SoMoPro či francouzský program SMART LOIRE VALLEY.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, jako nejpřirozenější příklad synergií se jeví Pečeť excelence (Seal of Excellence), která poskytuje podporu projektovým návrhům, které není možné financovat z rámcového programu v důsledku nedostatku financí v konkrétní výzvě. Pečeť excelence byla zavedena programem Horizont 2020, aby jejím držitelům pomohla získat finanční prostředky z alternativních zdrojů. Podmínkou pro udělení je dosažení bodové hranice v hodnocení projektových návrhů předložených ve výzvách Horizontu Evropa. Úspěšní žadatelé obdrží od Komise certifikát a průvodní list objasňující další kroky pro zajištění alternativního financování. Financování je dobrovolné a je tak plně na rozhodnutí členského státu/regionu/grantové instituce, zdali se rozhodne zřídit schéma na podporu těchto projektů. K dnešnímu dni existuje 22 schémat podpory napříč 14 členskými státy, které využívají různé druhy financování, od národních zdrojů přes kohezní fondy až po Nástroj pro oživení a odolnost Evropy. 

V neposlední řadě existují synergie s programem Erasmus+. Oba programy spojuje řada společných prvků a priorit a mají také do značné míry stejnou cílovou skupinu. V minulém programovém období bylo více než 70 % příjemců MSCA grantů z vysokoškolského prostředí (výzkumníci, zaměstnanci univerzit atp.). Synergie mezi těmito programy jsou tak logickým krokem a dávají velký smysl.  I přes to, že na politické úrovni pozorujeme stále větší tlak na posílení synergií mezi vzdělávám, výzkumem a inovacemi, zaměstnanci univerzit a fakult často pracují odděleně a mnohokrát se stává, že nevědí o možnostech, které nabízí Erasmus+ a naopak. Za účelem představení možných komplementarit mezi těmito dvěma programy představila Evropská komise v roce 2021 dokument o možných synergiích a komplementaritě mezi MSCA a Erasmus+.