Francie zveřejnila půlroční program a priority svého předsednictví v Radě EU

CZELO

Zaměří se mj. na synergie oblasti VaVaI s VŠ vzděláváním, na tvorbu tzv. evropského inovačního prostoru a na zapojení mladých.

Dne 1. ledna 2022 zahájila Francie své předsednictví v Radě EU a současně zveřejnila svůj program a priority na následujících šest měsíců svého předsednictví.

V oblasti vědy, výzkumu a inovací (VaVaI) a vysokoškolského vzdělávání si Francie stanovila následující cíle:

1. Prostřednictvím synergií mezi vysokoškolským vzděláváním a VaVaI propagovat evropskou znalostní politiku podporující obnovu.

2. Podporovat mezinárodní rozměr evropských politik v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací, a tím posilovat postavení Evropy v této oblasti a zlepšovat atraktivitu evropského výzkumu.

3. Posilovat pocit evropské sounáležitosti, a to především u mladých lidí.  

 

Věda, výzkum a inovace 

Předsednictví hodlá pokračovat v podpoře synergií mezi oblastmi VaVaI a vysokoškolského vzdělávání s cílem přispět k obnově Evropské unie. Předsednictví bude rovněž podporovat budování skutečného evropského inovačního prostoru. Evropská rada pro inovace (EIC) chce z Evropské unie učinit průkopníka v oblasti převratných inovací. Na toto téma bude zorganizována konference Europe as a Leader in Disruptive Innovation, a to 11. května 2022 v Paříži. 

V rámci posilování evropské výzkumné excelence se předsednictví zaměří na implementaci misí Horizontu Evropa. 21. března 2022 se bude v Paříži konat ministerská konference zabývající se zapojením občanů do misí.  

Francouzské předsednictví bude podporovat zahájení partnerství v rámci Horizontu Evropa, která budou spuštěna v první polovině roku 2022. Dále se zaměří na posílení mezinárodní spolupráce v oblasti VaVaI s tzv. třetími zeměmi, rozvoj dovedností a znalostí v jaderném výzkumu a posílení evropské odbornosti v této oblasti, ale i na rozvoj důvěryhodné umělé inteligence.  

V oblasti vesmírného výzkumu bude francouzské předsednictví pokračovat v podpoře evropských programů (Gallileo a Copernicus), také se zaměří na vytvoření společné unijní vize ohledně řízení vesmírného provozu nebo se bude zabývat otázkou budoucnosti programu Copernicus. 

 

Vzdělávání 

Prioritou francouzského předsednictví budou evropské univerzity a prohloubení trvalé mezinárodní spolupráce v evropském vysokoškolském sektoru. Dalším cílem bude určení synergií mezi evropskými vzdělávacími programy, což by mělo následně umožnit společné najímání výzkumníků a výzkumnic, profesorů atp., a tím zvýšit atraktivitu kariéry v této oblasti.  

Francie se chce během svého předsednictví zasloužit o vznik tzv. Nezávislého výboru pro evropskou historii (un comité indépendant sur l’Histoire de l’Europe) a Akademie Evropy (une Académie d’Europe), které by měly sdružovat intelektuály z EU napříč všemi obory.  

Francouzské předsednictví hodlá zahájit diskuzi o evropském prostoru pro odbornou přípravu a pracovní dráhu vyučujících (l’espace européen de la formation et des parcours des professeurs) s cílem usnadnit mobilitu vyučujících a podpořit evropskou iniciativu pedagogických akademií Erasmus+ (Erasmus+ Teacher Academies). Na toto téma bude na začátku března zorganizována konference Towards a European Career Path for Teachers

Dalším z témat prvního půlroku 2022 budou investice do vzdělávání, kterému se bude věnovat ministerská konference Investing in Education v polovině února, nebo doporučení Rady týkající se výchovy k udržitelnému rozvoji.  

 

Mládež

Mládež bude hrát během francouzského předsednictví důležitou roli: budou propagovány iniciativy podporující pracovní příležitosti pro mladé lidi v post-pandemické době, mobilitu učňů nebo nově spuštěnou iniciativu ALMA. Francouzské předsednictví se bude také snažit o vznik evropské občanské služby pro mladé lidi (tzv. un service civique européen, což je forma dobrovolné služby inspirovaná modelem francouzské dobrovolné služby service civique, pozn. red.).  

Dalším z cílů bude realizace doporučení týkajících se mobility mladých dobrovolníků a dobrovolnic, a to především podpora mobility po pandemii, zapojení se do obecně prospěšných projektů, rozšíření potenciálu evropských mládežnických programů a podpora synergií mezi Evropským sborem solidarity a národními dobrovolnickými programy v rámci jednotlivých evropských zemí.  

Francouzské předsednictví se zaměří i na zapojení mladých a na jejich začlenění v rámci oblasti udržitelného rozvoje. A to tak, aby jejich hlasy byly vyslyšeny a bylo podporováno dobrovolnictví a podnikání mladých v oblasti udržitelného rozvoje a v boji proti změně klimatu.  

Více informací naleznete v programu francouzského předsednictví (nyní k dispozici pouze ve francouzštině), anglická verze bude publikována již brzy na webových stránkách francouzského předsednictví.