Evropský prostor vzdělávání – co nás čeká do roku 2025?

CZELO

Evropská komise a Evropský parlament spolupořádaly akci ke střednědobému hodnocení Evropského prostoru vzdělávání.

Vytvoření Evropského prostoru vzdělávání (EPV) do roku 2025 je hlavní prioritou Evropské komise v oblasti vzdělávání. Aktuálně probíhá střednědobé hodnocení tohoto procesu, při kterém zapojení aktéři bilancují dosažené úspěchy a zároveň zdůrazňují oblasti, kde je potřeba pokračovat v další spolupráci. V říjnu proběhla společná akce Evropské komise a Evropského parlamentu, na které se v diskuzích a tematických workshopech tomuto tématu věnovali zástupci evropských institucí i dalších relevantních stakeholderů.  

Jménem Evropského parlamentu konferenci zahájila jeho předsedkyně Roberta Metsola. Ve svém proslovu zdůraznila aktuálně řešená témata, například výchovu k aktivnímu občanství, či automatické vzájemné uznávání výsledků učení. Vyzdvihla také nutnost dále pokračovat ve zvyšování kvality vzdělávání pro všechny, a to i podporou dovedností nutných pro digitální a ekologickou transformaci. Na závěr vyjádřila podporu Evropského parlamentu všem aktivitám a iniciativám, které v rámci EPV probíhají, včetně programu Erasmus+.  

Iliana Ivanovová, eurokomisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, poukázala na to, že střednědobé hodnocení EPV není jednostranným procesem, ale naopak prostorem pro naslouchání, dialog a vzájemnou reflexi všech zapojených aktérů na evropské i národních úrovních. K vytvoření EPV musí dojít postupnými kroky, vzájemnou spoluprací a využitím všech dostupných finančních prostředků, ať už se jedná o programy jako je Erasmus+ a Digitální Evropa, či kohezní fondy a Nástroj na oživení a odolnost. Ivanovová ve svém projevu dále zdůraznila hlavní oblasti spolupráce. Mezi nimi zmínila zvyšování kvality vzdělávání, zajištění rovného přístupu ke vzdělávání pro všechny, podporu digitalizace ve vzdělávání či výchovu k aktivnímu evropskému občanství.  

Úvodní vystoupení zakončila Sabine Verheyen, předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání v Evropském parlamentu. Kromě výše zmíněných témat podpořila aktivní roli Evropského parlamentu ve vytváření EPV, především v oblasti akademických svobod či podpory postavení učitelů ve společnosti. Zdůraznila také, že vzdělávání hraje důležitou roli v poskytování dovedností nutných na pracovním trhu za účelem zvýšení konkurenceschopnosti EU.  

Hlavní témata do roku 2025 

Následovala panelová diskuze na aktuální témata, na něž je potřeba se do roku 2025 zaměřit. Mezi prvními bylo zdůrazněno automatické uznávání výsledků učení a zajištění jejich kvality, kde eurokomisařka Ivanovová zmínila například právě probíhající pilotní projekt na ověření značky kvality Evropského diplomu. Dále diskutující zmínili nutnost zaměřit se na podporu evropských hodnot, aktivního občanství a zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů, například prostřednictvím platforem, na kterých by mohli vyjádřit svůj názor na budoucnost Evropy.  

Na úrovni regionů by se měli zapojení aktéři zasazovat o propojení vzdělávání a inovačních ekosystémů a využívat regionální autority jako most mezi vzděláváním, inovacemi a světem práce. S tím je spojená podpora spolupráce nejen poskytovatelů vzdělávání, ale všech dalších relevantních aktérů, včetně občanské společnosti, a propojování formálního a neformálního vzdělávání. V neposlední řadě všichni diskutující zdůrazňovali, že je důležité nadále podporovat digitální a ekologickou transformaci a poskytovat podporu nejen studentům, ale také učitelům a dalším vzdělavatelům, bez kterých není dosažení cílů EPV možné. Všechny cíle se neobejdou také bez finanční podpory, proto byly jedním z témat diskuze investice do vzdělávání, především jejich pravidelný monitoring a zajištění jejich efektivity.  

V odpolední části konference proběhly 4 paralelní workshopy, kde se účastníci detailněji věnovali čtyřem hlavním tématům akce, tedy výchově k občanství; podpoře učitelů a vzdělavatelů jako klíčových osob pro dosažení EVP; zvýšení kvality a inkluze ve vzdělávacích politik a pokračující podpoře automatického vzájemného uznávání výsledků učení.  

Více informací najdete na webu akce, v přepisu proslovu eurokomisařky Ivanovové a v záznamu dopolední části konference.