Evropská komise zveřejnila novou zprávu o otevřené vědě a zapojení společnosti do výzkumu

CZELO

Cílem Evropské komise je, aby se otevřená věda stala normou pro výzkum a inovace v celém Evropském výzkumném prostoru.

Zpráva představuje výstupy a doporučení z workshopu konaného dne 1. července 2021, kterého se zúčastnili řešitelé projektů v rámci části Věda se společností a pro společnost (SwafS) programu Horizont 2020 a řešitelé projektů evropských univerzitních aliancí, kteří obdrželi financování z programu Horizont 2020. Účastníci workshopu diskutovali o tom, jak by se mohla otevřená věda a společenská angažovanost stát standardem v organizacích provádějících výzkum, se zvláštním zaměřením na univerzity.

Otevřená věda spočívá ve sdílení znalostí, dat a nástrojů již od raných fází procesu výzkumu a inovací, v otevřené spolupráci se všemi příslušnými aktéry v oblasti znalostí, včetně akademické obce, průmyslu, veřejných orgánů, koncových uživatelů, občanů a celé společnosti. Otevřená věda má potenciál zvýšit kvalitu, účinnost a dopad výzkumu a inovací, jakož i schopnost reagovat na společenské výzvy a posílit důvěru společnosti ve vědecký systém. Univerzity a další výzkumné organizace jsou klíčovými aktéry pro realizaci tohoto cíle.

Výsledkem workshopu byla různá doporučení pro reformy, které je třeba učinit:

  • Univerzity a další výzkumné organizace by měly provést reformy kritérií, metrik a procesů podporujících nábor a kariérní postup výzkumných pracovníků tak, aby odměňovaly otevřené vědecké postupy.
  • Evropská komise, národní investoři výzkumu a národní tvůrci politik by měli zvážit institucionalizaci otevřené vědy na univerzitách a dalších výzkumných organizacích.
  • Evropská komise, národní tvůrci politik, grantové agentury, univerzity a další organizace provádějící výzkum by měly pokračovat v provádění reforem ukazatelů, opatření a procesů, které používají při hodnocení projektů, programů, výzkumných pracovníků a výzkumných jednotek tak, aby tyto zahrnovaly hodnocení otevřené vědy.
  • Univerzitní hodnotící organizace by měly provést podstatné reformy kritérií, metrik a metod, které jsou základem hodnotících systémů univerzit tak, aby odměňovaly otevřené vědecké postupy.

Celá zpráva je k dispozici na webové stránce Evropské komise.