Evropská komise přijala sdělení o globálním přístupu k výzkumu a inovacím

CZELO

Dne 18. května 2021 přijala Evropská komise sdělení o svém globálním přístupu k výzkumu a inovacím, aby v této oblasti zintenzivnila svou mezinárodní spolupráci, podpořila mezinárodní rozměr programu Horizont Evropa, posílila svoji vedoucí úlohu ve světě a vystupovala jednotně. Tato nová strategie reaguje na aktuální situaci a současné politické priority a nahrazuje předchozí strategii EU z roku 2012. 

Nově přijatá strategie si klade za cíl rozšířit partnerství na mnohostranné úrovni a v rámci mezinárodní spolupráce, která by měla být reciproční, zajistit rovné podmínky, otevřenost a dodržování základních práv a sdílených hodnot. Cílem je rovněž rozvoj společných zásad v oblasti výzkumu a inovací (např. etika výzkumu, rovnost žen a mužů), posílení partnerství s Afrikou, stejně jako hledání inovativní řešení naléhavých výzev, jako je změna klimatu a pandemie, a ekologická a digitální transformace. Nový globální přístup se věnuje rovněž i otázce financování, kde by měl být aplikován přístup tzv. týmu Evropa − tzn. sdílení a kombinování financí ze zdrojů EU, členských států a evropských finančních institucí, a to s cílem dosáhnout většího dopadu.