Evropská komise přijala druhý Strategický plán Horizontu Evropa pro roky 2025-2027

CZELO

Dokument definuje tři hlavní strategické směry pro financování výzkumu a inovací v EU pro roky 2025-2027.

Strategický plán Horizontu Evropa má fungovat jako spojovací článek mezi hlavními politickými prioritami Evropské unie a výzkumnými a inovačními aktivitami programu Horizont Evropa, jež jsou stanoveny v jeho pracovních programech. Byl vypracován ve spolupráci s členskými státy a přidruženými zeměmi k programu Horizont Evropa a dalšími zainteresovanými stranami ze sektoru VaVaI.  

Dokument definuje tři hlavní strategické směry pro financování výzkumu a inovací v EU pro roky 2025-2027: zelená transformace, digitální transformace a odolnější, konkurenceschopnější, inkluzivnější a demokratičtější Evropa. Tyto směry se soustředí na řešení klíčových globálních výzev, jako je zachování biologické rozmanitosti, digitální transformace, změna klimatu nebo stárnutí populace.  

V souladu se zelenou transformací posiluje Strategický plán ambice programu v oblasti biodiverzity a zavazuje se, že 10 % z celkového rozpočtu programu pro poslední tři roky bude vyčleněno na témata spojené s touto problematikou. Tento závazek tak rozšiřuje již existující cíl týkající se výdajů na klima, které reprezentují 35 % celkového rozpočtu po celou dobu trvání programu Horizont Evropa. V rámci digitální transformace pro období 2021-2027 bude vyčleněno 13 miliard eur na podporu klíčových digitálních technologií. 

Dokument dále identifikuje 9 nových evropských partnerství, kterými jsou:  

  • Brain Health, 
  • Forests and Forestry for a Sustainable Future, 
  • Innovative Materials for EU, 
  • Raw Materials for the Green and Digital Transition,  
  • Resilient Cultural Heritage, Social Transformations and Resilience,  
  • Solar Photovoltaics, Textiles of the Future, 
  • Virtual Worlds.  

Strategický plán rovněž nabízí přehled o dosaženém pokroku v rámci Misí EU a představuje nový nástroj, tzv. New European Bauhaus Facility. Dále poskytuje instrukce ke specifickým průřezovým tématům jako jsou klíčové technologie (například umělá inteligence), rovnováha mezi výzkumem a inovacemi, integrace společenských a humanitních věd a šíření a využití výsledků výzkumu. Oddíl věnovaný synergiím nabízí průvodce, jak podporovat synergie s jinými zdroji financování na úrovni Evropské unie či na národní úrovni.  

V neposlední řadě dokument nastiňuje přístup k mezinárodní spolupráci a bezpečnosti výzkumu. Evropská unie se zavazuje zachovat otevřenost v mezinárodní spolupráci a zároveň chránit strategické zájmy Unie. Strategický plán zároveň zdůrazňuje stávající opatření v rámci programu Horizont Evropa, které mají za cíl chránit zájmy, autonomii a bezpečnost EU a budou zavedeny v případě souvisejících rizik s bezpečností výzkumu a úniku technologií.  

Více informací najdete ve Strategickém plánu nebo ve fact sheetu Evropské komise