Evropská komise pokračuje v podpoře digitálního vzdělávání

CZELO

Komise vydala dva návrhy doporučení v kontextu Evropského roku dovedností a Akčního plánu digitálního vzdělávání.

Dva návrhy doporučení v oblasti digitálních dovedností jsou jedním z hlavních výsledků Akčního plánu digitálního vzdělávání 2021–2027 a reagují na dvě hlavní výzvy v členských státech – nedostatečnou spolupráci na vládních úrovních ve všech oblastech relevantních pro digitální vzdělávání a potřebu zvyšování digitálních dovedností všech občanů. Společně s návrhy Evropská komise oznámila spuštění pilotního projektu evropského osvědčení o digitálních dovednostech.  

Tento balíček pro digitální dovednosti je úzce propojen s dalšími strategiemi pro digitální dovednosti a digitální transformaci a významně přispěje k dosažení cílů Digitální dekády. Evropská komise se zaměří na podporu členských států prostřednictvím aktivit společného učení, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, podpory spolupráce mezi členskými státy a relevantními stakeholdery či podpory spolupráce v rámci všech relevantních evropských programů (Erasmus+, Horizont Evropa, Digitální Evropa atp.) a platforem (Evropské centrum digitálního vzdělávání, nástroj SELFIE, eTwinning, EPALE a mnohé další).  

Doprovodný „Staff working document“ doplňuje návrhy podrobnějšími informacemi a nabízí příklady důkazů, politik a postupů, ze kterých návrhy vychází. Oba návrhy musí být nyní přijaty členskými státy v rámci Rady Evropské unie.  

Klíčové faktory umožňující úspěšné digitální vzdělávání a přípravu 

Návrh doporučení Rady o klíčových faktorech umožňujících úspěšné digitální vzdělávání cílí na podporu investic do vzdělávací infrastruktury, vybavení a digitálního obsahu, podporu vzdělávání pedagogů a také podrobné monitorování a hodnocení naplňování relevantních vzdělávacích politik. Zdůrazňuje také přístup, který kombinuje spolupráci na široké vládní úrovni a spolupráci s dalšími organizacemi.  

Členské státy vyzývá ke konkrétním akcím v několika oblastech, mezi nimi ke stanovení národních priorit a ambiciózních cílů ve spolupráci se všemi relevantními aktéry, včetně soukromého sektoru, k podpoře synergií na vládní úrovni, výzkumu a testování nových technologií či kontinuálního vzdělávání učitelů a jejich zapojení do rozhodovacího procesu a tvorby strategií. Navrhuje také například zavedení digitální pedagogiky do vysokoškolských programů, které připravují učitele nebo podporu investic do vysoce kvalitního a inkluzivního digitálního vzdělávání. To vše s cílem podpořit strukturální reformy, zajistit výrazný posun v digitální transformaci a pomoci zlepšit schopnost adaptace na současné rychlé změny (např. v oblasti umělé inteligence).   

Zlepšení výuky digitálních dovedností 

Návrh doporučení Rady o zlepšení poskytování digitálních dovedností ve vzdělávání a odborné přípravě se soustředí na zajištění digitálních dovedností na všech úrovních vzdělávání, od předškolního až po celoživotní vzdělávání, včetně neformálního vzdělávání mládeže. Nezapomíná ani na cílené aktivity pro jakkoli znevýhodněné a ohrožené skupiny a na řešení problému nedostatku IT specialistů v Evropě.  

Vzhledem k datům, ze kterých vyplývá, že pouze 54 % populace má aktuálně dostatečné základní digitální dovednosti a vzhledem k cíli Digitální dekády tento podíl zvýšit na 80 % návrh vyzývá k silné podpoře rozvoje digitálních dovedností již od mateřských škol, pomocí zavádění technologií a metod výuky, které jsou pro děti nejvhodnější. Rozvoj dovedností by poté měl pokračovat průběžně přes všechny úrovně vzdělávání (například velmi kvalitní výukou informatiky na školách) a členské státy by neměly zapomínat ani na vzdělávání dospělých, zvyšování dovedností a rekvalifikace. Návrh se nevěnuje pouze základním dovednostem, ale vyzývá i k podpoře středně pokročilých a pokročilých digitálních dovedností ve všech sektorech pracovního trhu, se specifickým zaměřením na zvyšování počtu IT specialistů. K tomuto je potřeba spolupráce napříč Evropou, úrovněmi vzdělávání, společností a různými organizacemi. Nemělo by tedy chybět kros-disciplinární zaměření, řešení mezer na trhu práce a podpora výměny zkušeností a sdílení příkladů praxe.  

Evropské osvědčení o digitálních dovednostech 

Součástí balíčku pro digitální dovednosti je také spuštění pilotního projektu zaměřeného na certifikaci a uznávání digitálních dovedností napříč členskými státy (European Digital Skills Certificate). Komise chce tímto krokem zajistit zvýšení důvěry a ochoty přijímat osvědčení o digitálních dovednostech. Osvědčení by mělo být založeno na evropském rámci pro digitální dovednosti (DigComp) a digitální dovednosti by tak měly být rychle a jednoduše rozpoznány a uznány zaměstnavateli a poskytovateli vzdělávání. Cílem osvědčení není nahradit žádná již existující národní schémata, ale pouze je doplnit a podpořit tak přenositelnost napříč Evropou. Prvním krokem proto bude zmapování již existujících iniciativ, identifikace mezer na trhu a zhodnocení přidané hodnoty společného evropského osvědčení. Výsledky pilotního projektu a doprovodné studie jsou plánovány na konec roku 2023, následné plné spuštění osvědčení pak na rok 2024.  

Více informací o balíčku najdete v tiskové zprávě Evropské komise, více podrobností k jednotlivým návrhům a iniciativám pak na webových stránkách Akčního plánu digitálního vzdělávání 2021–2027