Byla zveřejněna dohoda o reformě hodnocení výzkumu

CZELO

Sběr podpisů k dohodě a možnost připojit se koalici budou zahájeny 28. září.

Proces spolutvorby dohody o reformě hodnocení výzkumu byl zahájen v lednu 2022 a její finální podoba byla představena 8. července na shromáždění zúčastněných stran, na kterém se sešlo více než 350 organizací reprezentujících více než 40 zemí. Za Českou republiku se shromáždění zúčastnilo 13 subjektů.  

Návrh dohody připravil tým složený ze zástupců Asociace evropských univerzit, Science Europe, Evropské komise a Dr. Karen Stroobants, jako individuální výzkumnice. Zapojené organizace, které poskytly zpětnou vazbu, reprezentují širokou škálu aktérů jako jsou například veřejné a soukromé instituce financující výzkum, univerzity, výzkumná centra a infrastruktury, hodnotící agentury nebo regionální orgány.  

V rámci dohody se signatáři zavazují ke společné vizi v rámci změn v postupech hodnocení výzkumu, výzkumných pracovníků a výzkumných organizací. Vize spočívá v tom, že hodnocení bude uznávat různorodé postupy a výstupy, které. maximalizují kvalitu a dopad výzkumu. Hodnocení by tedy mělo být založeno především na kvalitativním úsudku, pro které je klíčové tzv. peer review, podporované zodpovědným používám kvantitativních ukazatelů. Dohoda také navrhuje upustit od nevhodného používání metrik založených na časopisech a publikacích a vyhýbat se používání žebříčků výzkumných organizací při hodnocení výzkumu. V neposlední řadě dohoda obsahuje závazky a časový rámec reforem. 

Sběr podpisů k dohodě a možnost připojit se koalici budou zahájeny 28. září v rámci Evropských dní pro výzkum a inovace během plenárního zasedání o reformě hodnocení výzkumu. „Ustanovující shromáždění“, první zasedání Valného shromáždění koalice, by se mělo konat na konci podzimu 2022.  

Finální verzi dohody naleznete na webových stránkách Evropské komise