Akční plán EU si klade za cíl dosáhnout nulového znečištění ovzduší, vody a půdy

CZELO

Dne 12. května 2021 přijala Evropská komise Akční plán EU pro nulové znečištění ovzduší, vody a půdy, který by měl pomoci s naplněním cílů Zelené dohody pro Evropu a jejich převedením do praxe − do roku 2050 výrazně snížit znečištění, a vytvořit tak zdravou planetu pro zdravé lidi.  

Nově přijatý akční plán v sobě propojuje relevantní politiky EU v boji proti znečištění, představuje nezbytné kroky vedoucí k uskutečnění těchto cílů a klade důraz na využívání digitálních technologií při jejich naplňování. Akční plán obsahuje nejen stěžejní cíle pro snížení znečištění do roku 2030, ale i řadu důležitých iniciativ a opatření týkajících se např. přezkoumání norem kvality ovzduší a vody, přezkoumání právních předpisů o odpadech, snížení externí ekologické stopy EU atp. Mezi výše zmíněné cíle do roku 2030 patří:    

  • zlepšit kvalitu ovzduší a tím snížit počet předčasných úmrtí způsobených znečištěním ovzduší o 55 % 

  • zlepšit kvalitu vody snížením množství odpadu, plastového odpadu v moři (o 50 %) a mikroplastů uvolňovaných do životního prostředí (o 30 %) 

  • zlepšit kvalitu půdy snížením úbytku živin a používání chemických pesticidů o 50 % 

  • snížit o 25 % podíl ekosystémů v EU, v nichž znečištění ovzduší ohrožuje biologickou rozmanitost, 

  • snížit počet lidí trpících chronickým obtěžováním hlukem z dopravy o 30 %  

  • výrazně snížit produkci odpadů a o 50 % snížit objem zbytkového komunálního odpadu 

 

Ve dnech 3.května−13. června 2021 proběhne tzv. Zelený týden EU, který poskytne mimo jiné prostor k diskuzi o nulovém znečištění z nejrůznějších perspektiv.

 

Více informací v tiskové zprávě Evropské komise, odkud byly tyto informace čerpány, nebo v Akčním plánu samotném.