Zahraniční zkušenost pro každého

Jak zapojit účastníky s omezenými příležitostmi do mezinárodních vzdělávacích projektů?

Následující soubor příkladů tzv. účastníků s omezenými příležitostmi si klade za úkol nastínit rozsah inkluze v pojetí Domu zahraniční spolupráce. Takto pojatá inkluze nezasahuje pouze osoby zdravotně znevýhodněné, ale například i osoby znevýhodněné sociálně, ekonomicky, vzdělanostně, kulturně či geograficky.

Náš soubor příkladů chce srozumitelně, formou příběhů modelových osob se znevýhodněním, poukázat na to, že podporu inkluze, jako jedné z priorit programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, je možné využít v nesporný prospěch účastníků i organizací. Cílem tohoto souboru je i osvětlit, v jakých konkrétních situacích může být podpora inkluze jednoznačně přínosnou součástí daného projektu.