ECVET je evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu. Zvyšuje kvalitu mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Jednotky výsledků učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti a dovednosti si mají účastníci stáže osvojit a jakou míru samostatnosti či zodpovědnosti (kompetence) mají získat. Tento systém usnadňuje shromažďování, přenos a uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení. 

Aktivity zaměřené na implementaci ECVET v mezinárodních mobilitách jsou podporovány v programu Erasmus+ a jsou začleněny do činnosti Domu zahraniční spolupráce na podporu odborného vzdělávání a přípravy.  

Za propagaci a poradenství v oblasti využívání systému ECVET v rámci mezinárodních projektů je zodpovědný národní tým expertů ECVET. 

K čemu slouží ECVET  

ECVET má usnadnit uznávání výsledků učení, které si jednotlivec osvojil a kterými byl ohodnocen v průběhu mobility. Slouží k podpoře vnitrostátní i mezinárodní mobility, podpoře spolupráce škol a zaměstnavatelů u nás i v zahraničí a k podpoře celoživotního učení. 

 

Komu je síť určena

 • Žáci a studenti

 • Učitelé a zaměstnanci škol

 • Odborníci ve vzdělávání

Zapojené země

 • Evropská unie
 • Norsko
 • Lichtenštejnsko
 • Island
 • Černá Hora
 • Albánie
 • Bosna a Hercegovina
 • Severní Makedonie
 • Srbsko
 • Turecko

Národní tým expertů

Za propagaci a poradenství v oblasti využívání systému ECVET v rámci mezinárodních projektů je zodpovědný národní tým expertů ECVET.

Národní tým expertů ECVET:

 • Ing. Jaromír Coufalík, CSc.
 • Mgr. Martina Kaňáková, Národní pedagogický institut České republiky
 • Ing. Miloš Rathouský, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • PhDr. Hana Slámová, Ph.D.
 • PhDr. Alena Tříšková, ČVUT
 • Mgr. Helena Slivková, Dům zahraniční spolupráce

Hlavní aktivity týmu expertů:

 • Příprava informačních a propagačních materiálů
 • Konzultační služby, podpora a poradenství cílovým skupinám
 • Účast expertů na informačních seminářích a diseminačních akcích
 • Školení hodnotitelů v oblasti problematiky ECVET
 • Praktická doporučení pro vytváření jednotek výsledků učení (JVU)
 • Průzkum mezi předkladateli projektů sledující výhody a /úskalí začleňování prvků ECVET
 • Spolupráce s Koordinačním centrem pro ECVET a se zástupci evropských nástrojů pro mobilitu (např. EQF, Europass)
 • Mezinárodní spolupráce, síťování a výměna zkušeností

 

Kontaktujte nás

Praktické workshopy

V letošním roce uspořádal Dům zahraniční spolupráce dva Dvoudenní workshopy pro příjemce grantu z programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava. První workshop se konal ve dnech 20. - 21. června 2018 V Kralupech nad Vltavou a druhý ve dnech 24. - 25. října 2018 v Hodoníně. Cílem workshopů bylo poskytnout návrhy na řešení problémů vyskytujících se při využívání zásad systému ECVET v projektech mobility a umožnit účastníkům vyměnit si zkušenosti. Těžištěm workshopů byly diskuse ve skupinách, kterou řídili členové národního týmu expertů ECVET. K hlavním tématům diskuse patřilo praktické řešení problémů při vypracování jednotek výsledků učení, osobních záznamů a závěrečných zpráv o realizaci projektů.      

ECVET Fórum

Ve dnech 14. a 15. června 2018 uspořádala Evropská komise výroční setkání uživatelů ECVET s názvem ECVET Fórum, tentokrát v rámci bulharského předsednictví EU v Sofii. Zúčastnilo se ho asi 150 odborníků ze všech členských zemí EU. Tématem letošního ECVET Fóra bylo Využívání ECVET v dlouhodobých mobilitách jako reakce na loňské vyhlášení nové iniciativy EK Erasmus PRO podporující dlouhodobé mobility. Součástí Fóra byly prezentace v plénu a pět diskusních workshopů zaměřených na různé aspekty dlouhodobých mobilit.  Součástí Fóra byl také tzv. projektový inkubátor jako forma pro výměnu informací a zkušeností účastníků.

Ke stažení

ECVET Peer Learning Activity

Každoročně pořádaný mezinárodní seminář zaměřený na výměnu informací a zkušeností zástupců národních týmů expertů ECVET z východních zemí EU se konal ve dnech 7. a 8. června 2018 v Budapešti za účasti odborníků z jedenácti zemí (Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česko, Německo, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko). Tématem semináře bylo Posilování role pracovišť v přípravě a realizaci mezinárodní mobility a národních systémů učňovství. Prezentace a diskuse na semináři se zaměřovaly zejména na to, jak využít přístup založený na definování výsledků učení v projektech mezinárodní mobility a v duálních systémech odborné přípravy.