Oznamování protiprávního jednání (whistleblowing)

Níže jsou uvedeny informace o způsobu oznamování možného protiprávního jednání dle zákona
č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“).

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalování možného protiprávního jednání odehrávajícího se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti.

Kdo může oznamovat 

 • fyzická osoba, která je v pracovním poměru vůči Domu zahraniční spolupráce (dále jen „DZS“),
 • dobrovolník,
 • stážista a
 • uchazeč o zaměstnání.

DZS vylučuje v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů příjem oznámení od osoby, která pro DZS nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů, než jsou výše uvedené.

Kdo se oznámeními zabývá

Příslušná osoba, kterou je ombudsmanka Jitka Valchářová. 

Jakým způsobem oznamovat

 1. poštou v listinné podobě provozovatele poštovních služeb, a to na ombudsmanku DZS, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1 (dopis je nutné označit „Pouze k rukám příslušné osoby“);
 2. telefonicky prostřednictvím telefonní linky +420 724 967 548;
 3. elektronicky prostřednictvím elektronické pošty na adresu oznameni@dzs.cz;
 4. osobně (příslušná osoba je povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal).

Co se může oznamovat

Informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo mělo dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Jaké náležitosti musí oznámení obsahovat

Jméno a příjmení oznamovatele, datum narození nebo jiné údaje, z nichž lze dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat údaje uvedené v 1. větě, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.