Nová webová sekce Mezinárodní studie nabízí elektronický katalog zahraničních odborných publikací

Již nyní v sekci najdete přes sto studií v angličtině i češtině zaměřených na problematiku vzdělávání v EU.

Na webu Domu zahraniční spolupráce (DZS) jsme veřejnosti zpřístupnili novou sekci elektronické knihovny statistik a publikací. Cílem nové sekce Mezinárodní studie je poskytnout učitelům, managementu škol, akademikům a dalším odborníkům v mezinárodním vzdělávání zahraniční odborné studie, na kterých se DZS autorsky podílí a které jsou zaměřené na problematiku evropského školství, vzdělávání a politik EU v této oblasti.

V první fázi jsme zveřejnili studie evropské informační sítě Eurydice, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a vzdělávací politice v celé Evropě. Návštěvník má tak už nyní k dispozici více jak stovku odborných publikací v angličtině i češtině. Využít může ke snazší orientaci vyhledávání podle roku vydání a tématu.

Mezinárodní studie

Studie Eurydice

V sekci jsou k dispozici srovnávací studie Eurydice zabývající se nejrůznějšími tématy z oblasti vzdělávání od předškolního po vysokoškolské. Některé publikace jsou zaměřeny i na konkrétní vyučovací předměty nebo témata jako rovnost ve vzdělávání a inkluze. Nejnovější publikace z roku 2021 jsou věnovány také sektoru vzdělávání dospělých (Adult Education and training in Europe) či profesi učitele (Teachers in Europe) v evropských zemích.

Užitečné jsou i informace obsažené ve srovnávacích materiálech z řady Facts & Figures (např. Teachers' and School Heads' Salaries, The Organisation of the Academic Year, Recommended Annual Instruction Time a další), které jsou sítí Eurydice každoročně aktualizovány.

Publikace The Structure of the European Education Systems zase zachycuje ve formě diagramů strukturu vzdělávacích systémů v jednotlivých evropských zemích od preprimární po terciární úroveň. Také tyto přehledy jsou pravidelně každoročně aktualizovány.

Významné místo mezi tématy, jimiž se Eurydice zabývá, zaujímá i téma (ne)rovnosti ve vzdělávání. Tématu se věnuje například studie Equity in school education in Europe z roku 2020, která zkoumá způsob, jak povaha vzdělávacího systému v dané zemi ovlivňuje rovnost a spravedlnost ve vzdělávání,“ vysvětluje Jana Halamová z národního oddělení Eurydice. Další studie se zaměřují na oblasti, jako jsou vzdělávání a péče v raném dětství, osvojování základních kompetencí nebo předčasné ukončování vzdělávání a odborné přípravy.