Výjezdy a pobyty

AIA informuje o nabídkách MŠMT týkajících se stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol, pro studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží a seminářů pro učitele německého a francouzského jazyka. AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraničí.

Studenti a akademičtí pracovníci veřejných VŠ

Studenti i akademičtí pracovníci veřejných vysokých škol v České republice mají možnost získat stipendium na studijní a výzkumné pobyty nebo letní jazykové kurzy na vysokých školách ve třiceti zemích světa. Kromě evropských destinací je možné vyjet i do Egypta, Číny, Japonska, Mexika nebo Peru. Rozšiřte si obzory, inspirujte se praxí v jiných krajích, navažte profesní kontakty.

Stipendijní nabídky

AIA každoročně vydává katalog stipendijních nabídek s popisem jednotlivých druhů pobytů. S pomocí vyhledávače najdete podrobný popis nabídek pro jednotlivé země.

Stipendia

 • Výběrová řízení

  Otevřená pro zájemce všech veřejných vysokých škol.

  Registrace a termíny

  Přihlášky se zasílají na adresu Domu zahraniční spolupráce.

  Rozhodnutí o přijetí uchazeče

  Nominovaní jsou vybráni na základě rozhodnutí výběrové komise. U pobytů, kde zájem nepřevyšuje vypsaný počet stipendijních míst, MŠMT předkládá nominace partnerské straně bez výběrového řízení. AIA informuje uchazeče o výsledku jejich žádosti. Definitivní rozhodnutí o přijetí nominovaného uchazeče přísluší zahraničnímu partnerovi.

  Nabídka studijních a výzkumných pobytů se netýká konkrétních vysokých škol v zahraničí. Uchazeči si v souvislosti se svým oborem sami hledají univerzitu, na které mají zájem studovat. Letní školy probíhají většinou na univerzitách vybraných organizátorem.

  Informace o délce pobytu, počtu stipendijních míst, požadavcích na uchazeče apod. jsou uvedené v detailu nabídky. 

  O stipendium na základě bilaterálních dohod můžete žádat opakovaně.

 • Rozpis kvót

  Rozpis kvót ukazuje stipendijní místa přidělená vybraným veřejným vysokým školám. O tato místa se mohou ucházet pouze zájemci z dané VŠ. 

  Registrace a termíny

  Každoročně se výběr VŠ s přidělenými stipendijními místy mění. Zájemci odevzdávají přihlášku na zahraniční oddělení rektorátu své VŠ a o nominacích svých uchazečů rozhoduje VŠ. O přidělení stipendijních míst jsou zahraniční oddělení vybraných VŠ informována, podívejte se na rozpis kvót pro stipendijní pobyty v akademickém roce 2022/2023.

  Rozhodnutí o přijetí uchazeče

  Podklady nominovaných uchazečů jsou poskytnuty MŠMT, které předloží nominace partnerské straně. Definitivní rozhodnutí o přijetí nominovaného uchazeče přísluší zahraničnímu partnerovi, který většinou též poskytuje stipendium. Nominovaní uchazeči musí tedy ještě obdržet potvrzení o přidělení stipendia od zahraničního partnera.

  Nabídka studijních a výzkumných pobytů se netýká konkrétních vysokých škol v zahraničí. Uchazeči si v souvislosti se svým oborem sami hledají univerzitu, na které mají zájem studovat. Letní školy probíhají většinou na univerzitách vybraných organizátorem.

  Informace o délce pobytu, počtu stipendijních míst, požadavcích na uchazeče apod. jsou uvedené v detailu nabídky. 

  O stipendium na základě bilaterálních dohod můžete žádat opakovaně.

 • Další nabídky

  AIA také informuje o nabídkách stipendií či studijních pobytů vypsaných institucemi, nadacemi či samotnými školami mimo rámec mezinárodních smluv. AIA se nepodílí na administraci žádostí o tyto mobility, pro bližší informace je nutné využít uvedené kontakty a obrátit se přímo na poskytovatele. 

  Pro zobrazení nabídek v konkrétních zemích využijte vyhledávač.  

   

Úhrada cestovného

 • MŠMT vyhlašuje Podnět k předkládání žádostí o poskytnutí příspěvku „Podpora refundací cestovného českých studentů vyjíždějících do zahraničí na základě bilaterálních dohod“.

  Studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, akademičtí pracovníci 

  Jízdní výdaje studentů a akademických pracovníků veřejných vysokých škol, kteří jsou vysíláni na zahraniční studijní a výzkumné pobyty na základě mezinárodních smluv, jsou refundovány prostřednictvím vysokých škol. 

  Refundace prokázaných jízdních výdajů probíhá pololetně a proplácí se pouze mezinárodní doprava (tj. jedna cesta z České republiky do místa pobytu, resp. hlavního města přijímající země, je-li v dané mezinárodní smlouvě takto mezinárodní doprava definována, a zpět).  

  Kdo má na úhradu cestovného nárok? 

  • Nárok mají pouze kandidáti nominovaní na udělení stipendia podle mezinárodní smlouvy, která explicitně stanoví závazek vysílající strany (MŠMT) mezinárodní dopravu uhradit. 
  • Cestovné se hradí pouze řádně nominovaným kandidátům vyslaným českou stranou (MŠMT) podle příslušné mezinárodní smlouvy.  
  • Zahraniční strana musí následně potvrdit jejich přijetí. 

  Jak postupovat po potvrzení přijetí 

  • Student nebo akademický pracovník zakoupí jízdní doklad. 
  • Podá si žádost o proplacení mezinárodní dopravy zahraničnímu oddělení děkanátu své fakulty. 
  • Je důležité se domluvit se zahraničním oddělením na termínu doložení cestovních dokladů při studijních cestách realizovaných ke konci kalendářního roku, neboť letenky/jízdenky zakoupené v roce 2021 nelze v žádném případě refundovat v roce následujícím, tj. 2022. 

  Na co dbát při výběru druhu dopravy 

  • Při vybírání cestovního prostředku je zásada hospodárnosti a využívání studentských slev samozřejmostí. Přiměřený druh dopravy je vlak II. třídy či autobus do bližších destinací a v případě letecké dopravy zlevněné letenky apod.  
  • Proplácí se jen přímé nebo bezprostředně na sebe navazující spoje (bez zbytečného přerušení cesty). 
  • Do žádosti o refundace nelze zahrnout dopravu po ČR, MHD v ČR i v zahraničí, dopravu autem, poplatek za vízum, očkování apod. 

  Žadatel dokládá zahraničnímu oddělení:  

  • Akceptační dopis
  • Doklad o zakoupení (uhrazení) letenky
  • Zakoupenou letenku/jízdenku

  Upozornění: Jestliže je uchazeč v době nominace anebo potvrzení přijetí již absolventem a právní vztah s veřejnou vysokou školou v ČR absolvováním studia zanikne, vysoká škola žádosti o proplacení letenky/jízdenky vyhovět nemůže a tito stipendisté-absolventi si mezinárodní dopravu hradí z vlastních prostředků. 

Zdravotní pojištění

 • Doporučujeme stipendistům, aby si sjednali vlastní cestovní připojištění zahrnující úhradu nákladů repatriace, a to i v případě, že je zdravotní připojištění součástí stipendia poskytovaného zahraničním partnerem.

  Je doporučeno ověřit si rozsah pojistného krytí garantovaného zahraničním partnerem. Pojistky, které jsou součástí stipendia, obvykle nezahrnují např. léčbu úrazů při rizikových sportech a nemusí zajistit ani úhradu ošetření u stomatologa. Nepokrývají ani cestu do navštívené země a zpět (a v některých případech ani začátek pobytu; pojistka může platit např. až od okamžiku registrace u plátce stipendia apod.).

  Připojištění pokrývající náklady repatriace je nezbytností i při cestách do zemí EU a ESVO/EHP, protože evropské právní předpisy sice garantují účastníkům veřejného zdravotního pojištění poskytnutí lékařsky nezbytné zdravotní péče za stejných podmínek, jaké mají občané navštívené země (tj. i se stejně vysokou spoluúčastí pacienta), ale hrazení převozu, např. po nečekané operaci, nijak neupravují. Náklady spojené s repatriací mohou zejména u vzdálenějších destinací dosáhnout značné výše.

  Detailní informace o systému hrazení zdravotní péče v rámci EU a států ESVO/EHP jsou k dispozici na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění.

Často kladené otázky

 • Jaké jsou nejčastěji požadované dokumenty pro podání žádosti o stipendium?

  Přihlášku tvoří Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia potvrzený zahraničním oddělením vaší VŠ a další dokumenty, nejčastěji motivační dopis, plán studijního nebo výzkumného pobytu a doklad o vykonaných zkouškách.

  Motivační dopis slouží k vysvětlení, proč se ucházíte o studium právě v dané zemi, čím se vámi preferovaná zahraniční univerzita liší od domovské školy, jaký přínos od pobytu očekáváte, a to jak pro sebe, tak pro váš obor. V dopise zdůvodněte volbu tématu, jemuž se budete během pobytu věnovat.

  Studijním plánem se rozumí konkrétní obsah stipendijního pobytu a navrhovaný harmonogram realizace projektu.

  Doklad o vykonaných zkouškách vám vystaví studijní oddělení vaší fakulty. Dokument většinou obsahuje potvrzení o dosaženém studijním průměru. Absolvent studijního programu předloží dodatek k diplomu (Diploma Supplement). Studenti z řad doktorandů, kteří nesloží v rámci studia žádnou zkoušku, dodají potvrzení o studiu v doktorském studijním programu.

  Doporučující dopis vám poskytne vyučující, který vás ke studiu doporučuje, v něm uvede vaše předpoklady pro studijní pobyt, zhodnotí vaše dosavadní studijní výsledky a schopnost zužitkovat poznatky z pobytu pro další práci. Studentům, kteří chtějí pobyt využít pro tvorbu své bakalářské, diplomové nebo disertační práce, by měl doporučení napsat vedoucí práce. Formálně by měl dopis obsahovat kontaktní adresu a pracovní zařazení pedagoga. 

  Jak mám požádat o akceptační dopis?

  Písemně oslovte vybranou fakultu či katedru, resp. konkrétního pedagoga. Představte sebe a své studijní výsledky a uveďte, jaký program chcete na univerzitě studovat a v jakém období. Uveďte, že se ucházíte o stipendium na základě bilaterální smlouvy a upřesněte, dokdy dopis potřebujete vystavit.

  Akceptační dopis by měl obsahovat kontaktní adresu, pracovní postavení pedagoga na zahraniční univerzitě a termín, v jakém chcete pobyt na zvolené instituci uskutečnit. Pokud bude studium probíhat v jiném jazyce, než je jazyk vybrané země, je třeba doplnit výslovný souhlas přijímající instituce.  

  Je možné hlásit se na studijní pobyt a zároveň na letní jazykový kurz, nebo bych si měl podat jenom jednu přihlášku? 

  Ano, je možné si podat přihlášky do více zemí současně i na více druhů pobytu současně. Na každý druh pobytu je potřeba vyplnit samostatný Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia.

  Musím přihlášku posílat poštou, nebo se mohu stavit osobně v DZS?

  Ano, přihlášku můžete odevzdat také na podatelně DZS v pracovní dny od 8:00 do 15:00.

  Jsem studentem veřejné vysoké škole v ČR, ale nemám české občanství. Mohu se ucházet o stipendium, aniž bych byl kvůli cizí státní příslušnosti znevýhodněn?

  Obecně platí, že pokud zahraniční student studuje v českém jazyce na veřejné vysoké škole v ČR a má od této školy doporučení, může se ucházet o stipendijní pobyt v zahraničí za stejných podmínek jako čeští studenti. Některé třetí země ale stanovují kritérium, podle něhož musí být uchazeč českým občanem.

Kontaktujte nás

Studenti ZŠ a SŠ

Žáci 2. stupně základních škol a gymnázií mají jedinečnou možnost získat maturitu na francouzském lyceu (Dijon a Nîmes) nebo na německém gymnáziu (Pirna). Během pobytu si vyzkouší samostatný život, zdokonalí se v cizím jazyce, proniknou do odlišné kultury. Stipendium navíc hradí žákům většinu nákladů. Součástí maturity je povinná zkouška z češtiny.

 • Studium ve Francii na českých sekcích v Dijonu a Nîmes

  Žáci 9. ročníku základní školy či 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) mohou studovat na jedné ze dvou českých sekcí francouzských lyceí:

  Dijonská sekce je smíšená (chlapci i dívky), nîmeská sekce je pouze dívčí.  

  Co musí uchazeč splňovat? 

  • Být žákem 9. ročníku základní školy či 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) zapsaných v rejstříku škol MŠMT
  • Mít českou státní příslušnost nebo trvalý pobyt v České republice
  • Mít dobrou znalost francouzského jazyka (úroveň B1)
  • Studovat další cizí jazyk (angličtina, němčina, španělština)
  • Dosáhnout v posledním klasifikačním období celkového průměrného prospěchu do 1,8 (přičemž známka z francouzského jazyka a matematiky nebude horší než 2 - chvalitebně)

  Přijímací zkoušky 

  • V  polovině března se koná písemný test z francouzštiny (porozumění textu a slohové cvičení).
  • V  polovině dubna / začátkem května se koná pohovor před komisí.
  • AIA zajišťuje konzultační činnost pro uchazeče a na výběrovém řízení spolupracuje.

  Proč se přihlásit? 

  • Tradice česko-francouzského vzdělávacího programu sahá až do roku 1920. 
  • Student absolvuje ve francouzštině a podle francouzských osnov celé gymnaziální studium v délce tří let.  
  • Díky přítomnosti české lektorky a povinné výuce češtiny, z níž se skládá maturitní zkouška, studenti získávají  francouzskou  maturitu uznávanou v  ČR. 
  • Programem prošly osobnosti společenského, kulturního i politického života, např. herec Jiří Voskovec, politik a diplomat Čestmír Císař či literární teoretik Václav Černý.  
  • Význam sekcí ocenilo  v roce 2010 Ministerstvo zahraničních věcí, když oběma lyceím udělilo cenu Gratias agit. 

  Další informace 

   

 • Studium v Německu na dvojjazyčném gymnáziu v Pirně

  Každý rok se otevírá jedna dvojnárodnostní třída, do které může být přijato 15 českých žáků. Ve třídě studují s 15 německými žáky. Výuka probíhá ve skupinách po 15 žácích. 

  Dvojjazyčný vzdělávací cyklus je šestiletý. 

  Co musí uchazeč splňovat? 

  • Být žákem 6. třídy základní školy, resp. základní školy s rozšířenou výukou jazyků, nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia
  • V případě, že se uvolní místo, jsou mimořádně v rámci dodatečných přijímacích zkoušek přijímáni žáci i do vyšších ročníků, tj. do 7.–10. ročníku
  • Mít výborný prospěch a znalost německého nebo anglického jazyka (předchozí znalost německého jazyka není nutná)

  Přijímací zkoušky 

  • Přijímací zkouška je dvoukolová. 
  • První kolo se skládá z testu kognitivních schopností v délce 120 minut a testu osobnostní zralosti. 
  • Druhé kolo je určeno pouze žákům, kteří úspěšně absolvují první kolo a skládá se z pohovoru s psychologem a ústní zkoušky z cizího jazyka (německého nebo anglického, dle volby uchazeče). 
  • Přijímací zkoušky probíhají vždy v březnu a pořádá je Gymnázium Děčín. 
  • Dodatečné přijímací zkoušky pořádá již přímo Gymnázium v Pirně. 

  Proč se přihlásit? 

  • Dlouholetá zkušenost s česko-německým vzdělávacím programem od školního roku 1998/99 zaručuje kvalitní výuku. 
  • Výuka předmětů v německém jazyce je zajišťována německými pedagogy, češtinu a předměty v českém jazyce vyučují čeští pedagogové. 
  • Saská maturitní zkouška opravňuje žáky ke vstupu jak na vysoké školy v České republice, tak na vysoké školy ve Spolkové republice Německo. 
  • Žáci mají možnost získat certifikát CertiLingua  – osvědčení o získání vícejazyčných, evropských a mezinárodních kompetencí. 
  • Žákům je věnována celodenní péče a organizuje se pro ně mimoškolní činnost v internátu v centru města. 
  • Náklady na ubytování a stravování českých žáků hradí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Státní ministerstvo kultu Svobodného státu Sasko. 

  Průběh studia 

  Společná výuka českých a německých žáků v německém jazyce probíhá v předmětech hudební výchova, informatika a tělesná výchova od 7. ročníku, občanská výchova, dějepis a etika nebo náboženství od 9. ročníku, kurz přírodních věd od 10. ročníku. Výtvarná výchova je vyučována rovněž integrovaně, ale v českém jazyce. Zeměpis je vyučován odděleně bilingvní formou. Ostatní předměty jsou v 7.–10. ročníku vyučovány v mateřském jazyce. Výuka na vyšším gymnaziálním stupni (11. a 12. ročník) probíhá v německém jazyce ve smíšených skupinách (s výjimkou předmětu český jazyk a literatura). V rozvrhu najdou žáci běžné všeobecně vzdělávací předměty s přírodovědným zaměřením a rozšířenou výukou cizích jazyků (němčina a angličtina povinně, volitelná francouzština, možnost nepovinné latiny, španělštiny a ruštiny).

  Učebnice a učební pomůcky pro výuku předmětů vyučovaných v českém jazyce jsou žákům gymnázia poskytovány MŠMT bezplatně. Rodiče českých žáků uzavírají zdravotní pojištění a pojištění odpovědnosti na dobu studia v Pirně. 

  Cestovní náklady spojené s dojížděním žáků hradí rodiče. Žáci zejména v nižších ročnících mají možnost jezdit domů prakticky každý víkend. Výjimku tvoří šest společných internátních víkendů během školního roku, které jsou součástí vzdělávacího projektu. Během těchto víkendů provádějí žáci společně se svými mentory projekty, sportovní aktivity nebo exkurze. Ubytování ve školním internátě je nedílnou součástí vzdělávacího programu. 

  Další praktické informace 

  V případě zájmu o studium je možné obrátit se na českého koordinátora Dr. Tomáše Křenka (e-mail: krenek.schillergymnasium@pirna.info, tel:  +49 03501 781575). 

  Informace o termínech výběrového řízení, včetně možnosti dodatečného přijetí žáků do vyššího ročníku, se aktuálně zveřejňují na webových stránkách Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně, MŠMT a Domu zahraniční spolupráce

  Další odkazy: 

   

Učitelé německého jazyka na ZŠ, SŠ, SOU a VOŠ

Učitelé německého jazyka, příp. učitelé s dobrou znalostí NJ, se mohou přihlásit na didakticky zaměřené semináře nebo na hospitační stáže na školách v Německu v délce trvání 1 až 2 týdny.

Jak probíhá registrace

 1. Vyberte si seminář nebo hospitační stáž z nabídek pro učitele uvedených v pravém bočním panelu.

 2. V každém dokumentu jsou podrobné informace k nabídce včetně místa i termínu konání a odkazu na registrační formulář.

 3. Registrační formulář vyplňte a odešlete on-line, požadované dokumenty odešlete poštou na uvedenou adresu. Obvyklé dokumenty jsou motivační dopis, životopis a doporučení ředitele školy.

 4. Po uzavření registrace proběhne výběrové řízení, o jehož výsledku budou uchazeči informování e-mailem.

Asistenti českého jazyka na školách v Sasku

Každoročně se vypisují místa pro asistenty na saských školách, kteří pomáhají při výuce češtiny. O tato místa se mohou ucházet studenti posledního ročníku pedagogických fakult nebo čerství absolventi, kteří studovali český jazyk a německý jazyk, případně český jazyk v kombinaci s dalším předmětem s minimální znalostí NJ na úrovni B1–B2.

V uvedené nabídce naleznete odkaz na přihlašovací formulář, seznam potřebných dokumentů, termín a adresu pro odevzdání přihlášek.

Kontaktujte nás