Sdílení zkušeností i překonávání bariér. Jak probíhalo národní setkání Euroučňů?

PM, AP, DZS

Erasmus+

Pražské setkání Euroučňů přivítalo žáky středních odborných škol, kteří sdíleli své zkušenosti s programem Erasmus+.

Euroučni

Dvoudenního setkání, které proběhlo 15.-16. března v Praze, se zúčastnili absolventi odborných stáží Erasmus+ z celé republiky. Akce jim nabídla příležitost k vzájemnému propojení a sdílení svých zkušeností. Mladí ambasadoři programu Erasmus+ se tak stávají inspirací jak pro potenciální účastníky, tak pro veřejnost, protože dokážou popsat přínosy mezinárodního vzdělávání a zmírnit případné obavy ze zahraničního výjezdu dalších budoucích stážistů.

Žáci z různých oborů (např. kuchař, elektrikář či podnikání) se první den zapojili do workshopů, na kterých se seznámili a sdíleli své zkušenosti z odborných stáží v zahraničí. Euroučni diskutovali v anglickém jazyce o překážkách, které museli překonat, kulturních rozdílech, se kterými se setkali, ale také o vlastní motivaci k výjezdu. Dále debatovali i o tom, co pro ně znamená být Evropany, a proč by EU měla i nadále podporovat tuto síť. Shodli se, že představuje investici pro budoucnost země i samotné Unie. První den byl zakončen teambuildingem ve VR parku.

Druhý den akce odstartoval skupinovou aktivitou, během které byli rozděleni do čtyř skupin po 5 osobách, po které následovala desetiminutová reflexe v rámci skupin. Cílem bylo týmově spolupracovat a předávat si informace potřebné ke zdárnému splnění úkolu. Euroučni se také dozvěděli více o dalších možnostech programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, o tématech aktivního občanství, participace a spolupráce. Organizátoři zdůraznili význam přínosu každého jednotlivce v širším kontextu týmové práce.

Letošní národní setkání Euroučňů. Foto: DZS

Euroučně také čeká červnové mezinárodní setkání, které proběhne ve finských Helsinkách, a to na velmi aktuální téma participace. Na podzim také plánuje Síť Euroučňů uskutečnit trojstranné setkání zástupců (ambasadorů) z Belgie, Rakouska a Česka.

Co je Síť Euroučňů?

EuroApprentices Network neboli Síť Euroučňů vznikla v roce 2017 v rámci Agendy dovedností pro Evropu z iniciativy několika národních agentur programu Erasmus+. K letošnímu roku je do jejích aktivit zapojeno kromě Česka ještě Belgie, Finsko, Itálie, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko a Španělsko. Cílem iniciativy je propojit studenty odborných škol z různých zemí, kteří absolvovali zahraniční stáž s programem Erasmus+, a podpořit je ve sdílení jejich zážitků a zkušeností s veřejností. Snahou je informovat potenciální zájemce o přínosech programu a o příležitostech, které mladým lidem nabízí.

Chcete vědět víc, či jak se zapojit? Obraťte se na naše kolegyně z týmu odborného vzdělávání a přípravy: