Inovativní vzdělávací projekty obdržely ocenění European Innovative Teaching Award a Evropskou jazykovou cenu Label

Oceněno bylo celkem 12 škol a univerzit.

Zástupci oceněných škol a univerzit a Domu zahraniční spolupráce.
Zástupci oceněných škol a univerzit a Domu zahraniční spolupráce.

Včera byla v Kaiserštejnském paláci předána ocenění Evropské komise inovativním vzdělávacím projektům. Čtyři školy obdržely European Innovative Teaching Award (Evropskou cenu za inovativní výuku) udělovanou projektům Erasmus+ z oblasti školního vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy. Dalších osm škol získalo Evropskou jazykovou cenu Label určenou aktivitám z oblasti jazykového vzdělávání. 

V úvodním slovu poděkoval ředitel Domu zahraniční spolupráce (DZS) Michal Uhl všem oceněným školám za jejich práci v oblasti jazykové výuky. Poděkoval také ministerstvu školství za podporu inovativního vzdělávání a za dlouhodobou spolupráci na udělování Evropské jazykové ceny Label. Držitele EITA pozdravila online eurokomisařka Mariya Gabriel pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež.

„Věřím, že znalost cizích jazyků otvírá svět, a proto bychom měli podporovat všechny iniciativy, které o zkvalitnění jazykové výuky na našich školách a univerzitách usilují. Evropská jazyková cena Label je již 21 let skvělým způsobem, jak tyto aktivity ocenit a pomoci zviditelnění inovativních učebních postupů,“ připomněl v proslovu Uhl.

Michal Uhl na předávání EJCL
Michal Uhl během úvodního slova.

Anna Polehlová Jourová, ředitelka Mateřské školy Na Hradě v Třebíči, která převzala European Innovative Teaching Award zdůraznila význam programu Erasmus+ pro malé školy.

„Přínosná pro nás byla především návštěva zahraničních zemí, kde jsme zjistili, jak vypadá předškolní vzdělávání jinde. U nás není dvojjazyčná výuka u předškolních dětí ještě tolik propracovaná, takže jezdit sbírat inspiraci do zahraničí je pro nás velmi přínosné. Navštívili jsme Velkou Británii, skandinávské země a teď plánujeme ještě další cesty. Jsme poměrně malá škola a bez projektů jako je Erasmus bychom si nic podobného nemohli dovolit. Získání Evropské ceny za inovativní výuku je pro nás velká inspirace a poděkování za práci, kterou odvádíme. Ale hlavně je to pro nás obrovský hnací motor do budoucna, abychom v naší práci pokračovali a posouvali se dál, kam to jen půjde.“

Pavlína Kroužková uděluje ocenění
Pavlína Kroužková, vedoucí sekce školního a odborného vzdělávání DZS předává ocenění European Innovative Teaching Award 2022 zástupcům Základní škole Velvary, okres Kladno. 

Zkušenosti z jednoho z oceněných jazykových projektů popsal Jakub Labonek, student Obchodní akademie Prostějov, který byl zapojen do projektu Think Outside.

„Zabývali jsme se tím, jak se chovat k lidem s nějakou duševní poruchou. Naučili jsme se nejen, jak se oni chovají, ale jak se my máme chovat k nim. Zjistili jsme, co to znamená, když má někdo deprese nebo Parkinsonovu chorobu. Pro komunikaci v angličtině jsme zezačátku používali hodně překladač, ale zvládli jsme to a teď máme daleko větší slovní zásobu v této oblasti, než když jsme projekt začali. Vytvářeli jsme různé plakáty a videa. Spolupracovali jsme s přáteli z Tahiti a kvůli časovému posunu jsme museli pracovat hodně brzy ráno.“

European Innovative Teaching Award

Toto ocenění uděluje Evropská komise realizátorům inovativních projektů Erasmus+ z oblasti školního vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy. Hodnocení probíhá ve 4 kategoriích:

 • Předškolní vzdělávání (MŠ) 
 • Primární vzdělávání (1. stupeň ZŠ)
 • Sekundární vzdělávání (2. stupeň ZŠ a gymnázia)
 • Odborné vzdělávání a příprava

Oceněné projekty jsou zaměřeny na téma roku 2022 - ‘Učíme se spolu, podporujeme kreativitu a udržitelnost‘, které přímo navazuje na iniciativu Evropské komise Nový evropský Bauhaus (NEB).

V roce 2022 bylo oceněno celkem 98 projektů, z toho 20 v předškolním vzdělávání, 26 v primárním vzdělávání, 27 v sekundárním vzdělávání a 25 v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Oceněny byly projekty z 29 evropských zemí, z toho byly 4 z nich realizovány školami z České republiky

 • Kindergarten At The Castle – Mateřská škola Na Hradě, Třebíč-Borovina
 • Základní škola Velvary, okres Kladno
 • Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace
 • Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

Podívejte se na krátké video představení všech oceněných škol

Evropská jazyková cena Label

Evropská jazyková cena Label je ocenění udílené výjimečným a inovativním projektům v oblasti jazykového vzdělávání. Jeho cílem je podporovat kvalitní inovační projekty, motivovat a inspirovat další učitele k využívání inovativních postupů ve výuce jazyků a zvýšit motivovanost žáků ke studiu cizích jazyků.

Každý rok stanovuje Evropská jazyková cena Label priority, ke kterým by se měly přihlášené projekty vztahovat. Pro rok 2022 to byla podpora výuky jazyků prostřednictvím digitálních technologií a digitálních médií, výuka jazyků a podpora rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství, profesní rozvoj učitelů jazyků a vícejazyčnost a výuka druhého cizího jazyka jako cesta k lepšímu uplatnění na trhu práce.

Od letošního roku je cena Label udělována ve dvou kategoriích. V kategorii projektů Erasmus+ obdržela odborná porota osm přihlášek, v kategorii ostatních inovativních projektů dvacet pět přihlášek. Do finále postoupilo celkem jedenáct projektů, z nichž byli vybráni dva ocenění v kategorii projektů Erasmus+ a šest v kategorii ostatních inovativních projektů.

Projekty oceněné Evropskou jazykovou cenou Label 2022

 • Healthcare Language Learning Programme 2 – HELP2

Univerzita Palackého v Olomouci

Cílem projektu HELP 2 bylo připravit tematicky zaměřené moduly pro výuku anglického jazyka a interkulturních kompetencí pro zdravotnické a související profese. Celkem bylo vytvořeno 14 anglických a 10 německých modulů na úrovni B1/B2 CEFR, které systematicky rozvíjejí čtyři základní jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvený projev). Moduly byly tvořeny podle společného didaktického rámce, který umožňuje dodržet jednotnou strukturu modulů při zachování dostatečné variability i relativní náročnosti materiálů. Smyslem projektu je zvýšit jazykovou vybavenost studentů a zdravotnického personálu a připravit je na zvyšující se internacionální charakter zdravotnictví, zdravotnickou turistiku a pracovní mobilitu v rámci EU. Získané kompetence by měly usnadnit komunikaci s klienty a pacienty, umožnit vhled do interkulturní problematiky a posílit tak pozici na mezinárodním pracovním trhu.

 • Polish Online

Ostravská Univerzita

Cílem bylo zvýšit dostupnost jazykových učebních materiálů s využitím výuky podporované digitálními technologiemi prostřednictvím platformy polski.info. Tato unikátní platforma umožňuje studovat polštinu prostřednictvím 21 světových jazyků.  Portál je určen všem, kteří chtějí začít aktivně používat polštinu a rozšířit si své znalosti o Polsku. Jednotlivé lekce mj. obsahují základní informace o každodenním životě v Polsku, zdejších tradicích nebo výrazy a spojení typická pro běžně používanou polštinu. To vše uživatelům umožní nejen naučit se základním komunikačním obratům, ale také lépe pochopit Poláky, jejich život, a dokonce zvýšit vlastní šance na trhu práce.

Na platformě se nacházejí multimediální materiály, interaktivní a motivační cvičení, texty ke čtení. Vzájemnou komunikaci a možnost používat praktický jazyk nabízí uživatelům diskusní fórum. Platforma je vstupní registraci dostupná zcela zdarma.

 • Think Outside

Obchodní akademie Prostějov

Projekt si kladl za cíl blíže seznámit žáky s duševními nemocemi a poruchami, a hlavně bojovat s předsudky, které jsou s nimi spojeny. Zúčastnili se žáci 2. ročníku OA Prostějov s partnery z Itálie a Tahiti. Žáci pracovali samostatně, v národních i mezinárodních týmech.

Žáci se seznámili se specifickou slovní zásobou vztahující se k tématu Duševní zdraví, prostřednictvím dotazníku se mohli dozvědět o situaci ve svém okolí a zamyslet se nad svými vlastními problémy. Pomocí digitálních nástrojů se zdokonalili v používání IT, což využijí i nad rámec hodin cizího jazyka. Pro opakování slovní zásoby se seznámili s aplikacemi Kahoot a Quizlet. Museli používat anglický jazyk v praxi, odbornou i každodenní angličtinu.

 • Explore the Universe/Explora el Universo

Centrum jazykového vzdělávání, Masarykova univerzita

Projekt zaměřený na alternativní formy jazykového vzdělávání propojuje instituce v rámci tří stupňů vzdělávacího systému (VŠ a SŠ/ZŠ) a vytváří prostor pro unikátní spolupráci s významnou regionální, kulturní a osvětovou institucí, Moravským zemským muzeem. Cílem projektu je otevřít nové, dosud nevyužité možnosti synergie mezi subjekty působícími v oblastech jak formálního, tak neformálního vzdělávání, rozšířit výuku cizích jazyků o atraktivní formát projektové výuky kombinující zdokonalování jazykových kompetencí v příslušném jazyce s rozvojem tzv. soft skills a v neposlední řadě zatraktivnit výuku jazyků na ZŠ a SŠ. Zahraniční studenti MU připravili a následně realizovali výukové programy. Inovativním prvkem je kombinace jazykového vzdělávání vedeného rodilým mluvčím a interkulturní výchovy, nejen ve třídě ZŠ/SŠ, ale také v prostředí univerzity a muzea.

 • 9. slovanský sborník protiválečný – Lidice 80

Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk

Projekt je inovativní, zpracovává neobvyklé projektové téma – autorské psaní na základě emocionálního prožitku, který zásadně ovlivňuje děj povídky a zároveň propojuje literární výchovu s historickou událostí. To vše v kontextu mezinárodní česko – slovenské spolupráce a seznámení s novým slovenským jazykem. Žáci české a slovenské školy vytvářejí v mezinárodních týmech protiválečnou povídku. Nenásilnou formou se tak čeští žáci seznamují se slovenštinou, samostatně komunikují a vytvářejí společný česko-slovenský výstup. Zároveň je inovativní ve způsobu výuky slohu či historie na základní škole. Projekt je inovativní v podpoře výuky jazyků prostřednictvím digitálních technologií a ve způsobu podpory profesního růstu učitele.

 • Everyday Math

Střední odborná škola logistických služeb, Praha

Projekt Everyday Math byl zaměřen na oblasti matematiky, se kterými se žáci setkávají v každodenním životě. Na projektu spolupracovalo šest zemí z Evropy, Asie a Ameriky, 7 středních škol, 7 učitelů a 112 aktivních studentů (z toho z České republiky 24 studentů a 1 učitel). Komunikace probíhala v angličtině. Výsledkem projektu byly společné produkty a společné sbírky, které žáci během projektu připravili. Způsob zprostředkování matematiky prostřednictvím projektových aktivit pomohl odbourat předsudky žáků k předmětu matematika a zvýšil motivaci žáků v hodinách matematiky. Projekt byl v rámci jazykového vzdělávání přínosný pro žáky i pro učitele. Celý projekt probíhal v angličtině a převážně v rámci hodin matematiky. Proto zde byla využita metoda CLIL za podpory použití ICT prostředků. Studenti i učitelé pracovali s anglicky psanými materiály, vyhodnocovali je a zpracovávali získané informace do výstupů projektu.

 • Balance It Out

Základní škola Kamenice, okres Praha-východ

Žáci 7. třídy se věnovali otázce, jak v současném digitálním světě docílit rovnováhy mezi používáním moderních technologií a životem bez nich. Hlavními vzdělávacími oblastmi, na které se projekt zaměřoval, jsou anglický jazyk a informační a komunikační technologie. Hlavní průřezová témata v tomto projektu byla mediální výchova, osobnostní a sociální výchova a výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Projekt podporoval kreativní a kritické myšlení týkající se používání moderních technologií a motivoval žáky k hledání cest, jak žít v rovnováze. Projekt probíhal v anglickém jazyce. Žáci si při práci v národních i mezinárodních týmech rozšířili slovní zásobu, schopnost porozumění textům a zlepšili si poslech i vyjadřovací schopnosti.

Jazyková pluralita: podpora malých jazyků a kultur

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Projekt rozvinul bilaterální spolupráci mezi Fakultou humanitních studií Karlovy Univerzity a Univerzitou v Bergenu. Měl za cíl ukotvit neoborovou výuku severských a malých jazyků na Fakultě humanitních studií a rozšířit povědomí o jazykové a kulturní situaci na Severu mezi studenty i mezi veřejností, zvýšit zájem o ně a posílit znalosti a kompetence studentů na poli malých jazyků. Výstupem projektu je vytvoření výukových kurzů (norština, staroseverština, sámský jazyk a reálie a indiánský jazyk nahuatl) pro studenty bakalářského studia FHS UK, vždy se zaměřením nejen na jazyk, ale i na sociálně-historický kontext.  V rámci kurzů vyučovali i odborníci, rodilí mluvčí z Norska a Islandu. Dalším výstupem je spuštění informativního webového portálu severskejazyky.cz o jazykové situaci v severní Evropě, který se stejnou měrou jako severským národním jazykům věnuje i minoritním jazykům Severu (sámština, kvénština aj.) a ukazuje tak, že jejich existence je důležitá nezávisle na počtu mluvčích.