Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Studium v Pirně

Studium v Německu na dvojjazyčném Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

Oznámení MŠMT s aktuálními informací o podmínkách studia a termínu přijímacích zkoušek naleznete zde.

Tento bilingvní vzdělávací program má již 20 letou tradici.

Vzdělávání německých a českých žáků na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně probíhá v šestiletém vzdělávacím programu, který podporuje rozvoj nadání v jazykové a zároveň i matematicko - přírodovědné oblasti. Bilingvní studium probíhá v malých skupinách po 15 žácích.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou uznatelnou v ČR.

Každoročně v únoru přijímá Gymnázium Děčín přihlášky žáků/žákyň 6. ročníku základních škol nebo 1. ročníku víceletých gymnázií. Na přihlášce se uvede, 

Přihlášky se podávají na běžných formulářích přihlášek používaných k přijímacímu řízení do středních škol (v kolonce Název a adresa střední školy bude uvedeno: Gymnázium Friedricha Schillera Pirna, dvojjazyčné studium). Do poznámek je nutné uvést, z jakého jazyka bude uchazeč/uchazečka vykonávat při výběrovém řízení zkoušku (anglický jazyk nebo německý jazyk). Znalost německého jazyka tedy není zásadní podmínkou pro přijetí do dvojjazyčného Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně.

 

Zdroj:

Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně

MŠMT ČR, Odbor mezinárodních vztahů a EU