Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Studium v Pirně

Studium v Německu na dvojjazyčném Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Státní ministerstvo kultu Svobodného státu Sasko na základě mezinárodní smlouvy vytvořily v roce 1998 podmínky pro společné studium českých a německých žáků na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Každý rok se otevírá jedna dvojnárodnostní třída, do které může být přijato 15 českých žáků. Ve třídě je tedy 15 českých a 15 německých žáků, ale výuka probíhá ve skupinách po 15 žácích.

Dvojjazyčný vzdělávací cyklus je šestiletý. Do výběrového řízení se mohou přihlásit žákyně/žáci 6. tříd základní školy, resp. základní školy s rozšířenou výukou jazyků, nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia (v případě, že se uvolní místo, jsou mimořádně v rámci dodatečných přijímacích zkoušek přijímáni žáci i do vyšších ročníků, tj. do 7. – 10. ročníku). Po dobu plnění školní docházky zůstávají kmenově žáky české školy.

Předpokladem přijetí je výborný prospěch a znalost německého nebo anglického jazyka (předchozí znalost německého jazyka není nutná). Výběrem žáků pověřilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Gymnázium Děčín, kde se konají každoročně v březnu přijímací zkoušky. Dodatečné přijímací zkoušky se pořádají již přímo na Gymnáziu v Pirně. Přijímací zkouška je dvoukolová. První kolo se skládá z testu kognitivních schopností v délce 120 minut a testu osobnostní zralosti. Druhé kolo je určeno pouze žákům, kteří úspěšně absolvují první kolo. Tato část výběrového řízení se skládá z pohovoru s psychologem a ústní zkoušky z cizího jazyka (německého nebo anglického, dle volby uchazečky/uchazeče).

Podle společně vytvořeného školního vzdělávacího programu pro dvojnárodnostní dvojjazyčný vzdělávací cyklus probíhá společná výuka českých a německých žáků v německém jazyce v předmětech hudební výchova, informatika a tělesná výchova od 7. ročníku, občanská výchova, dějepis a etika nebo náboženství od 9. ročníku, kurz přírodních věd od 10. ročníku. Výtvarná výchova je vyučována rovněž integrovaně, ale v českém jazyce. Zeměpis je vyučován odděleně bilingvní formou. Ostatní předměty jsou v 7. – 10. ročníku vyučovány v mateřském jazyce. Výuka na vyšším gymnaziálním stupni (11. a 12. ročník) probíhá v německém jazyce ve smíšených skupinách (s výjimkou předmětu český jazyk a literatura). V rozvrhu najdou žákyně a žáci běžné všeobecně vzdělávací předměty s přírodovědným zaměřením a rozšířenou výukou cizích jazyků (němčina a angličtina povinně, volitelná francouzština, možnost nepovinné latiny, španělštiny a ruštiny).

Učebnice a učební pomůcky pro výuku předmětů vyučovaných v českém jazyce jsou žákům v gymnáziu poskytovány MŠMT bezplatně. Rodiče českých žáků uzavírají zdravotní pojištění a pojištění odpovědnosti na dobu studia žáků v Pirně.

Výuka předmětů vyučovaných v německém jazyce je zajišťována německými pedagogy, výuka češtiny a předmětů vyučovaných v českém jazyce je zabezpečována českými pedagogy. Výuka probíhá v nově rekonstruované školní budově, v nové multifunkční školní tělocvičně a plavecké hale. Gymnázium je mj. držitelem certifikátu CertiLingua (osvědčení o získání vícejazyčných, evropských a mezinárodních kompetencí).

Studium je zakončeno saskou maturitní zkouškou po dvanáctém roce školní docházky (podle saského školského systému), tedy o rok dříve než u ostatních vrstevníků v České republice. Předmět český jazyk a literatura je pro české žáky po celou docházku povinným předmětem a je také povinným předmětem maturitní zkoušky. Maturitní zkouška opravňuje žáky v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy ke vstupu jak na vysoké školy v České republice, tak na vysoké školy ve Spolkové republice Německo. Žáci mají možnost získat k maturitnímu vysvědčení certifikát „CertiLingua“, který dokládá vícejazyčné evropské a mezinárodní kompetence.

Žákyním a žákům je věnována celodenní péče a organizuje se pro ně mimoškolní činnost v internátu v centru města. Internátní výchova probíhá pod dohledem zejména českých pedagogických pracovníků. Náklady na ubytování a stravování českých žáků hradí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Státní ministerstvo kultu Svobodného státu Sasko. Cestovní náklady spojené s dojížděním žáků hradí rodiče. Žáci zejména v nižších ročnících mají možnost jezdit domů prakticky každý víkend. Výjimku tvoří šest společných internátních víkendů během školního roku, které jsou součástí vzdělávacího projektu. Během těchto víkendů provádějí žáci společně se svými mentory projekty, sportovní aktivity nebo exkurze. Ubytování ve školním internátě je nedílnou součástí vzdělávacího programu.

Další informace jsou k dispozici na: www.schillergymnasium-pirna.de a www.gymnaziumdc.cz.   V případě zájmu o studium se můžete taktéž obrátit na českého koordinátora česko-saského projektu Dr. Tomáše Křenka (e-mail: krenek.schillergymnasium@pirna.info, tel:  +49 03501 781575).

Informace o termínech výběrového řízení, včetně možnosti dodatečného přijetí žáků do vyššího ročníku, se aktuálně zveřejňují na internetových stránkách Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně, MŠMT a Domu zahraniční spolupráce.

Další důležité odkazy týkající se česko-saského studijního programu:

 

Zdroj:

Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně

MŠMT ČR, Odbor mezinárodních vztahů a EU