Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Potvrzení o studiu v zahraničí před rokem 1989

AIA vydává potvrzení o vyslání ke studiu československých občanů na VŠ do zemí bývalého Východního bloku před rokem 1989.

Žádost o toto potvrzení se podává na e-mailovou adresu: eva.simkova@dzs.cz

Údaje nezbytné pro vystavení potvrzení o studiu, které budou zpracovány za účelem vyřízení žádosti o potvrzení: Příjmení, Příjmení v době studia (pokud se liší), Jméno, Titul, Datum narození, Stát studia, Město, Škola, Institut / fakulta, Studium od, Studium do, Poštovní adresa včetně PSČ (pro zaslání potvrzení), E-mail, Telefon.

Pro československé občany vyslané ministerstvem školství před rokem 1989 do ciziny ke studiu na vysokých nebo odborných školách platilo pro nemocenské a důchodové pojištění použití obecných předpisů o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení zaměstnanců podle předpisů platných v tehdejším Československu.

AIA na základě žádostí bývalých stipendistů (podané ve formě vyplněného formuláře s výše uvedenými údaji, které jsou nezbytné k jejímu vyřízení, a zaslaného jako příloha e-mailu) zadává požadavek na vyhledání příslušných materiálů v archivu DZS a poté pro sociální účely a účely zdravotního pojištění potvrzuje, že žadatel/ka o potvrzení byl/a před rokem 1989 vyslán/a (českým) ministerstvem školství z tehdejší ČSSR ke studiu v cizině (v zemích bývalého východního bloku).

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O VYSTAVENÍ POTVRZENÍ O STUDIU NALEZNETE NA KONCI STRÁNKY (ve formátu docx a pdf) POD NADPISEM "KE STAŽENÍ".

Toto potvrzení vystavuje AIA ve dvojím vyhotovení - odevzdává se:

1/ na MŠMT jako jedna z příloh k žádosti o posouzení postavení studia na vysoké škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění - viz níže
2/ na ČSSZ jako jedna z příloh k žádosti o důchod.

K započtení doby studia v cizině pro důchodové nároky v ČR zákon ještě vyžaduje doložit, zda studium v cizině je postaveno na roveň studia na středních nebo vyšších odborných školách a vysokých školách v ČR (srov. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů). Tato skutečnost se dokládá podle § 85 odst. 1 písm. f) zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím MŠMT.

Potřebné informace k doložení postavení studia v cizině na roveň studia v ČR pro zdravotní a sociální účely jsou zveřejněny na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/uznavani-studia-na-zahranicnich-vysokych-skolach-pro-2

Kontakt pro bývalé stipendisty, kteří byli ke studiu vysláni tehdejším Ministerstvem školství Slovenské socialistické republiky:

Mgr. Jana Rybáriková
odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce
sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1 | 813 30 Bratislava 1 | Slovenská republika
tel.: +421 2 59374 606 | +421 903 413 135
jana.rybarikova@minedu.sk | www.minedu.sk

Ke stažení

Žádost o vystavení potvrzení o studiu v zahraničí před rokem 1989_upr.docx DOC 24.09.2019 14262 B
Žádost o vystavení potvrzení o studiu v zahraničí před rokem 1989_upr.pdf PDF 24.09.2019 400359 B