Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Úhrada cestovného

MŠMT vyhlašuje Podnět k předkládání žádostí o poskytnutí příspěvku „Podpora refundací cestovného českých studentů vyjíždějících do zahraničí na základě bilaterálních dohod.“

 

1. Studenti/studentky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, akademičtí pracovníci/pracovnice
2. Informace o postupu pro pracovníky/pracovnice veřejných vysokých škol

ZDRAVOTNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

 

1. Studenti/studentky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, akademičtí pracovníci/pracovnice:

Jízdní výdaje  studentů/studentek a akademických pracovníků/pracovnic veřejných vysokých škol, kteří jsou vysíláni na zahraniční studijní a výzkumné pobyty na základě mezinárodních smluv jsou refundovány prostřednictvím vysokých škol. Refundace prokázaných jízdních výdajů probíhá pololetně a proplácí se pouze mezinárodní doprava (tj. jedna cesta z České republiky do místa pobytu, resp. hlavního města přijímající země, je-li v dané mezinárodní smlouvě takto mezinárodní doprava definována), a zpět.

Nárok na úhradu mezinárodní dopravy mají pouze kandidáti/kandidátky nominovaní/é na udělení stipendia podle mezinárodní smlouvy, která explicitně stanoví závazek vysílající české strany (MŠMT) mezinárodní dopravu jasně definovaným kategoriím stipendistů uhradit, a to pouze v případě, že byli tito kandidáti/kandidátky řádně nominováni/y vysílající českou stranou (MŠMT) podle příslušné mezinárodní smlouvy a zahraniční strana následně potvrdila jejich přijetí.

Po potvrzení přijetí, které zasílá zahraniční strana přímo nebo prostřednictvím MŠMT, zakoupí studenti/studentky a akademičtí pracovníci/pracovnice letenku/jízdenku a podají žádost o proplacení mezinárodní dopravy zahraničnímu oddělení děkanátu své fakulty.

Zahraniční oddělení vysílající školy poté požádá MŠMT o refundaci jízdných výdajů; a to za 1. pololetí do 15.7.2019 a za 2. pololetí od 16.7. do 8.11.2019 včetně. Je proto důležité se domluvit se zahraničním oddělením domovské univerzity na termínu doložení cestovních dokladů při studijních cestách realizovaných především ke konci kalendářního roku, neboť letenky/jízdenky zakoupené v roce 2019 nelze v  žádném případě refundovat v roce následujícím, tj. 2020.

Při vybírání cestovního prostředku je zásada hospodárnosti a využívání studentských slev samozřejmostí. Přiměřený druh dopravy je vlak II. třídy či autobus do bližších destinací a v případě letecké dopravy zlevněné letenky apod.

Proplácí se pouze mezinárodní doprava, a to přímé nebo bezprostředně na sebe navazující spoje (bez zbytečného přerušení cesty).

Do žádosti o refundace nelze zahrnout: dopravu po ČR, MHD v ČR i v zahraničí, dopravu autem, poplatek za vízum, očkování apod.

Součástí žádosti o refundace studentů a akademických pracovníků předkládané zahraničnímu oddělení univerzity je: akceptační dopis, doklad o zakoupení (uhrazení) letenky, zakoupená letenka/jízdenka.

Upozornění:Jestliže bude uchazeč/uchazečka v době nominace a/nebo potvrzení přijetí již absolventem/absolventkou a právní vztah s veřejnou vysokou školou v ČR absolvováním studia zanikne, vysoká škola žádosti o proplacení letenky/jízdenky vyhovět nemůže a tito stipendisté-absolventi si mezinárodní dopravu hradí z vlastních prostředků.

 

2. Informace o postupu pro pracovníky/pracovnice veřejných vysokých škol

Cestovní výdaje se refundují vysílajícím veřejným školám formou příspěvku. Příspěvek na jízdní výdaje studentů/studentek i akademických pracovníků/pracovnic se veřejným vysokým školám poskytuje pololetně na základě jejich žádosti.

Lhůty pro podání žádosti o příspěvek v roce 2019 jsou:

a/ příspěvek za první pololetí: žádosti se podávají do 15.7.2019

b/ příspěvek za 2. pololetí: žádosti se podávají od 16.7. do 8.11.2019

V ojedinělých případech, kdy student nebo akademický pracovník vycestuje, resp. zakoupí letenku/jízdenku v  době, kdy nebude možné předložit letenku/jízdenku k refundaci do termínu 8.11. daného roku, má veřejná vysoká škola možnost informovat MŠMT nejpozději do 22.11. o obdržení dodatečné žádosti o refundace ze strany studenta/akademického pracovníka, a to e-mailem (jitka.plecita@msmt.cz). Na základě této skutečnosti bude vysoká škola vyzvána před vydáním rozhodnutí ke změně/doplnění původní žádosti.

Žádost o poskytnutí příspěvku by měla veřejná vysoká škola zaslat pouze jednu za pololetí (doporučuje se žádosti za jednotlivé fakulty shromažďovat k výše uvedeným termínům a odeslat 1x za pololetí na MŠMT).

Formulář žádosti je k dispozici ke stažení na webových stránkách AIA a MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/formulare-verejne-vysoke-skoly-pro-poskytnuti-dotace-a

Veřejné vysoké školy předkládají žádosti o refundaci odboru mezinárodních vztahů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, 118 12 Praha 1 písemně nebo elektronicky do datové schránky.

Žádost musí obsahovat veškeré náležitosti vymezené v § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

K žádosti o refundaci musí být přiložen jmenný seznam studentů a akademických pracovníků, kteří vycestovali, s uvedením destinace (země a města studia nebo výzkumného pobytu), termínu pobytu v zahraničí (od – do) a požadované finanční částky, kopie letenek/jízdenek a doklady o zaplacení.

Závisí na interním postupu vysoké školy, zda letenku/jízdenku vysílaným v první fázi zakoupí sama nebo jim výdaje proplatí až po refundaci.

Odbor mezinárodních vztahů MŠMT potvrdí oprávněnost jednotlivých požadavků. Kontaktní osobou z odboru mezinárodních vztahů je Mgr. Jitka Plecitá (tel.: 234 812 106, e-mail: jitka.plecita@msmt.cz).

Upozornění:

-      Proplácí se pouze mezinárodní doprava, a to přímé nebo bezprostředně na sebe navazující spoje (bez zbytečného přerušení cesty).

-      Do žádosti o refundace nelze zahrnout: dopravu po ČR, MHD v ČR i v zahraničí, poplatek za vízum, očkování apod.

-      Cena letenky/jízdenky zakoupené v cizí měně se převádí na Kč kurzem platným v den zakoupení letenky/jízdenky.

-     Letenky/jízdenky zakoupené v kalendářním roce 2019 nelze v žádném případě refundovat v roce následujícím, tj. 2020.

 

ZDRAVOTNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

Doporučujeme stipendistům, aby si před odjezdem na stipendijní pobyt v zahraničí sjednali vlastní cestovní připojištění zahrnující úhradu nákladů repatriace, a to i v případě, že je zdravotní připojištění součástí stipendia poskytovaného zahraničním partnerem.

Doporučujeme také, aby si vždy ověřili rozsah pojistného krytí garantovaného zahraničním partnerem. Pojistky, které jsou součástí stipendia, obvykle nezahrnují např. léčbu úrazů při rizikových sportech a nemusí zajistit ani úhradu ošetření u stomatologa. Nepokrývají ani cestu do navštívené země a zpět (a v některých případech ani začátek pobytu; pojistka může platit např. až od okamžiku registrace u plátce stipendia apod.).

Připojištění pokrývající náklady repatriace je nezbytností i při cestách do zemí EU a ESVO/EHP, protože evropské právní předpisy sice garantují účastníkům veřejného zdravotního pojištění poskytnutí lékařsky nezbytné zdravotní péče za stejných podmínek, jaké mají občané navštívené země (tj. i se stejně vysokou spoluúčastí pacienta), ale hrazení převozu, např. po nečekané operaci, nijak neupravují. Náklady spojené s repatriací mohou zejména u vzdálenějších destinací dosáhnout značné výše.

Detailní informace o systému hrazení zdravotní péče v rámci EU a států ESVO/EHP jsou k dispozici na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění na https://www.kancelarzp.cz/cs/.

Ke stažení

Formulář příspěvek_cestovné.doc DOC 03.04.2019 49152 B