Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Úhrada cestovného

1. Akademičtí pracovníci/akademické pracovnice
2. Studenti/studentky BSP, MSP a DSP
3. Informace o postupu pro pracovníky veřejných vysokých škol

ZDRAVOTNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

1. Akademičtí pracovníci/akademické pracovnice:

Jízdní výdaje akademických pracovníků a pracovnic veřejných vysokých škol, kteří jsou vysíláni na zahraniční stipendijní pobyty nabízené na základě mezinárodních smluv, jsou nadále refundovány veřejným vysokým školám. Refundace prokázaných jízdních výdajů probíhají čtvrtletně. Proplácí se pouze mezinárodní doprava, tj. jedna cesta z České republiky do místa pobytu, resp. hlavního města přijímající země, je-li v dané mezinárodní smlouvě takto mezinárodní doprava definována, a zpět. O proplacení cesty mohou požádat akademičtí pracovníci a pracovnice, kteří byli na pobyt nominováni dle podmínek vymezených v dané mezinárodní smlouvě a následně byli zahraniční stranou k pobytu přijati. Obvykle je úřadem příslušným k předkládání nominací zahraniční straně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Po potvrzení přijetí, které zasílá zahraniční strana přímo nebo prostřednictvím MŠMT, akademičtí pracovníci a pracovnice podají žádost o proplacení mezinárodní dopravy zahraničnímu oddělení děkanátu své fakulty.

2. Studenti/studentky bakalářských studijních programů (BSP), magisterských studijních programů (MSP) a doktorských studijních programů (DSP):

S účinností od 1. ledna 2013 došlo ke změně systému úhrady jízdních výdajů studentů a studentek veřejných vysokých škol, kteří jsou vysíláni na zahraniční stipendijní pobyty nabízené na základě mezinárodních smluv. Mezinárodní doprava (tj. jedna cesta z České republiky do místa pobytu, resp. hlavního města přijímající země, je-li v dané mezinárodní smlouvě takto mezinárodní doprava definována, a zpět) se proplácí obdobně jako v případě akademických pracovníků/pracovnic. Nárok na úhradu mezinárodní dopravy mají pouze kandidáti/kandidátky nominovaní/é na udělení stipendia podle mezinárodní smlouvy, která explicitně stanoví závazek vysílající české strany (MŠMT) mezinárodní dopravu jasně definovaným kategoriím stipendistů uhradit, a to pouze v případě, že byli tito kandidáti/kandidátky řádně nominováni/y vysílající českou stranou (MŠMT) podle příslušné mezinárodní smlouvy a zahraniční strana následně potvrdila jejich přijetí.

Výdaje se refundují vysílajícím veřejným vysokým školám formou příspěvku. Při čerpání těchto prostředků se požaduje uplatňování zásad hospodárnosti. Vysílané osoby musí použít přiměřený druh dopravy, tj. přednostně vlak II. vozové třídy či autobus do bližších destinací, v případě letecké dopravy zlevněné letenky apod. Studenti/studentky využívají studentských slev v rámci mezinárodní studentské karty ISIC a služeb cestovních kanceláří, které jim nabízejí zvýhodněné letenky. O proplacení cesty mohou požádat studenti a studentky, kteří byli na pobyt nominováni dle podmínek vymezených v dané mezinárodní smlouvě a následně byli zahraniční stranou k pobytu přijati. Obvykle je úřadem příslušným k předkládání nominací zahraniční straně MŠMT. Po potvrzení přijetí, které zasílá zahraniční strana přímo nebo prostřednictvím MŠMT, studenti/studentky podají žádost o proplacení mezinárodní dopravy zahraničnímu oddělení děkanátu své fakulty.

 Upozornění: Jestliže bude uchazeč/uchazečka v době nominace a/nebo potvrzení přijetí již absolventem/absolventkou a právní vztah s veřejnou vysokou školou v ČR absolvováním studia zanikne, vysoká škola žádosti o proplacení letenky/jízdenky vyhovět nemůže a tito stipendisté-absolventi si mezinárodní dopravu hradí z vlastních prostředků.

 

3. Informace o postupu pro pracovníky/pracovnice veřejných vysokých škol

Výše zmíněný příspěvek na jízdní výdaje studentů/studentek i akademických pracovníků/pracovnic se veřejným vysokým školám poskytuje čtvrtletně na základě jejich žádosti – formulář je k dispozici ke stažení na webových stránkách AIA  http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/59_mezinarodni_smlouvy-uhrada_cestovneho/

Veřejné vysoké školy předkládají žádosti o refundaci odboru mezinárodních vztahů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, 118 12 Praha 1. k 31.3. za první čtvrtletí, k 30.6. za druhé čtvrtletí a k 10.10. za třetí a čtvrté čtvrtletí.

Předběžně chceme informovat o tom, že se připravuje změna refundací mobilit. VŠ budou podávat pouze dvakrát ročně žádost o refundaci cestovních nákladů. Za druhé pololetí zůstává termín 8.11., za první pololetí termín ještě není upřesněn. 

 Žádost musí obsahovat veškeré náležitosti vymezené v § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění zákona č. 171/2012 Sb. K žádosti o refundaci musí být přiložen jmenný seznam vysílaných v členění dle fakult a destinací, kopie letenek/jízdenek, doklady
o zaplacení (ne však výpisy z osobních účtů vysílaných). Závisí na interním postupu vysoké školy, zda jízdenku vysílaným v první fázi zakoupí sama nebo jim výdaje proplatí až po refundaci.

 Kontaktní osobou je Mgr. Jitka Plecitá z odboru mezinárodních vztahů MŠMT (tel.: 234 812 106, e-mail: jitka.plecita@msmt.cz).

 Jakmile odbor mezinárodních vztahů MŠMT potvrdí oprávněnost jednotlivých výdajů, žádost o refundaci se postupuje odboru podpory vysokých škol a výzkumu,
který veřejné vysoké škole poskytne na daný účel příspěvek.

 Dodatečné žádosti o refundace jízdních výdajů za cesty uskutečněné (realizované) ve čtvrtém čtvrtletí lze předkládat nejpozději do 8.11. daného kalendářního roku s ohledem na účetní uzávěrku. V případě, že student/studentka (nebo i akademický pracovník/pracovnice) vycestuje po tomto termínu a nebude možné předložit zakoupenou jízdenku/letenku k refundaci do 8.11. daného roku, je nutné, aby veřejná vysoká škola k uvedenému datu podala žádost o tzv. předfinancování cesty. V takovém případě je cena jízdenky/letenky stanovena odhadem a příjemce příspěvku musí následně poskytnuté prostředky vyúčtovat a případnou nevyčerpanou část vrátit na účet MŠMT.

 

ZDRAVOTNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

Doporučujeme stipendistům a stipendistkám, aby si před odjezdem na stipendijní pobyt v zahraničí sjednali vlastní cestovní připojištění zahrnující úhradu nákladů repatriace, a to i v případě, že je zdravotní připojištění součástí stipendia poskytovaného zahraničním partnerem.

Doporučujeme, aby si stipendisté a stipendistky vždy ověřili rozsah pojistného krytí garantovaného zahraničním partnerem. Pojistky, kterou jsou součástí stipendia, obvykle nezahrnují např. léčbu úrazů při rizikových sportech a nemusí zajistit ani úhradu ošetření u stomatologa. Nepokrývají ani cestu do navštívené země a zpět (a v některých případech ani začátek pobytu; pojistka může platit např. až od okamžiku registrace u plátce stipendia apod.).

Připojištění pokrývající náklady repatriace je nezbytností i při cestách do zemí EU a ESVO/EHP, protože evropské právní předpisy sice garantují účastníkům veřejného zdravotního pojištění poskytnutí lékařsky nezbytné zdravotní péče za stejných podmínek, jaké mají občané navštívené země (tj. i se stejně vysokou spoluúčastí pacienta), ale hrazení převozu, např. po nečekané operaci, nijak neupravují. Náklady spojené s repatriací mohou zejména u vzdálenějších destinací dosáhnout značné výše.

Detailní informace o systému hrazení zdravotní péče v rámci EU a států ESVO/EHP jsou k dispozici na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění na https://www.kancelarzp.cz/cs/.

 

Ke stažení

Formulář příspěvek_cestovné.doc DOC 14.06.2018 244736 B