Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Nejčastěji vyžadované dokumenty - přílohy k přihlášce

Motivační dopis
Akceptační dopis
Studijní plán (projekt)
Doporučující dopis
Doklad o vykonaných zkouškách a zápočtech

 

Toto je stručný popis dokumentů nejčastěji vyžadovaných jako příloha k "Návrhu na vyslání / Žádosti o přiznání stipendia".

Konkrétní seznam vyžadovaných příloh je uveden u jednotlivých stipendijních nabídek. Přílohy je třeba kompletovat v pořadí tam uvedeném.  

Materiály odevzdávají uchazeči/uchazečky zásadně v prospektových obalech (není-li u konkrétní nabídky uveden jiný pokyn), obsáhlejší dokumentaci seřadí do pořadače (rychlovazače), a to vždy v pořadí uvedeném u dané stipendijní nabídky.

 

Motivační dopis

Uchazeč/uchazečka o stipendium v něm stručně vyjádří, proč chce studovat na dané univerzitě, čím se tato škola odlišuje od jeho/její domácí školy, jaký přínos čeká od stipendijního pobytu pro sebe i pro svůj obor. Zdůvodní volbu tématu a uvede výčet své dosavadní práce v dané oblasti.

Náležitosti motivačního dopisu:

  • datum
  • jméno uchazeče/uchazečky
  • podpis

Akceptační dopis

Předběžný písemný souhlas univerzity (fakulty, ústavu), resp. konkrétního pedagoga s tím, že pokud uchazeč/uchazečka získá stipendium, může na této instituci studovat.  

Jak žádat o akceptační dopis? 
Uchazeč/uchazečka např. písemně osloví vybranou fakultu, katedru, ústav, resp. konkrétního pedagoga. V některých případech se uchazeč/uchazečka obrací na zahraniční oddělení fakulty (není na to žádné pravidlo). Představí sebe a své studijní výsledky, uvede, jaký program by chtěl/a na univerzitě realizovat a v jakém období. Nezapomene uvést, že se uchází o stipendium v rámci bilaterální dohody. Napíše také, dokdy potřebuje akceptační dopis získat. V některých případech napomůže získání akceptačního dopisu, když žádost o něj podpoří svým doporučením a vahou své autority akademický pracovník/akademická pracovnice z domovské vysoké školy.

V akceptačním dopise by neměly chybět tyto náležitosti:

  • Kontaktní adresa a pracovní postavení vypracovatele.
  • Termín, ve kterém chce uchazeč/uchazečka stipendijní pobyt na zvolené instituci realizovat.
  • V případě výzkumného pobytu souhlas zahraničního akademického pracovníka/zahraniční akademické pracovnice s programem pobytu.
  • Pokud to dovoluje bilaterální dohoda a studijní pobyt se bude realizovat v jiném jazyce než je jazyk zvolené země, výslovný souhlas s tím, že komunikačním jazykem bude jiný cizí jazyk.  

Studijní plán (projekt)

je konkrétní obsah stipendijního pobytu a navrhovaný harmonogram realizace programu. 

Doporučující dopis

Hodnocení uchazeče/uchazečky koncipované akademickým pracovníkem/akademickou pracovnicí, v němž jsou uvedeny předpoklady uchazeče/uchazečky pro studijní pobyt, zhodnocení dosavadních studijních výsledků a schopnosti zužitkovat poznatky z pobytu v zahraničí pro další práci.
Při posuzování přihlášky je důležitým vodítkem pro výběrovou komisi, proto nemá být pouze formální. Z tohoto důvodu je vhodné, aby si uchazeč/uchazečka doporučující dopis vyžádal/a od svých pedagogů s dostatečným předstihem před termínem podání přihlášky.
Kompletní doporučující dopis musí obsahovat kontaktní adresu a pracovní postavení vypracovatele a musí být napsán na hlavičkovém papíru příslušného pracoviště.
Doktorandům/doktorandkám by jeden z doporučujících dopisů měl/a vystavit domácí školitel/ka.
Studenti/studentky v předposledním ročníku studia, kteří/které chtějí využít stipendijní pobyt pro tvorbu své diplomové práce, by měli/měly mít jeden z doporučujících dopisů od vedoucí nebo vedoucího diplomové práce. 

Doklad o vykonaných zkouškách a zápočtech

Výpis, který uchazeči/uchazečce na vyžádání vystaví studijní oddělení školy/fakulty, většinou včetně potvrzení o dosaženém studijním průměru. Nejedná se o kopie stránek studijního výkazu (indexu)!
Absolvent/absolventka studijního programu obdrží vždy dodatek k diplomu, na němž je v některých případech uveden výpis absolvovaných zkoušek. Pokud tomu tak není, dodatek k diplomu nenahrazuje doklad o vykonaných zkouškách.
Studenti/studentky DSP, kteří/které nesložili/nesložily v DSP žádnou zkoušku, dodají doklad o studiu v DSP.