Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Nejčastěji vyžadované dokumenty - přílohy k přihlášce

Motivační dopis
Akceptační dopis
Studijní plán (projekt)
Doporučující dopis
Doklad o vykonaných zkouškách a zápočtech

Motivační dopis

Z motivačního dopisu by mělo vyplývat, proč volba studia padla právě na danou univerzitu, čím se tato škola odlišuje od domovské školy, jaký přínos se čeká od stipendijního pobytu a to jak pro sebe, tak i pro svůj obor. V motivačním dopise zdůvodněte volbu tématu a uveďte výčet své dosavadní práce v dané oblasti.

Akceptační dopis

Akceptační dopis je předběžný písemný souhlas univerzity (fakulty, ústavu), resp. konkrétního pedagoga, s tím, že pokud uchazeč získá stipendium, může na této instituci studovat. 

Formálně by měl obsahovat kontaktní adresu a pracovní postavení VŠ pedagoga na zahraniční univerzitě a termín, ve kterém chce uchazeč stipendijní pobyt na zvolené instituci realizovat. Pokud to dovoluje bilaterální dohoda a studijní pobyt se bude realizovat v jiném jazyce, než je jazyk vybrané země, je třeba doplnit výslovný souhlas s tím, že komunikačním jazykem bude jiný cizí jazyk

Jak žádat o akceptační dopis?

Písemně oslovíte vybranou fakultu, katedru, ústav, resp. konkrétního pedagoga. Představíte sebe a své studijní výsledky a uvedete, jaký program byste chtěl/a na univerzitě realizovat a v jakém období. Měl/a byste uvést, že se ucházíte o stipendium na základě bilaterální smlouvy a uvedete, dokdy akceptační dopis potřebujete vystavit. V některých případech napomůže, když žádost o akceptační dopis podpoří svým doporučením autorita z domovské univerzity.

Pro výzkumné pobyty je občas potřeba souhlas zahraničního oddělení domovské VŠ.

Studijní plán (projekt)

Pod studijním plánem se rozumí konkrétní obsah stipendijního pobytu a navrhovaný harmonogram realizace programu.

Doporučující dopis

Důležitým vodítkem pro výběrovou komisi je doporučující dopis, který by neměl být pouze formální. Vyučující, který vás ke studiu doporučuje, v něm uvede Vaše předpoklady pro studijní pobyt, zhodnotí dosavadní studijní výsledky a schopnost zužitkovat poznatky z pobytu v zahraničí pro další práci.  

Doktorandům by jeden z doporučujících dopisů měl vystavit domácí školitel. 

Studující předposledního ročníku studia, kteří chtějí využít stipendijní pobyt pro tvorbu své diplomové práce, by měli mít jeden z doporučujících dopisů od vedoucího diplomové práce. 

Formálně by měl obsahovat kontaktní adresu a pracovní postavení VŠ pedagoga a měl by být napsán na hlavičkovém papíru příslušného pracoviště. 

 

Doklad o vykonaných zkouškách a zápočtech

Studijní oddělení vaší školy vám vystaví výpis vykonaných zkoušek, který většinou obsahuje potvrzení o dosaženém studijním průměru.

Nejedná se o kopie indexu!

Absolvent studijního programu posílá dodatek k diplomu, na němž je v některých případech uveden výpis absolvovaných zkoušek. Není-li součástí dodatku k diplomu přehled absolvovaných předmětů a zkoušek, pak musí uchazeči o stipendium kromě tohoto dodatku k diplomu dodat i doklad o vykonaných zkouškách a zápočtech, který na vyžádání vystaví studijní oddělení příslušné fakulty.

Studenti doktorského studijního programu, kteří nesloží žádnou zkoušku v rámci studia, dodají doklad o studiu v doktorském studijním programu.

 

Konkrétní seznam vyžadovaných příloh k „Návrhu na vyslání / Žádosti o přiznání stipendia“ je uveden u jednotlivých stipendijních nabídek.