COVID-19: Aktuální informace k programům Erasmus+ a Evropský sbor solidarity

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 dochází ke změnám v realizaci projektů finančně podpořených z programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Současně jsou přijímána v České republice i v zahraničí opatření, která ovlivňují realizaci projektů. Držitelé grantů se mohou ocitnout ve složitých situacích, proto Dům zahraniční spolupráce v roli národní agentury pro uvedené programy průběžně aktualizuje informace pro příjemce grantů a pro účastníky mobilit. 

Informace pro koordinátory

 • 1. Kam se mám obrátit s dotazy ohledně dopadu pandemie COVID-19 na aktivity v rámci programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity?

  Organizace, které jsou příjemci grantů (univerzity, školy, mládežnické a další organizace), by se měly obrátit na agenturu, která udělila grant na realizaci jejich projektu, a to buď:

  • národní agenturu v jejich příslušné zemi v případě většiny akcí programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Národní agentury se nacházejí v členských státech EU, dále v Severní Makedonii, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Turecku, Srbsku a ve Spojeném království.
  • Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) v případě centralizovaných akcí programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, jako je společné magisterské studium Erasmus Mundus, Jean Monnet, Evropské univerzity, Střediska pro špičkovou úroveň odborného vzdělávání, Budování kapacit, Evropská mládež spolu nebo Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou.

  • Jiní partneři projektu, kteří nejsou příjemci grantu, (univerzity, školy, mládežnické a další organizace atd.) by měli komunikovat s koordinátorem (příjemcem grantu) svého projektu.

 • 2. Řada vysokoškolských studentů programu Erasmus+ se obává, že jejich studijní doba v zahraničí nebude uznána. Jakou jim můžeme nabídnout pomoc, aby si s touto situací poradili?

  Po vysokoškolských institucích se žádá, aby byly co nejflexibilnější a nejpragmatičtější a pomohly tak studentům dosáhnout výsledků uvedených v jejich studijních smlouvách, a to bez ohledu na místo, kde se studenti nacházejí (například prostřednictvím studia na dálku za použití digitálních nástrojů).

  Tato flexibilita pomůže zejména studentům, kteří se vrátili do svých domovských zemí, aby zakončili své mobility v přijímajících institucích a aby dosáhli plného uznání kreditů v rámci Evropského systému přenosu a akumulace kreditů (ECTS) získaných prostřednictvím studia na dálku.

 • 3. Když se začaly zavírat hranice, jeden z našich účastníků si musel koupit letenku navíc, aby se dostal domů dříve, protože daná letecká společnost nesouhlasila se změnou původního data návratu.

   Můžeme hradit tyto další nebo mimořádné náklady z prostředků programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity?

  Ano, můžete tyto náklady považovat za způsobilé, pokud nebude překročen celkový rozpočet na váš projekt uvedený v dotčené grantové dohodě. Pokud budete v budoucnu podrobeni auditu, možná budete muset prokázat nutnost proplacení těchto nákladů.

 • 4. Kvůli narušení činnosti způsobené pandemií COVID-19 jsme museli hradit některé vícenáklady účastníkům se zdravotním postižením, kteří potřebovali dlouhodobější pomoc. Jsou tyto náklady způsobilé?

  Ano, můžete tyto náklady považovat za způsobilé, pokud nebude překročen celkový rozpočet na váš projekt uvedený v dotčené grantové dohodě.

  Pokud budete v budoucnu podrobeni auditu, možná budete muset prokázat nutnost proplacení těchto nákladů.

 • 5. Za běžných okolností při používání jednotkových nákladů nemusejí příjemci klíčové akce 1 a klíčové akce 2 předkládat doklady o výdajích nebo zprávy/údaje o přesné výši vzniklých výdajů

  Můžete potvrdit, že je tomu tak i v případě, kdy se podle zásady zásahu vyšší moci uplatňují jednotkové náklady?

  • Při vykazování výdajů v rámci vyšší moci v Mobility Tool+ je příjemce povinen označit mobilitu/aktivitu jako „vyšší moc“ a vysvětlit použití zásady zásahu vyšší moci v kontextu pandemie COVID-19.
  • Jako obvykle by příjemci měli uchovávat veškerou podpůrnou dokumentaci, která prokazuje, že aktivita, v jejímž důsledku vznikly náklady, proběhla, případně vznikly výdaje s ní související, a to pro účely možných budoucích kontrol.
  • Pro přiznání vyšších nákladů, než je počet reálně splněných jednotek, nebo pro uznání nároku na čerpání grantových prostředků formou jednotkových příspěvků u mobilit/aktivit, které byly zasažené vyšší mocí, je bezpodmínečně nutné doložit skutečně vzniklé náklady platnými účetními doklady při podání závěrečné zprávy projektu.
 • 6. Chtěl/a jsem se přihlásit k účasti na projektu, jehož uzávěrka/termín podání se blíží. Nemohu se ale spojit se svými partnery v jiných zemích, protože jejich kanceláře/instituce/organizace jsou zavřené. Může Komise odložit lhůtu pro podávání žádostí?

  • Obraťte se prosím na svou národní agenturu, protože některé správní postupy týkající se předkládání formulářů žádostí budou zjednodušeny.

 • 7. Pracuji v oblasti koordinace projektů Erasmus+ a Evropského sboru solidarity a z organizační podpory je mně a mým kolegům vyplácena mzda. Můžeme si ponechat náklady na organizaci mobilit v plném rozsahu i přesto, že některé aktivity byly zrušeny?

  • Pro výše uvedené případy platí, že pokud jsou jednotliví účastníci způsobilí k tomu, aby obdrželi nebo si ponechali grant na pobytové náklady, budete mít nárok na obdržení organizační podpory z programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity.
  • I v případech, kdy jsou aktivity v rámci programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity zrušeny, máte nárok obdržet organizační podporu. Tento přístup bere v potaz nájem prostor, náklady na přípravu a následnou kontrolu účastníků před výjezdem i úkony, které provádíte na podporu účastníků při zvládání mimořádného charakteru pandemie COVID-19 (zrušení, kontakty s partnery z řad přijímajících institucí, poradenství atd.).
 • 8. Jsem koordinátor/ka projektu a musel/a jsem pozastavit projekt. Můžu si ponechat grant na projektové řízení? Můžu požádat o prodloužení projektu a dokončit aktivity později?

  Příjemci strategických partnerství nebo solidárních projektů se mohou rozhodnout, že dočasně pozastaví svůj projekt nebo požádají o prodloužení doby trvání projektu a provedou plánované činnosti, jakmile budou omezení zavedená v souvislosti s pandemií COVID-19 zrušena (Pozastavení projektu z důvodu vyšší moci je běžné u solidárních projektů, u projektů strategických partnerství doporučujeme projekt prodloužit.

  Pokud by doporučený proces nepřinesl ve Vašem projektu řešení, obraťte se na konzultanta/konzultantku Domu zahraniční spolupráce, který se Vašemu projektu věnuje.). V tomto případě bude grant na projektové řízení vypočítán na základě nové délky trvání projektu bez zohlednění pozastavení projektu, ale nesmí překročit celkovou schválenou výši grantu.

 • 9. Jsem koordinátor/ka projektu. Musel/a jsem zrušit aktivity, ale už mi vznikly výdaje, které není možné získat zpět (pronájem pokoje, ubytování pro účastníky atd.). Budou tyto náklady hrazeny?

  Obraťte se prosím na národní agenturu ve své zemi.

  V případech, kdy se ruší aktivity v rámci programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity a organizacím vznikly náklady, které není možné zpětně získat, budou mít možnost nechat si tyto náklady proplatit.

 • 10. Chci zajistit fyzický podpis grantové dohody svým nadřízeným, nicméně to v tuto chvíli není možné. Bude naskenovaná kopie grantové dohody dostačující?

  Obraťte se prosím na národní agenturu ve své zemi. Vzhledem k současným mimořádným okolnostem může národní agentura souhlasit s tím, že dočasně přijme naskenované podepsané kopie grantových dohod.

  Tyto dohody však budou muset být potvrzeny prostřednictvím oficiální výměny fyzických podpisů, jakmile budou omezení zavedená v souvislosti s pandemií COVID-19 zrušena.

 • 11. Mají studenti / účastníci vzdělávání / zaměstnanci vyplnit zprávu účastníka, pokud se jejich mobilita neuskutečnila, ale některé náklady byly uznány na základě tzv. vyšší moci?

  Standardní požadavek na vyplnění zpráv účastníků přímo a výhradně souvisejících s danou aktivitou se v případě neuskutečnění mobility z důvodu vyšší moci způsobené pandemií covid-19 neuplatňuje a zpráva se nevyplňuje.

 • 12. Mohou být dodatečné cestovní náklady tzv. zero-grant studentů v rámci mobilit vysokoškolského vzdělávání uhrazeny stejným způsobem jako v případě studentů, kteří pobírali stipendium?

  Jak stanoví pokyny pro uplatňování vyšší moci, účastníci mohou obdržet grant ve vyšší hodnotě, než byla původně dohodnuta.

  Za výjimečných okolností se proto příjemce může rozhodnout, že toto ustanovení použije rovněž na tzv. zero-grant účastníky, ačkoli za běžných okolností tito vysokoškolští studenti nedostávají grantové prostředky EU spojené s cestováním a pobytem.

 • 13. Mohou příjemci zrušit mobilitu před výjezdem (např. příští semestr) získat náhradu na základě vyšší moci?

  Národní agentura doporučuje příjemcům, aby jim nevznikaly žádné přípravné náklady, mají-li pochybnosti, zda se daná činnost bude moci uskutečnit.

  Pokud se jedná o nezbytné náklady, které je třeba vynaložit ve větším předstihu (poplatky za víza), lze pak tyto v případě zrušení mobility ve vyšší moci uznat. 

 • 14. Můžete objasnit, jestli je způsobilá online výuka pro profesory a vyučující? Vztahují se stejná pravidla pro studenty účastnící se online výuky také na zaměstnance?

  Pokud jde o způsobilost online aktivit, mezi studenty a zaměstnanci nejsou rozdíly. Zavedená opatření na základě vyšší moci příjemcům v zásadě umožňují využít online aktivity k tomu, aby uzavřeli či dokončili již zahájené aktivity nebo zajistili jejich pokračování.

  Co se týče aktivit, které doposud nebyly zahájeny, příjemci je mohou odložit nebo absolvovat jako virtuální mobilitu online. K tomu by mělo pomoci výjimečné prodloužení projektového období až na 36 měsíců (až 38 pro KA107 ve Výzvě 2018).

 • 15. Dobrovolníci působící v rámci Evropského sboru solidarity ukončili nebo ukončují svou aktivitu a nemohou se vrátit do své domovské země.

  Jaké pojistné krytí je za tohoto scénáře poskytováno? Jaké je pojistné krytí v jejich domovské zemi / hostitelské zemi v případě přerušených aktivit?

  • Na dobrovolníky se nadále vztahuje pojistné krytí v jejich hostitelské zemi, a to po celou dobu, na niž byli pojištěni, plus 2 měsíce. V případě potřeby a tehdy, jestliže nebylo dosaženo 12 měsíců aktivity, organizacím doporučujeme prodloužit dobu trvání aktivity bez nároku na navýšení schválené výše grantu.

  • Mějte prosím na paměti, že pojistné krytí přestává platit, pokud je projekt dokončen, uzavřen nebo zrušen.

  • V případě přerušení aktivity se použijí následující scénáře:

   • A) Dobrovolníci, kteří se vrátili domů:

  Na dobrovolníky se nadále vztahuje i pojistné krytí v jejich domovské zemi, a to po celou dobu, na niž byli pojištěni, plus 2 měsíce. Není-li pojistné krytí během pobytu v domovské zemi zapotřebí, může být pozastaveno.

   • B) Dobrovolníci, kteří se nemohou vrátit do své domovské země:

  Na dobrovolníky se nadále vztahuje pojistné krytí v jejich hostitelské zemi, a to po celou dobu, na niž byli pojištěni, plus 2 měsíce

 • 16. Mnozí dobrovolníci působící v Evropském sboru solidarity přerušili svou aktivitu a vrátili se na dobu přerušení domů, zatímco mnoho dalších se do své domovské země po dobu přerušení činnosti vrátit nemůže.

  Za jakých podmínek mohou dobrovolníci pokračovat ve své aktivitě?

  • Celkové způsobilé období aktivity je 12 měsíců a v důsledku karanténních opatření spojených s COVID-19 je lze podle potřeby pozastavit. Dobrovolníci působící v Evropském sboru solidarity proto mohou opětovně zahájit svou aktivitu, až období pozastavení skončí, a dokončit ji v rámci zbývající doby trvání až do maximální celkové délky 12 měsíců.

  • Příjemce musí nicméně ověřit a zajistit, že po celé období aktivity– včetně doby trvání pozastavení – zůstává v platnosti grantová dohoda podepsaná s národní agenturou. V případě potřeby musí příjemce požádat o prodloužení.

 • 17. Je rovněž možné prodloužit trvání projektů ESC13?

  Prodloužení projektů se vztahuje také na ESC 13 – projekty Dobrovolnického partnerství.

 • 18. Pokud příjemci požádají o prodloužení délky trvání projektu, musejí také projekt pozastavit (na počet měsíců, o které chtějí délku trvání prodloužit)? Můžete objasnit, zda existuje souvislost mezi pozastavením a prodloužením projektu?

  • Pokud byly aktivity přerušeny, je nutné projektové období prodloužit o počet měsíců, který je nutný k dokončení projektu. Případné prodloužení však neumožňuje navýšit přidělenou výši grantu.
  • Pokud budou aktivity formálně pozastaveny, všechny aktivity, a s nimi  a související náklady, nebudou způsobilé. K formálnímu pozastavení je zapotřebí změny grantové dohody, tedy vyhotovení dodatku. Komise proto nevyžaduje, aby grantové dohody byly formálně (právně) pozastaveny, pokud byly aktivity přerušeny z důvodů spojených s pandemií COVID-19. Národní agentury místo toho mohou prodloužit projekty  o počet měsíců, po které byly činnosti přerušeny, a z důvodu zjednodušení a zajištění maximální flexibility až po horní hranici  dle aktuálních instrukcí ze strany Evropské komise. 
 • 19. Je možné pozastavit projekt, který se blíží svému konci?

  • Příjemce může požádat o pozastavení grantové dohody v jakékoliv fázi realizace projektu. Je na příslušné národní agentuře, aby s ohledem na relevantní okolnosti a platný právní rámec pečlivě individuálně posoudila a ověřila, zda je daná žádost relevantní, náležitá a odůvodněná a zda bude s požadovaným pozastavením souhlasit, či nikoliv.
  • Pokud v důsledku pozastavení dojde k prodloužení délky trvání projektu s cílem umožnit příjemci dokončit aktivity/ vypracovat požadované výstupy, musí být nové nejzazší datum ukončení a nová délka trvání projektu v souladu s aktuálně platnými pravidly programu 
 • 20. Pokud se dobrovolníci účastnili projektu po dobu více než tří měsíců, ale projekt byl zrušen kvůli epidemii onemocnění COVID-19, mohou se účastnit jiných dobrovolnických projektů?

   Mohou podpořit jiné organizace, pokud jejich hostitelská organizace musela ukončit činnost? Smějí dobrovolníci plnit jiné úkoly?

  • I na tyto případy přímo a výlučně spjaté s pandemií COVID-19 se použije zásada zásahu vyšší moci. Pokud byla aktivita daného dobrovolníka zrušena kvůli zásahu vyšší moci v souvislosti s pandemií COVID-19, měl by mít dobrovolník právo zúčastnit se jiné aktivity. V každém případě by celková doba aktivit neměla překročit 12 měsíců.

  • V projektech mohou být rovněž upravené  aktivity po konzultaci s příslušnou národní agenturou. V takovém případě jsou národní agentury povinny provést individuální posouzení s ohledem na relevantní okolnosti a platný právní rámec a ověřit, zda je úprava těchto aktivit relevantní, vhodná a odůvodněná za podmínky, že je projekt prováděn v souladu s celkovými cíli a ustanoveními v grantové dohodě. Avšak v případě, že se na změny nevztahuje flexibilita stanovená v grantové dohodě, by příjemci měli požádat národní agenturu o dodatek ke grantové dohodě.

Oprávněnost nákladů a další pravidla financování

 • 21. Zahajují-li účastníci svou mobilitu v hostitelské zemi virtuálně, mají nárok na grant?

  Účastník, který cestuje do hostitelské země za účelem uskutečnění svých virtuálních aktivit, má nárok na plný grant.

 • 22. Vzhledem k pandemii COVID-19 si někteří dobrovolníci pronajali auto na cestu domů (nebyly k dispozici žádné lety ani vlaková spojení).

  Jejich počáteční cestovní příspěvek vycházel ze stejného cestovního pásma. Náklady na pronájem automobilu by byly hrazeny z mimořádných nákladů (v rámci možností celkové přidělené částky grantu). Jak se však vypořádat s jedním dokladem za dva dobrovolníky? Je možné se před vyhotovením závěrečné zprávy dohodnout, jak rozdělit účet, a přijmout jej ve fázi závěrečné zprávy?
  Pokud cesta trvá déle než jeden den, je možné stejným způsobem pokrýt i náklady na ubytování (tj. rozdělit účet, pokud účastníci sdílejí jeden pokoj)?
  Tato otázka se týká také dobrovolníků pobývajících během pandemie COVID-19 ve sdílených bytech, přičemž výdaje musí být hrazeny jako mimořádné náklady. Je k pokrytí těchto nákladů potřebná další dokumentace?

  • Z grantu je možné hradit další náklady, pokud jsou odůvodněné, například v případě zajištění toho, aby se účastníci mohli vrátit zpět do své země původu. Cesta zpět by byla v první řadě hrazena obvyklým způsobem na základě jednotkových nákladů, pokud by nové cestovní náklady nepřekročily počáteční cestovní výdaje (např. v případě absence náhrady ze strany cestovní kanceláře nebo z pojištění).

  • Kromě výše uvedeného může národní agentura / příjemce v jednotlivých případech poskytnout mimořádné náklady, pokud to považuje za oprávněné, a to v rámci dostupnosti finančních prostředků. Vždy ale řádně odsouhlasené a schválené.

  • V souladu se zásadou využití upravených jednotkových nákladů (stejné podíly dostupných prostředků) v nejvyšší možné míře a s ohledem na zásadu rovného zacházení by účastníci měli zpravidla dostávat stejnou částku.

  • Platí obvyklá pravidla pro podpůrné dokumenty týkající se jednotkových nákladů a/nebo dodatečných skutečných nákladů.

 • 23. Mohou vysokoškolské instituce využít svou organizační podporu k pokrytí mimořádných nákladů souvisejících s virtuálními aktivitami a je třeba toto zdokumentovat?

  Pokud již vysokoškolské instituce nemohou využít možnost mimořádných nákladů souvisejících s virtuálními aktivitami, pak mohou využít svou organizační podporu k pokrytí nákladů spojených s realizací a/nebo s účastí na virtuálních aktivitách.

Aktivity národních agentur a řízení životního cyklu projektu

 • 254 Je v případě plně virtuální mobility bez poskytnutí grantu Erasmus+ účastníkovi nadále nutné, aby příjemce podepsal účastnickou smlouvu s účastníkem?

  Není-li udělen grant, není účastník povinen podepsat účastnickou smlouvu.

  Pokud ovšem příjemce požádá o náklady na organizaci mobilit za účelem organizace virtuální mobility, musí být u této mobility uzavřená veškerá smluvní dokumentace, která je povinná dle pravidel programu. Součástí musí být i příslušné potvrzení o úspěšném dokončení aktivity, musí být odevzdána závěrečná zpráva účastníka a virtuální mobilita musí být odpovídajícím způsobem zaznamenána v nástroji mobility MT+

 • 25. Studenti, kteří se účastní virtuálních aktivit v hostitelské zemi, mají nárok na grant na mobilitu, ale není tomu tak, pokud zůstávají ve své domovské zemi. Jak by si měly vysokoškolské instituce ověřit, zda je student skutečně v zahraničí?

  Obvykle se přítomnost v rámci hostitelské vysokoškolské instituce/organizace ověřuje potvrzením příjezdu/pobytu a/nebo výpisem studijních výsledků (což fakticky ověřuje fyzickou přítomnost).

  V případě, že není možné, aby hostitelská vysokoškolská instituce ověřila fyzickou přítomnost, např. pokud jsou kampus a všechny administrativní služby uzavřeny a/nebo zůstávají uzavřené po celou dobu mobility, je možné příjezd do hostitelské země a/nebo fyzickou přítomnost během celé aktivity mobility ověřit letenkami, vlakovými jízdenkami nebo jinými dokumenty, které mohou ověřit cestu do a/nebo z hostitelské země, v souladu s tím, co je v každé situaci relevantní.

 • 26. Některé země požadují, aby každý, kdo přicestuje ze zahraničí, strávil 14 dní v izolaci.

  V praxi to znamená, že dobrovolníci, kteří mohou vstoupit do země v rámci své mobility, budou také muset strávit 14 dní v izolaci.

  Mohou účastníci absolvovat úvodní a další popříjezdová školení virtuálně během karantény, a byla by pak tato školení součástí mobility?
  Mohou být dny strávené v karanténě považovány za součást aktivity a mohou být náklady účastníků po takovou dobu hrazeny?Pokud účastníci musejí v přijímacím období přejít do období povinné karantény, lze toto období považovat za součást jejich aktivity a náklady pokrýt grantem.

 • 27. Epidemická situace nám neumožňuje realizovat původně plánované projektové aktivity ve fyzické formě. Budou virtuální aktivity uznány jako adekvátní náhrada?

  Fyzické projektové aktivity je možné nahradit virtuálními, tato změna však musí být zaznamenána v dodatku ke grantové smlouvě. Pokud plánujete virtuální aktivity, připravte si jejich harmonogram a kontaktujte nás.

  Délka a rozložení virtuálních aktivit v čase nemusí být shodná s původně plánovanými fyzickými aktivitami, musí však být navrženy tak, aby vedly ke splnění všech cílů projektu.

Informace pro účastníky mobilit

 • 1. Na koho se mohu obrátit s dotazy ohledně dopadu pandemie Covid-19 na aktivity v rámci programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity?

  • Jednotliví účastníci (studenti, žáci, učitelé, mladí lidé, pracovníci s mládeží, dobrovolníci atd.), kteří narazili na problémy, by se měli obrátit na svou vysílající instituci nebo organizaci. Instituce a organizace by měly nadále komunikovat s účastníky svých projektů, a to i když jsou jejich prostory uzavřené. Mějte prosím na paměti, že odpovědi na dotazy týkající se finančních záležitostí (náhrady, způsobilost nákladů, podmínky pro udělení grantů atd.) mohou být časově náročnější kvůli omezenému přístupu k řadě institucí a organizací. Níže naleznete odpovědi na nejčastější dotazy kladené jednotlivými účastníky.

   

  • Organizace, které jsou příjemci grantů (univerzity, školy, mládežnické a další organizace), by se měly obrátit na agenturu, která udělila grant na realizaci jejich projektu, a to buď:

   • národní agenturu v jejich příslušné zemi v případě většiny akcí programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Národní agentury se nacházejí v členských státech EU, dále v Severní Makedonii, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Turecku, Srbsku a ve Spojeném království.

   • Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)v případě centralizovaných akcí programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, jako je společné magisterské studium Erasmus Mundus, Jean Monnet, Evropské univerzity, Střediska pro špičkovou úroveň odborného vzdělávání, Budování kapacit, Evropská mládež spolu nebo Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou.

  • Jiní partneři projektu, kteří nejsou příjemci grantu, (univerzity, školy, mládežnické a další organizace atd.) by měli komunikovat s koordinátorem (příjemcem grantu) svého projektu.

 • 2. Jak je to s grantem Erasmus+ při předčasném návratu ze zahraničí v důsledku epidemie COVID-19?

  MOBILITA BYLA UKONČENA:

  • Můžete využít tzv. vyšší moc k uznání mobility a proplacení vícenákladů (např. letenka zpět do ČR, nestornovatelné ubytování apod.). Náleží vám stipendium odpovídající době strávené v zahraničí navýšené o doložitelné vícenáklady. 

  MOBILITA BYLA PŘERUŠENA:

  • Můžete využít tzv. vyšší moc k uznání mobility a proplacení vícenákladů (např. letenka do ČR a zpět do místa konání, nestornovatelné ubytování apod.). Náleží vám stipendium odpovídající době strávené v zahraničí navýšené o doložené vícenáklady. Předpokládá se váš návrat na mobilitu – dokud návrat není jistý, musí být další náklady minimalizovány, tzn. nenechávejte si věci v zahraničí, nekupujte zpáteční letenky, neplaťte ubytování apod. Pokud by se návrat již neuskutečnil, bude mobilita ukončena vyšší mocí. Taktéž je možné po přerušení přejít na online aktivitu.

  MOBILITA POKRAČUJE ON-LINE (zasažené Covid-19 od 12. března do 17. května 2020):

  • Stipendium vám zůstává. Pokud splňujete cíle stanovené v LA (Learning Agreement), máte nárok na stipendium v plné výši, v opačném případě je částka krácena. Vícenáklady vzniklé v souvislosti s náhlým návratem do ČR / náhlým přerušením by měly být hrazeny primárně ze stipendia. Stipendium však může být navýšeno o doložené vícenáklady z důvodu zásahu vyšší moci. Mobilitu můžete dokončit v ČR, nebo v zahraničí, pokud bude umožněn návrat na místo konání.

  MOBILITA POKRAČUJE ON-LINE (po 17. květnu 2020 až doposud):

  • Stipendium náleží účastníkovi po dobu strávenou v zahraničí, ale již ne po dobu online aktivity z ČR. Proto, pokud účastník plní online aktivitu ze země přijímající instituce, má nárok na grant. Pokud plní online aktivitu z ČR, grant mu na toto období nenáleží. Stipendium však může být navýšeno o doložené vícenáklady z důvodu zásahu vyšší moci v souvislosti s nečekaným návratem do ČR.
 • 3. Účastnil jsem se mobility v rámci programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity v jiné zemi, ale musel jsem se vrátit domů. Můžu si ponechat grant?

  Pro mobility plánované/realizovaní v období mezi 12. březnem a 17. květnem 2020 platí:

  • Pokud jste zpět doma, ale a) stále máte náklady přímo a výlučně spojené s vaším pobytem v cílové zemi, např. nájem a poplatky za elektřinu a/nebo b) účastníte se virtuální výuky nebo jiných virtuálních aktivit (pokud je daná instituce/organizace v cílové zemi nabízí jako alternativu k původně plánovaným aktivitám), pak ano, můžete si svůj grant ponechat.
  • Kromě toho můžete získat náhradu dalších cestovních nákladů, které vám mohly vzniknout. Tuto skutečnost je nutné ověřit u vaší vysílající instituce / podpůrné organizace.
  • Pokud už nemáte náklady v cílové zemi, pak možná budete muset vrátit část grantu za období ode dne, kdy jste ukončili svou mobilitu, do plánovaného dne jejího ukončení.

  Pro mobility plánované/realizovaní v období po 17. květnu 2020 až doposud platí:

  • Pokud jste zpět doma, budete muset vrátit část grantu za období ode dne, kdy jste reálně ukončili svou mobilitu do plánovaného dne jejího ukončení dle původní smlouvy.
  • V případě vzniklých doložitelných vícenákladů souvisejících s náhlým návratem zpět do ČR si lze požádat o jejich proplacení.
 • 4. Byl/a jsem na Erasmu+ v jiné zemi, ale má vzdělávací aktivita byla zrušena, protože se daná instituce uzavřela. Rozhodl/a jsem se zůstat v cílové zemi. Můžu si ponechat grant?

  • Pokud zůstáváte v cílové zemi a a) stále máte náklady přímo a výlučně spojené s vaším pobytem v dané zemi, např. nájem a poplatky za elektřinu a/nebo b) účastníte se virtuální výuky nebo jiných virtuálních vzdělávacích aktivit (pokud je daná instituce v cílové zemi nabízí jako alternativu k původně plánovaným aktivitám), pak ano, můžete si svůj grant ponechat.
  • Kromě toho můžete obdržet další grant zahrnující období navíc nad rámec toho, co jste původně plánoval/a, z důvodu, že jste musel/a pobývat v zahraničí kvůli vypuknutí onemocnění Covid-19. Toto je nutné ověřit u vaší vysílající instituce / podpůrné organizace.
 • 5. Účastnil/a jsem se aktivity Evropského sboru solidarity v jiné zemi, ale moje aktivita byla zrušena, protože se daná organizace uzavřela. Nemohl/a jsem se vrátit do své domovské země. Můžu si ponechat kapesné / příspěvek na relokaci?

  • Pokud zůstáváte v cílové zemi a a) stále máte náklady přímo a výlučně spojené s vaším pobytem v dané zemi a/nebo b) účastníte se virtuálních aktivit (pokud daná hostitelská organizace nabízí on-line alternativu k původně plánovaným aktivitám), pak ano, můžete si svůj grant ponechat.
  • Podobně jako ve výše uvedených případech může také daná organizace získat grant na pokrytí nákladů spojených s vaším pobytem.
 • 6. Plánoval/a jsem vyjet na mobilitu v rámci programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity do jiné země, ale musel/a jsem ji zrušit před samotným zahájením kvůli epidemii Covid-19. Již jsem měl/a zaplacenou letenku a částečně ubytování.

  Můžu si ponechat předběžné financování, které jsem na tyto účely obdržel/a?

  • Pokud jste zaplatili cestovní náklady spojené s plánovanou mobilitou, například letenku, kterou jste nevyužili a za kterou není možné získat zpět vynaložené náklady, můžete obdržet grant na cestovní náklady, pokud pravidla financování aktivity zahrnují finanční podporu na cestování.

  • Pokud aktivita cestování nezahrnuje, máte nárok si ponechat nebo získat část předběžného financování, která odpovídá vzniklým nákladům. Můžete také získat náhradu nákladů spojených s rezervací ubytování. Toto je nutné ověřit u vaší vysílající instituce / podpůrné organizace.

 • 7. Mohu odložit svou plánovanou mobilitu v rámci programu Erasmus+ / Evropského sboru solidarity na pozdější termín?

  Ověřte si tuto možnost u své vysílající instituce / podpůrné organizace.

  Ale v zásadě platí, že národní agentura vaší vysílající instituci / podpůrné organizaci schválí prodloužení projektu v rámci programu Erasmus+ (který může zahrnovat období mobility v zahraničí pro více účastníků) nebo projektu v rámci Evropského sboru solidarity až o 12 měsíců.

 • 8. Účastnil/a jsem se aktivity Evropského sboru solidarity v jiné zemi, ale moje aktivita byla pozastavena, protože se daná organizace uzavřela. Budu moci pokračovat ve své aktivitě později?

  Ověřte si tuto informaci u své podpůrné organizace.

  Ale v zásadě platí, že tuto situaci je možno považovat za dočasné přerušení aktivity a vy byste měli být schopni ve své aktivitě pokračovat později.

 • 9. Jsem čerstvý absolvent (čerstvá absolventka) vysokoškolského vzdělávání nebo odborného vzdělávání a přípravy a chtěl/a jsem jet na stáž do zahraničí. Tyto stáže jsou však k dispozici pouze čerstvým absolventům do 12 měsíců od ukončení vzdělávání.

  Můžu dostat výjimku z tohoto pravidla?

  Čerství absolventi vysokoškolského vzdělávání nebo odborného vzdělávání a přípravy, kteří musejí odložit své plánované stáže v zahraničí, je budou moci vykonat do 18 měsíců od dokončení studia namísto obvyklého 12měsíčního časového rámce.

 • 10. Pokud se dobrovolníci účastnili projektu Evropského sboru solidarity po dobu více než tří měsíců, ale projekt byl zrušen kvůli epidemii onemocnění COVID-19, mohou se účastnit jiných dobrovolnických projektů? Mohou podpořit jiné organizace, pokud jejic

  • I na tyto případy přímo a výlučně spjaté s pandemií COVID-19 se použije zásada zásahu vyšší moci. Pokud byla aktivita daného dobrovolníka zrušena kvůli zásahu vyšší moci v souvislosti s pandemií COVID-19, měl by mít dobrovolník právo zúčastnit se jiné aktivity. V každém případě by celková doba aktivit neměla překročit 12 měsíců.
  • V projektech mohou být rovněž upravené aktivity po konzultaci s příslušnou národní agenturou. V takovém případě jsou národní agentury povinny provést individuální posouzení s ohledem na relevantní okolnosti a platný právní rámec a ověřit, zda je úprava těchto aktivit relevantní, vhodná a odůvodněná za podmínky, že je projekt prováděn v souladu s celkovými cíli a ustanoveními v grantové dohodě. Avšak v případě, že se na změny nevztahuje flexibilita stanovená v grantové dohodě, by příjemci měli požádat národní agenturu o dodatek ke grantové dohodě.