Ohlédnutí za CZEDUCONem

CZELO

CZELO bylo aktivní i na největší konferenci k internacionalizaci ve vysokoškolském vzdělávání.

V rámci konference mezinárodního vysokoškolského vzdělávání CZEDUCON měla kancelář CZELO na starost dvě sekce v rámci pre-konference, a to na témata, kterým se aktivně v Bruselu věnuje. 

Etika ve výzkumu a vzdělávání 

První akce se věnovala problematice etiky ve výzkumu a vzdělávání. Jejím cílem bylo přiblížit účastníkům etický rámec ve výzkumu a vzdělávání jak na úrovni EU, tak na národní úrovni, a zároveň představit příklad dobré praxe ze sousedního Rakouska. Jako první řečník vystoupil Isidoros Karatzas z Evropské komise, který působí jako vedoucí sektoru pro výzkumnou integritu a etiku. Evropská unie se aktivně podílí na prosazování etiky ve výzkumu prostřednictvím několika iniciativ. Například pro získání financování z rámcových programů je nutné, aby žadatel dodržoval etické zásady ve výzkumu. Problematika výzkumné integrity a etiky v posledních letech nabírá na důležitosti a Evropská komise proto organizuje různá školení, jak pro hodnotitele, tak pro širší veřejnost. Karatzas zdůraznil potřebu změny v myšlení, kdy je potřeba brát etiku v úvahu již od počátku výzkumu, namísto čekání na vznik problému nebo neetického chování. Zároveň je třeba se připravit na nové výzvy, kterým budeme jako společnost v budoucnu čelit, jako je například využití umělé inteligence a s ní související etické aspekty.  

CZELO_2023_CZEDUCON_Isidoros

V rámci panelové diskuse pak toto téma na národní úrovni přestavil Pavel Doleček, náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace, a Matouš Glanc, ředitel Czexpats in Science. Ti se v debatě zaměřili na to, jak vytvořit rámec pro provádění etického výzkumu a jaká je role státu. Problematika etiky úzce souvisí i s dalšími aspekty, jako je například hodnocení výzkumu, problematika otevřené vědy či vnějšího vměšování a mezinárodní spolupráce. Důležitým dokumentem, který se bude výše zmíněným oblastem věnovat, je právě připravovaný nový zákon o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí a technologií.  

Jako poslední vystoupila Sabine Chai z rakouské národní agentury pro integritu výzkumu (OeAWI) která představila fungování OeAWI a podpůrné služby, které poskytují svým členským organizacím. Agentura byla založena jako nezávislá organizace v roce 2008 a je financována prostřednictvím členských poplatků. V současnosti má 67 členů z řad univerzit, výzkumných organizací či grantových agentur. Cílem agentury je zvyšovat povědomí o výzkumné integritě, poskytovat poradenství v případě etického pochybení či zajistit nezávislá vyšetřování prostřednictvím Komise pro integritu výzkumu. Agentura je aktivní i na mezinárodním poli jako člen skupin ENRIO (European Network of Research Integrity Offices), ETINED (Council of Europe Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education) a v rámci různých projektů H2020, jako např. ENERI, VIRT2UE, SOPS4RI či ROSiE

CZELO_2023_CZEDUCON_Doleček a Glanc

Kulatý stůl se zástupci českých VŠ zapojených do aliancí Evropských univerzit 

Druhou session, kterou měla kancelář CZELO na starost, byl kulatý stůl, kde se setkali zástupci českých univerzit zapojených do aliancí Evropských univerzit s Michalem Uhlem a Romanem Klepetkem za DZS, Karolínou Gondkovou a Terezou Vengřinovou z MŠMT a Robertem Plagou a Tomášem Flieglem z NAÚ. Jednalo se již o druhý kulatý stůl tohoto roku, první setkání proběhlo letos v červnu. Díky vysoké úspěšnosti českých univerzit v loňské výzvě aliancí Evropských univerzit, jejíž výsledky byly zveřejněny letos v červenci, se počet účastníků kulatého stolu od června více než zdvojnásobil. Doposud byly zapojeny čtyři univerzity – UPOL, UK, MUNI a ČVUT, od letoška přibylo dalších pět – VUT, ZČU, OU, VŠB-TUO a SU.  

Zástupci těchto devíti univerzit spolu s představiteli DZS, MŠMT a NAÚ během kulatého stolu diskutovali o vzniku nově podpořených aliancí, mobilitách a plnění cíle 50 % mobilních studentů a o výzvách či úspěších jejich spolupráce. Na otázku, zda vysoké školy vytvořily aliance s novými partnery v rámci výzvy nebo navázali na již existující dlouhodobou spolupráci, většina českých škol odpověděla, že byly přizváni do již existující aliance, ale díky partnerské instituci, s níž mají dlouhodobou spolupráci např. v mobilitách. Představitelé MŠMT a DZS pogratulovali nově zapojeným školám k úspěchu jejich aliancí v poslední výzvě. I Robert Plaga, předseda NAÚ, přivítal úspěch dalších českých univerzit a otevřel diskusi k zavedení standardů Evropského přístupu, který úzce souvisí s Evropskými univerzitami a zjednodušení akreditačních procesů jako pro krátkodobé, tak pro diplomové mobility. Jako největší výzvy v dosažení cíle 50 % mobilit vysoké školy identifikovaly problém uznávání zahraničních předmětů, nedostatečné mobility pracovníků, zejména přijíždějících, nedostatek financí na podporu mobilit, ale i chybějící jednotná evropská definice mobility a systém evidence.  

CZELO_2023_CZEDUCON_EUI

Více o celé konferenci se dočtete na webu DZS.