Do programu se může zapojit nová cílová skupina

V rámci oblasti vzdělávání dospělých Erasmus+ jsou nově způsobilými účastníky v pozici vzdělávaných osob dospělí s omezenými příležitostmi (learners with fewer opportunities).

Spadají sem tři skupiny:

Osoby s nedostatečnými kognitivními dovednostmi

Osoby s nedostatečnými kognitivními dovednostmi (adult learners with low cognition skills)

Relevantní cílové skupiny vždy za podmínky splnění nedostatečných kognitivních dovedností (nízký stupeň čtenářské a matematické gramotnosti) např.:

 • Členové sociálně vyloučených skupin nebo vyloučených lokalit
 • Dlouhodobě neaktivní osoby na trhu práce
 • Osoby se specifickými poruchami učení (např. lidé s mentálním postižením, lidé s duševním onemocněním, lidé s poruchou autistického spektra)
 • Osoby se zdravotním postižením negativně ovlivňujícím kognitivní dovednosti (např. osoby s poruchami sluchu, nevidomí a osoby se zbytky zraku)
 • Osoby s poruchami paměti (Alzheimerova choroba, vaskulární demence, Parkinsonova choroba apod.) a pozornosti
 • Osoby po úrazech a mozkových příhodách.
 • Osoby, které nedostatečně ovládají český jazyk a v důsledku toho mají nízkou čtenářskou gramotnost (např. imigranti)

Osoby s nízkým stupněm dosaženého vzdělání

Osoby s nízkým stupněm dosaženého vzdělání - adult learners with low educational level (osoby, které nedokončily minimálně střední vzdělání - (upper secondary education programme, odpovídající úrovni ISCED 3)

Relevantní cílové skupiny s max. ukončeným základním vzděláním, např.:

 • Osoby, které předčasně ukončily školní docházku.
 • Osoby, které nemají ukončené alespoň střední vzdělání.
 • Osoby žijící v komunitách s minimálními motivujícími podněty k dalšímu rozvoji, osoby pocházející z prostředí ohroženého nebo čelícího sociálnímu vyloučení.
 • Osoby přicházející z ústavní péče (dětské domovy, výchovné ústavy)
 • Osoby se zdravotním znevýhodněním
 • Dlouhodobě neaktivní osoby na trhu práce
 • Osoby s nějakým typem závislosti

Osoby s nízkým stupněm digitálních dovedností

Osoby s nízkým stupněm digitálních dovedností (adult learners with low digital skills)

Relevantní cílové skupiny vždy za splnění podmínky nízké IT dovednosti, např.:

 • Dospělí (včetně seniorů) s nízkou schopností vyhledat, formulovat a sdělit jasnou informaci, a to písemně nebo jinou formou komunikace založenou na různých digitálních prostředcích (např. přenosné a stolní počítače, chytré telefony, tablety, digitální fotoaparáty apod.)
 • Osoby s omezeným technickým vybavením v rodině.
 • Osoby s nižším stupněm vzdělání.
 • Osoby se zdravotním znevýhodněním s nízkým stupněm digitálních dovedností.
 • Osoby z vyloučených lokalit, případně osoby čelící jakémukoliv typu sociálního vyloučení