Jak blízko jsme dosažení Evropského prostoru vzdělávání?

Přečtěte si průběžnou zprávu Evropské komise. Jakých cílů již bylo dosaženo? Jaké iniciativy budou v dohledné době zahájeny?

Evropská komise zveřejnila v listopadu průběžnou zprávu k Evropskému prostoru vzdělávání (European Education Area, EEA). Členské státy EU se shodly na tom, že je potřeba zajistit vysoce kvalitní a inkluzivní vzdělávání pro všechny a tím pádem také odstranit překážky, které tomu brání. Evropská komise na základě strategií přijatých na konci roku 2020 a začátku roku 2021 vytyčila několik cílů, kterých by mělo být v rámci utváření EEA dosaženo do roku 2025. Průběžná zpráva shrnuje, co se do této chvíle podařilo realizovat a jaké výzvy a úkoly jsou ještě před námi. 

CZELO_2022_EEA_Progress report

Součástí „balíčku“ jsou celkem čtyři dokumenty:

  • sdělení k vývoji EEA;
  • pracovní dokument k EEA a jeho 2 přílohy:
  • přehled 40 iniciativ v rámci EEA (roadmap),
  • dokument ke spoluutváření EEA členskými státy a dalšími stakeholdery.

Zpráva reflektuje zejména:

  • strategické iniciativy napříč všemi sektory vzdělávání (např. Evropské univerzity);
  • projekty financované EU (např. Pedagogické akademie Erasmus+, Koalici pro vzdělávání v oblasti klimatu, Centra odborné excelence);
  • expertní skupiny (např. na téma dezinformací nebo kvalitních investic);
  • opatření na podporu inkluzivnějšího Erasmu+ a Evropského sboru solidarity.

Ze zprávy vyplývá, že vývoj EEA se ubírá dobrým směrem – během prvních dvou let se podařilo přijmout či navrhnout 8 ze 14 strategických iniciativ (celkem je v rámci EEA vymezeno 40 iniciativ různého typu). Pozitivně je hodnocen také způsob vedení a koordinace EEA či vzájemná komplementarita iniciativ na evropské a národních úrovních. V dokumentech naleznete také indikátory poukazující na dosažené úspěchy (např. v oblasti předčasných odchodů ze vzdělávání) i na výzvy, které stále vyžadují pozornost (zejména nedostatek učitelů, mezery v oblasti rovnosti a inkluze nebo téma výchovy k evropskému občanství).

Ve stejný den Komise zveřejnila také Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2022, který úzce souvisí s naplňováním EEA. Monitor obsahuje jak srovnání napříč EU, tak 27 detailních reportů zaměřených na jednotlivé členské státy

V roce 2023 plánuje Evropská komise střednědobé hodnocení EEA. To bude spočívat v debatování Komise a řady jejích expertních skupin s členskými státy a Radou, Evropským parlamentem a dalšími EU institucemi, ale i naslouchání různým dalším stakeholderům v oblasti vzdělávání. Střednědobé hodnocení je zároveň součástí celkového hodnocení EEA, které Komise zveřejní v roce 2025. Tomu bude předcházet výzva k předložení informací (Call for Evidence) v první polovině roku 2023, veřejná konzultace v první polovině roku 2024 a externí studie. Celkové hodnocení bude zásadní pro směřování EEA po roce 2025, tedy pro období 2026–2030, jehož hlavním cílem bude prohlubování a konsolidace EEA.

Dosavadní vývoj EEA byl také tématem posledního setkání pracovní skupiny IGLO pro vysokoškolské vzdělávání (VŠ) v roce 2022. Průběžnou zprávu a hlavní závěry z ní vyplývající prezentovala Dita Kudelová z Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu (GŘ EAC). Přečtěte si zápis z pracovní skupiny.