Boj proti korupci

S ohledem na plnění Resortního interního protikorupčního programu MŠMT a dle Strategie vlády pro boj s korupcí, realizuje vedení Domu zahraniční spolupráce v rámci prevence vzniku korupce opatření, která jsou zaměřená především na oblast zkvalitnění vnitřního řídícího a kontrolního systému.

DZS  plní část II. Úkoly rezortních organizací Resortního interního protikorupčního programu MŠMT.

Zveřejňujeme přehled dodavatelů DZS, kteří vykonávají poradenské, konzultační a auditorské a právní služby a také zveřejňujeme schválený rozpočet na jednotlivé roky:

Dále tu uvádíme Pravidla etického jednání zaměstnanců DZS a také odkaz na Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy. 
Informace o řešení problému korupce v České republice můžete získat na webových stránkách http://www.korupce.cz/.

Informace o řešení problému korupce v rámci MŠMT naleznete na webových stránkách ministerstva.

RIPP: K dispozici je rovněž Resortní interní protikorupční program MŠMT v plném znění. DZS plní část II. Úkoly rezortních organizací. 

Systém pro oznámení podezření na korupci: Evropský úřad pro potírání podvodných jednání (OLAF) uvedl do provozu telefonní linku, kterou mohou využívat všichni občané České republiky pro anonymní hlášení svých podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropského společenství. České republice bylo přiděleno telefonní číslo: 00 800 0105 2004 na němž se po jeho vytočení ozve česky namluvená výzva k nahlášení podezření na podvodné jednání ve vztahu k finančním prostředkům Evropské unie.

Oznamovací systém - oznámení o porušení práva Evropské unie

Ke dni 17. prosince 2021 zřídilo Ministerstvo spravedlnosti externí oznamovací systém a v Domu zahraniční spolupráce byl zřízen vnitřní oznamovací systém.

Oznamovací systém slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Příslušné dokumenty k problematice naleznete v odkazech níže: