Studentské mobility: inkluzivnější, udržitelnější a digitálnější zároveň. Jak toho dosáhnout?

BS

CZELO

V září uspořádala asociace ACA společně s DZS – CZELO a dalšími partnery konferenci k budoucnosti mobilit.

Jak zajistit, aby byly mezinárodní mobility současně přístupné pro všechny, udržitelné a obohacené o kvalitní digitální rozměr? Účastníci konference se shodli, že je potřeba usilovat o komplexní přístup k mobilitám zohledňující inkluzivní, environmentální i digitální otázky. 

Představitelé Evropské komise, zástupci ACA, národních agentur pro internacionalizaci vzdělávání i samotných univerzit a studentských organizací opakovali, že fyzickou mezinárodní mobilitu stojí za to udržet, jelikož má řadu přínosů, které mobilita virtuální nemůže nahradit – např. interkulturní zkušenost. Zároveň je však nutné ji v mnoha ohledech zlepšit, aby byla co nejvíce relevantní a smysluplná – to znamená posílit zejména její inkluzivitu, udržitelnost a zajištění kvalitních digitálních formátů a řešení, které by efektivně doplnily stávající modely mobilit.  

Styčné a třecí plochy mezi prioritami 

Inkluze, environmentální udržitelnost a digitální transformace patří mezi horizontální priority EU. Prostupují tak všemi strategickými dokumenty EU v oblasti vzdělávání (např. Sdělení o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025, plánovaná Evropská strategie pro univerzity), jsou reflektovány v samotných programech (Erasmus+ nabízí nově i kratší mobility, více blended příležitostí, dodatečnou finanční podporu, jednodušší administrativu atp.) a propisují se i do debaty o budoucnosti mezinárodních mobilit. 

Ta se v poslední době odvíjí mimo jiné od toho, jak by mohly mobility přispět k naplnění cílů všech tří oblastí: inkluzivní, zelené i digitální. Sladit je dohromady ale není vždy snadné, naopak mezi nimi může vznikat tenze:

  • Jak zajistit, aby byly mobility přístupnější pro větší množství studentů, ale zároveň se nezvyšovala uhlíková stopa?
  • Jak prosazovat zelenější způsoby dopravy, ale zároveň nevylučovat geograficky vzdálené a hůře dostupné oblasti?

Také o tom se na konferenci debatovalo. 

ACA

Analýzy, sdílení zkušeností a budování kapacit 

Řečníci se shodli na tom, že takto komplexní přístup k mobilitám musí mít oporu v datech. Nelze jej dosáhnout bez analýz dopadu, zpětných vazeb, sdílení dobré praxe i slepých uliček. Vanessa Debiais-Sainton (GŘ EAC, EK) v tomto kontextu zdůraznila roli aliancí Evropských univerzit, které mají digitalizaci a inkluzi v centru svých strategií. Mohly by tak být pro ostatní školy inspirací a modelovými příklady. Také Jan Palmowski (The Guild) vyzval univerzitní aliance k rozsáhlému sběru dat a analýzám, o něž by se mohla tvorba nových formátů mobilit opírat. 

Filip van Depoele (GŘ EAC, EK) upozornil na to, že tyto tenze a výzvy jsou ještě větší na globální úrovni – je tedy potřeba spojit síly a v duchu přístupu Team Europe společně prezentovat Evropu jako žádoucí destinaci pro studium a výzkum. 

Jak připomněl Jakub Tesař (DZS), důležité je nepodcenit ani budování kapacit na vysokoškolských institucích a zintenzivnit komunikaci všemi směry a na všech úrovních. Palmowski dodal, že členské státy potřebují větší podporu a motivaci ze strany EU v boji proti populismu a dalším trendům, které jsou namířeny proti internacionalizaci. 

Diskuzní panel příhodně shrnul Juan R. González (ESN) heslem „více mobilit – lepší mobility“, které je výzvou ke společnému úsilí o inkluzivnější a zelenější modely mobilit doplněné o kvalitní digitální formáty. 

Konferenci uspořádala univerzitní asociace ACA ve spolupráci s kanceláří CZELO, německými (DAAD), vlámskými (VLUHR) a norskými (Norwegian Directorate for Higher Education and Skills) partnery. Akce proběhla v hybridním formátu, desítky účastníků využily možnost sejít se osobně v Bruselu a dvě stovky dalších se připojily online z celé Evropy.