Výzkum zkušeností s bilaterálními a multilaterálními výměnnými programy

14. 04. 2022

Zpráva z kvalitativního šetření, realizace listopad a prosinec 2020

Polostrukturovaných online rozhovorů se účastnilo celkem 25 studentů VŠ, pedagogů či jiných zaměstnanců VŠ, kteří absolvovali výjezd v rámci některého z bilaterálních a multilaterálních programů (AIA, AKTION Česká republika-Rakousko, CEEPUS a Fondy EHP).

Cílem šetření bylo zmapovat, jak tito účastníci výjezdy vnímají, jaké měli motivace, s jakými bariérami se setkali, co jim výjezd přinesl a co by doporučili případným dalším zájemcům. Součástí zprávy je rovněž přehled specifik těchto programů včetně jejich výhod a nevýhod.